BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2010

Aktuální číslo Archiv Obsah

Knihovny a rock´n´roll

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Informační servis

Soutěž MARK 2010

SKANSKA

SKIP s podporou Skanska vyhlašují novou soutěž MARK* 2010
pro pracovníky/ice oboru knihovnictví a studenty oboru knihovnictví ve věku do 35 let. Cílem projektu je podpořit a ocenit mimořádné tvůrčí aktivity mladých pracovníků/ic knihoven a studentů/ek oboru a  ocenit jejich konkrétní mimořádný přínos oboru v kalendářním roce.

Základní pravidla a podmínky:

 1. 1. Vyhlašovatelem soutěže je SKIP

 2. 2. Ocenění se uděluje fyzické osobě za mimořádný knihovnicko-informační projekt, počin, publikaci, stavbu či jiné dílo nebo mimořádný přínos oboru v kalendářním roce 2010.

 3. 3. Fyzická osoba navržená na ocenění musí:

  1. mít trvalý pobyt na území České republiky;

  2. dosáhnout věku maximálně 35 let ke dni
   31. 12. 2010.

 4. Nominovat na cenu může fyzická i právnická osoba, a to nejpozději do 5. 8. 2010 v tištěné i elektronické podobě (CD, internet.) na níže uvedenou adresu:

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
Soutěž MARK 2010
Klementinum 190, 110 00 Praha 10
E-mail: skip@nkp.cz

Na později došlé nominace nebude brán zřetel

 1. Nominace musí být vyplněna na předepsaném formuláři, který tvoří přílohu č. 1 těchto podmínek. Materiály zaslané spolu s přihláškou se nevracejí. Návrhy včetně všech požadovaných součástí musí být podány v uzavřené obálce nadepsané textem "Neotvírat - Cena MARK 2010" v jednom tištěném vyhotovení + elektronicky (CD-ROM, e-mail). Návrhy, které nebudou obsahovat uvedené náležitosti, budou vyřazeny a nebudou postoupeny odborné porotě!

 2. O udělení ocenění pro 1 vítěze rozhodne na základě veřejných nominací odborná porota jmenovaná SKIP. Proti rozhodnutí poroty není možné se odvolat.

 3. Ocenění je spojeno s finanční odměnou 35 000,- Kč a dalšími benefity. Předáno bude na Knihovnickém happeningu 1. října 2010 v Turnově

 4. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit soutěž nebo nevyhlásit vítěze, pokud porota rozhodne, že předložené návrhy neodpovídají svou kvalitou významu ceny nebo pokud bude předložen pouze jediný návrh.

* MARK = Mladý /á Atraktivní Rozumný /á Knihovník /ce, též Moudrý /á Aktivní Rozkvétající Knihovník /ce


Obsah

 

SKIP