BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2010

Aktuální číslo Archiv Obsah

Knihovny a rock´n´roll

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Atlas

Centrum studijních a informačních služeb Filozofické fakulty UK v Praze

Někteří pamětníci tvrdí, že se o vybudování centrální knihovny FF UK uvažovalo již v době výstavby první trasy pražského metra. Myšlenka centrální knihovny v dnešní podobě však vznikla v 90. letech a její stavba byla realizována ve dvou fázích.

Projekt první fáze vznikl v roce 2002 a v lednu 2005 byla v suterénu hlavní budovy Filozofické fakulty na nám. Jana Palacha dokončena malá studovna s volným výběrem a dvěma podzemními depozitáři, kde do léta 2009 fungovala Knihovna kulturologie a andragogiky. Nyní je tento prostor součástí nové knihovny (Počítačová studovna).

Projekt druhé fáze vznikal v návaznosti na první etapu. Stavba byla zahájena v lednu 2006 a v jejím průběhu vedení fakulty rozhodlo o změně projektu s cílem naplnit standardy pro moderní knihovnu 21. století. V původních plánech bylo věnováno více prostoru knižním skladům. Pozměněním projektu se podařilo navýšit počty studijních míst a prostor pro volné výběry knih a periodik přístupných čtenářům. V důsledku změny projektu došlo ke značnému pozdržení stavby. Fakulta musela vypsat nové výběrové řízení na generálního dodavatele, ve kterém na jaře 2009 zvítězila firma METROSTAV, a.s. V poměrně krátké době pak byla stavba knihovny dokončena. Úspěšné kolaudační řízení proběhlo v lednu 2010.

Do stavby nové knihovny jsem se zapojila koncem roku 2008, kdy jsem se začala seznamovat s již hotovou projektovou dokumentací. Jakmile se stavba rozjela, navázala jsem úzkou spolupráci s vedením fakulty, projektantem a týmem METROSTAVU. Projektová dokumentace nebyla rozpracována do všech detailů a řada věcí byla řešena až v průběhu stavby. Neocenitelná byla možnost ovlivňovat průběh stavby a klást požadavky z pohledu uživatele, zejména při výběru a zhotovení interiérů, informačního sytému, atp.

Nová centrální knihovna FF UK byla slavnostně otevřena 1. dubna 2010 pod názvem Centrum studijních a informačních služeb. Knižní fond CeSIS je budován s ohledem na potřeby studentů bakalářských oborů. Stěhování a příprava knižních fondů probíhala během února a března 2010. V den slavnostního otevření knihovny bylo v depozitářích připraveno k půjčování přes 170 tisíc svazků, zejména z oboru filologie. Byly sem přesunuty fondy slovanské filologie, rusistiky, obecné lingvistiky a půjčovny skript. Během dvou měsíců před otevřením jsme do volného výběru postavili bezmála 6000 knih základní studijní literatury oborů, které jsou vyučovány na Filozofické fakultě, a další doplňujeme již za plného provozu knihovny. Část jsme získali z oborových knihoven kateder a ústavů FF UK nebo formou knižních darů, z větší části se však jedná o novou akvizici.

Centrum studijních a informačních služeb Filozofické fakulty UK v Praze

Knižní fondy FF UK čítají přes 1 mil. svazků. Vzhledem k tomu, že centrální knihovna je dimenzována na cca 250 tis. knihovních jednotek, není fyzicky možné v ní uložit veškeré knižní fondy FF. S tím se počítalo již od příprav projektu, protože rozlohu nové knihovny omezovalo její začlenění do historické budovy FF. Centrum studijních a informačních služeb nabízí čtenářům kromě tištěných dokumentů a řady služeb příjemné prostředí pro studium s kvalitním technickým zázemím a širokou otevírací dobou. Takový prostor na fakultě doposud chyběl. Oborové knihovny kateder a ústavů FF zůstávají zachovány a i nadále plní úlohu specializovaných knihoven s úzce profilovanými knižními fondy, zejména pro potřeby vyšších stupňů studia a badatelskou činnost jednotlivých pracovišť.

Tři podlaží nové knihovny o celkové užitné ploše 1821 m2 (prostory pro veřejnost tvoří 2/3 užitné plochy, technické zázemí 1/3 užitné plochy) vznikly rekonstrukcí a rozšířením původních prostor hlavní historické budovy Filozofické fakulty UK. Projektanti se museli vypořádat nejen s nároky kladenými ze strany památkářů, ale především s nelehkým úkolem situování většiny prostor nové knihovny v suterénu budovy, která stojí v blízkosti Vltavy. Spodní patro knihovny, které je pod úrovní ulice, je opatřeno betonovou vanou, která má zabránit průsakům vody. Odvody kanalizace jsou zajištěny zpětnými klapkami. Zátopové zkoušky v průběhu výstavby prověřily izolaci dvora, který leží přímo nad největší ze studoven nové knihovny. Budova sama je proti velké vodě dobře chráněna - v roce 2002 odolala velkým povodním, mírně zatopen byl jen nejspodnější prostor budovy (tehdejší kotelna). Při povodních v roce 2005 se ale ani zde již voda neobjevila. Přesto jsou vzácnější historické fondy uloženy v depozitáři na úrovni ulice, tedy 7 m nad hladinou Vltavy.

Čtenáři mohou využít tři oborové studovny s volnými výběry odborné literatury, beletrie a periodik; Počítačovou studovnu s možností samoobslužných reprografických služeb; Týmovou studovnu vybavenou AV technikou. Celkem je v knihovně 161 studijních míst, z toho 30 je vybaveno počítačem s přístupem na Internet a k elektronickým informačním zdrojům. Celý prostor knihovny je pokryt wifi signálem a většina studijních stolů je vybavena elektrickými i datovými zásuvkami. Knižní depozitáře pojmou téměř 3 km knih, volné výběry 1,7 km. Nechybí ani odpočinkové zóny.

Ve foyer knihovny je umístěna šatna s obsluhou a samoobslužná šatna s uzamykatelnými skříňkami. Také ve studovnách jsou k dispozici uzamykatelné boxy přímo u studijních stolů pro uložení osobních věcí.

V knihovně je uplatněna řada moderních technologií. Pro uzamykatelné skříňky byl použit systém elektronických zámků a čipových identifikačních karet UK, jež uživatelé používají také pro samoobslužný tisk a kopírování. Knižní fond CeSIS je chráněn technologií RFID a systémem bezpečnostních kamer. Pro distribuci informací jsou využity LCD panely. V průběhu léta bude doplněn selfcheck a bibliobox pro samoobslužné půjčování a vracení.

Stavba a příprava provozu nové knihovny byla pro nás knihovníky velkou výzvou. Troufám si tvrdit, že jsme se jí zhostili dobře. Pevně věřím, že naši snahu ocení všichni uživatelé knihovny, že se zde budou cítit dobře a brzy si novou knihovnu oblíbí. Od nového akademického roku pro čtenáře spustíme cyklus soutěží a dalších akcí, aby si od nás neodnášeli pouze nepříjemné vzpomínky na čas strávený ve studovnách v obležení knih.

Šárka Frantová

Foto:

Atlas


Obsah

 

SKIP