BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2010

Aktuální číslo Archiv Obsah

Lounská knihovna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Školy nabízející studium knihovnictví a informačních služeb

TalárOddělení knihovnictví Ústavu bohemistiky a knihovnictví, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě

V minulých číslech se redakce Bulletinu SKIP rozhodla zmapovat situaci v knihovnickém a informačním školství v ČR. V tomto čísle  přidáváme další školu. Připomínáme položené otázky:

  1. Kam je směřována výuka v oboru?
  2. Kolik je studentů našeho oboru? Pokud se realizuje denní i dálkové studium, rozdělit tyto počty
  3. Sledujete absolventy našeho oboru po nástupu do praxe?
  4. Můžete uvést alespoň tři příklady zajímavých závěrečných prací Vašich studentů?
  5. Jak hodnotíte spolupráci s knihovnami?

1. Na oddělení knihovnictví se realizují dva studijní programy a tři obory. Studijní program B6107 Humanitní studia nabízí obor Knihovnictví v kombinaci s jiným oborem (pouze prezenční forma studia). O kombinovaný obor je velký zájem, kdy nejčastěji studenti volí tyto kombinace: Knihovnictví v kombinaci s angličtinou, němčinou, italštinou, muzeologií, archeologií, archivnictvím atd. Studijní program B 7201 Informační studia a knihovnictví nabízí obor Knihovnictví, na který navazuje magisterský stupeň (N7201) s oborem Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu (prezenční i kombinovaná-dálková forma studia). Na magisterském stupni mohou pokračovat i studenti kombinovaného oboru. Bakalářské studium je zaměřeno více prakticky na základy knihovnictví (získávání, uchovávání, zpřístupňování a využívání obsahu knihoven ve společnosti). V teoretických předmětech se zaměřuje především na informační vědu. Navazující studium prohlubuje teoretické základy informační vědy, kdy obor je zaměřený, jak název napovídá, na veřejné knihovny komunitního typu. Spojení s bohemistikou a lingvistikou je pro studium knihovnictví velmi vhodné, studenti během studia získají solidní přehled v české a světové literatuře a zdokonalí se v gramatice a písemném projevu.

2. Celkem u nás studuje 657 studentů, dálkově na bakalářském stupni 200, a na magisterském 50.

3. Dveře na ústav mají studenti otevřené a mnozí, především z dálkového studia, toho využívají. Nesledujeme cíleně, zda se studenti uplatní v knihovnách. Zhruba polovina studentů má o práci v knihovnách zájem. Ukazatel uplatnitelnosti studentů v praxi budeme zjišťovat. Naší snahou je naučit studenty samostatnosti, protože celoživotní vzdělávání považujeme v naší profesi za mimořádně důležité.

4. Ze závěrečných prací vybírám tyto: Loukotová, Kateřina. Bibliometrie a její využití v informační vědě. Opava, 2010. Bakalářská práce. HELÁNOVÁ, Jana. Elektronické informační zdroje pro medicínu se zaměřením na oborovou databázi Medline. Opava, 2009. Bakalářská práce. SZARZEC, Jakub. Fundraising (ne)reálně ve veřejných knihovnách - srovnání USA a ČR. Opava, 2009. Bakalářská práce. RYBÁŘOVÁ, Karolína. Služby pro národnostní menšiny na příkladu Knihovny města Ostravy. Opava, 2010. Magisterská práce.

5. Spolupráce s knihovnami je nutnou podmínkou pro zajištění kvalitní výuky. Jednak u nás externě vyučují oborníci z praxe, zabývající se zpracováním fondu, službami knihoven a informačních institucí, architekturou knihoven, autorským právem atd. Naši studenti také ve vybraných knihovnách realizují povinnou praxi. Spolupracujeme se SKIP 10, se kterým společně organizujeme knihovnickou konferenci Kniha ve 21. století. Letos proběhl její šestý ročník. Jednotlivé sborníky publikujeme na adrese http://www.fpf.slu.cz/ustavy/ustav-bohemistiky-a-knihovnictvi/soubory/publikace/sborniky-z-konference-kniha-v-21.-stoleti. Naši vyučující přednášejí v Regionálním výukovém centru Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě. Na ústavu také připravujeme odborné přednášky pro knihovnickou veřejnost. Na našem ústavu zvýšili svou kvalifikaci od roku 1994 mnozí knihovníci z  České republiky.    

PhDr. Libuše Foberová

 


Obsah

 

SKIP