BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2010

Aktuální číslo Archiv Obsah

Lounská knihovna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Co nového ve SKIP

O zdraví a lékařském knihovnictví

S PhDr. Helenou Bouzkovou (B), ředitelkou Národní lékařské knihovny, hovoří Ladislav Kurka (K). Dr. Bouzková je také členkou Ústřední knihovnické rady, redaktorkou časopisu Lékařská knihovna, vědeckou sekretářkou výboru Společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví České lékařské společnosti J.E.Purkyně a České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP, členka výkonného výboru Evropské asociace pro lékařské informace a knihovny (EAHIL). A je také matkou tří dětí a mladou babičkou, ráda jezdí na kole a lyžuje - ale k tomu se snad dostaneme také.

PhDr. Helena Bouzková

K: O lékařských knihovnách - pokud si vzpomínám - v 19 ročnících Bulletinu SKIP nepadlo ani slovo. Musíme to spolu napravit. Tak nejdříve představte Národní lékařskou knihovnu.

B: Je to největší lékařská knihovna v Česku, měřeno podle knihovních jednotek (420 tisíc), počtu zpracovaných rešeršních požadavků (4 730), MVS atd., ale hned přiznávám, že už ne podle výpůjček a uživatelů. Prvenství zde patří integrované mu pracovišti - Ústavu vědeckých informací 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Národní lékařská knihovna patří podle statutu k veřejným specializovaným knihovnám, jejichž posláním je zajišťovat přístup k odborným zdravotnickým informacím. Plní řadu význačných funkcí, např. tvorbu depozitního fondu národní lékařské literatury, vytváří českou národní lékařskou registrující bibliografii, zpřístupňuje klasické i elektronické informační zdroje i vzdáleným uživatelům prostřednictvím integrovaného systému Medvik a dalších. Registraci do naší knihovny, a to i vzdáleně online, nabízíme nejen odborné, ale i laické veřejnosti, tedy občanům, kteří se chtějí dozvědět informace o zdraví i nemoci.

K: Jste ředitelkou NLK, ale nedáte si pokoj a iniciujete vznik Klubu lékařských knihoven jako orgánu SKIP. Co Vás k tomu vede?

B: Síť zdravotnických knihoven v ČR - úředně síť veřejných informačních služeb ve zdravotnictví -je především velmi různorodá. Uvažte, že jde o knihovny v nemocnicích včetně fakultních, na lékařských a dalších fakultách, odborných lékařských ústavech, hygienických zařízeních, léčebných lázních, středních a vyšších zdravotnických školách, výzkumných ústavech atd. V naší statistice evidujeme celkem 108 knihoven, s nejrůznějšími zřizovateli i mimo rezort zdravotnictví, kde pracuje na 280 knihovníků, kterým bychom chtěli vytvořit odbornou platformu pro výměnu zkušeností, seznamování se s novinkami, a tomu by měl napomoci vytvořený klub.

K: Nedávno jsem byl v nemocnici a narazil na pacientskou knihovnu. Patří to také do Vaší sféry?

B: Pacientské knihovny jsou v tuto chvíli mimo oblast zdravotnických knihoven, ty byly dříve budovány v nemocnicích (beletrie a podobně). Ve světe více, u nás zatím méně, je spíš aktuální problematika pacientských informací ve smyslu jak se nemoc léčí, jak probíhá. Tyto informace spíše uveřejňují nemocnice a asociace na svých webech. Důležité je, že do naší knihovny může přijít odborná a laická veřejnost, my nakupujeme odbornou literaturu, ale i tu pro občana, který chce něco zvědět o svém zdraví a nemoci. V knihovním řádu máme uvedeno: pokud uživatelé využijí informace získané v NLK k eventuální nesprávné samoléčbě nebo laické léčbě jiných osob, nenese za takový postup NLK odpovědnost.

K: Máte už nějaké ohlasy, které by potvrzovaly správnost rozhodnutí ustavit klub?

B: Na začátku října, přesně 7.10. - v rámci Týdne knihoven - pořádáme pracovní setkání lékařských knihovníků v Lékařském domě v Praze a počítáme s účastí asi 40 až 50 zájemců.

K: Není to málo?

