BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2010

Aktuální číslo Archiv Obsah

Knihovny a rock´n´roll

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Školy nabízející studium knihovnictví a informačních služeb

Oddělení informační vědy, Ústavu informatiky, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě

1) Na oddělení informační vědy ÚI FPF SU je v současné době realizována výuka studijního programu Informační studia a knihovnictví, které je možné studovat na bakalářském a navazujícím magisterském stupni. Tříletý bakalářský studijní obor Informační studia se zaměřením na knihovnictví je možné zatím studovat pouze prezenční formou, navazující dvouletý magisterský studijní obor Informační a knihovnická studia je možné studovat jak prezenčně, tak formou kombinovaného studia.

Bakalářské studium je zaměřeno na praktické otázky a dovednosti v oboru, které jsou samozřejmě doplněny i důležitým teoretickým zázemím. V rámci navazujícího magisterského studia studenti prohlubují především teoretické základy oboru a mají možnost získat i širší teoretické znalosti z oblasti informatiky a praktické dovednosti využitelné v mnoha oblastech uplatňování technologií v našem oboru.

2) Celkový počet studentů na oddělení informační vědy ÚI FPF SU se pohybuje kolem 100, z toho je aktuálně cca 30 studentů v kombinované formě studia.

3) Ano, sledujeme uplatnění našich absolventů v praxi. Snažíme se udržovat kontakty s jednotlivými absolventy, popř. celými absolventskými ročníky, ovšem zde velmi záleží také na zájmu samotných absolventů být v kontaktu s bývalým místem studia. Naší snahou je také postupně přitahovat naše absolventy do procesu vzdělávání na ÚI FPF SU v Opavě, což se nám vcelku daří.

4) Je pro mne těžké vybrat pouze tři zajímavé závěrečné práce, protože jsem přesvědčena, že většina témat zadaných ke zpracování je zajímavých. Z obhájených prací si dovolím uvést tyto práce:

  • BUCHTOVÁ, Eva. Syndrom vyhoření knihovníků v knihovnách Moravskoslezského kraje. Opava, 2010. Bakalářská práce.
  • RYBÁROVÁ, Helena. Fenomén "Open Access" a jeho vliv na zpřístupňování dokumentů v  informačních institucích. Opava, 2009. Magisterská práce.
  • HAVRDOVÁ, Vlasta. Informační management: současný stav a perspektivy vývoje. Opava, 2008. Magisterská práce.

5) Spolupráci s knihovnami všech druhů a typů hodnotíme velmi pozitivně. Díky spolupráci s knihovnami a dalšími informačními institucemi je možné v rámci prezenčního bakalářského i magisterského studia realizovat praxe našich studentů. V jejím rámci mohou studenti vhodně propojit své nabyté vědomosti s praktickými zkušenostmi, a mají možnost nahlédnout do knihoven z profesionálního hlediska, což v mnoha směrech vede k jejich lepší orientaci ve studiu i celkové orientaci v oboru.

Dovolím si na tomto místě poděkovat všem zástupcům knihoven, kteří se starají o naše studenty v průběhu povinné praxe a umožňují jim proniknout do praktické podstaty studovaného oboru. Se SKIPem momentálně nespolupracujeme, ovšem naší snahou do budoucnosti je najít a blíže specifikovat ty oblasti, ve kterých by mohla být navázána systematičtější a propracovanější spolupráce. Toto je pro nás výzvou, kterou bychom rádi realizovali do konkrétní podoby (přednáškové cykly, studentské stáže, projekty, atd.) V tuto chvíli je tedy otázkou stanovení oblastí a vzájemných priorit, ve kterých bychom mohli spolupracovat a tyto prakticky realizovat.

PhDr. Jindra Planková, Ph.D.


Obsah

 

SKIP