B: Je to asi 15% všech pracovníků v oboru, a to si myslíte, že je málo? Víte, kolik by to bylo lidí v sekci veřejných knihoven, těch 15%?

K: Tak to jste mne dostala. Takže raději k náplni klubu.

B: Má to být profesní platforma českých lékařských knihovníků s cílem podporovat a rozvíjet moderní komunikační cesty pro vzájemnou informovanost - to je velice zkratkovitě vyjádřeno. Chceme se zabývat etikou lékařské knihovnické profese, prohlubováním interakce uživatele a knihovníka, nacházet praktické cesty pro rozšiřování spolupráce s jinými knihovnami, prosazovat celoživotní vzdělávání lékařských knihovníků atd.

K: Počkejte, a jak si celoživotní vzdělávání představujete?

B: Navážeme na zkušenosti ve vzdělávání, které bylo realizováno ve spolupráci s Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a na vzdělávací aktivity, které NLK realizuje již několik let v programu VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků (Veřejné informační služby knihoven) Ministerstva kultury. V letošním roce připravujeme e-learningový kurs pro lékařské knihovníky, který bude obohacením klasických výukových metod.

K: Budete spolupracovat také s jinými orgány SKIP?

B: Máme zájem o spolupráci především se sekcí vzdělávání a klubem vysokoškolských knihoven, ale jsme teprve na začátku, všechno to posvětí až říjnové pracovní setkání.

K: Na setkání bude příležitost informovat přítomné o plánech klubu a rozšířit členskou základnu. Následně budete také volit vedení klubu. Jak si představujete práci tohoto vedení?

B: Předpokládám, že vedení klubu bude mít v průběhu října nově zvoleného předsedu, místopředsedu a sekretáře. Záleží na členech klubu, zda budou další představy o činnosti a hlavně na aktivitě jednotlivých členů. Vedení by se mělo scházet několikrát ročně a spolupracovat s výkonným výborem SKIP a pravidelně informovat o činnosti v Bulletinu SKIP a také v časopisu Lékařská knihovna, který od roku 2009 umožňuje nové elektronické interaktivní formy komunikace mezi knihovníky a je dostupný na webových stránkách NLK (www.nlk.cz).

Pro zájemce, kteří by chtěli být členy, jsou informace včetně přihlášky na adrese: http://www.nlk.cz/informace-o-nlk/spoluprace/klub-lekarskych-knihoven.

K: Vsadím se s Vámi o čokoládu, že tou předsedkyní budete zvolena Vy, a už se těším. Ale ještě k Vaší osobě. Říkala jste, že ráda jezdíte na kole. A dokládá to i Vaše fotografie. Kolik času Vám na kolo a další zájmy zbývá?

B: Většinou o víkendech si najdeme čas na delší výlet na kole s rodinou, ať už podél Vltavy a Berounky v Praze a okolí, nebo podél Orlice a Labe v Hradci Králové, kde mám rodiče a sestry s rodinami a kde také před 25 lety začala moje profesní kariéra lékařského knihovníka na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. V zimě si ráda zalyžuji v Harrachově nebo na Ještědu v Liberci. Ve všední den doháním pohyb při procházkách s naším psím kamarádem, francouzským buldočkem.

K: Dík za rozhovor a Váš čas

Činnost Klubu lékařských knihoven je zaměřena na programové cíle:

  • podporovat a rozvíjet moderní komunikační cesty pro vzájemnou odbornou a profesní informovanost,
  • prosazovat tréninky, celoživotní vzdělávání a prohlubování profesní mobility lékařských knihovníků a nacházet praktické cesty pro rozšiřování spolupráce s jinými knihovnami,
  • podporovat rozšiřování profesionálních dovedností zejména s ohledem na kvalitu služeb a standardizaci procesů v lékařských knihovnách s orientací na zahraniční spolupráci (REGLEK; http://www.eahil.net)
  • sledovat, analyzovat a definovat ve spolupráci s ostatními národními i zahraničními subjekty uživatelské potřeby a iniciovat aktivity pro zvyšování uživatelské spokojenosti,
  • prosazovat profesní zájmy členů a uživatelské preference,
  • rozšiřovat povědomí profesní etiky (http://skip.nkp.cz/CoKodex.htm) a optimalizovat týmovou komunikaci

Obsah

 

SKIP