BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2010

Aktuální číslo Archiv Obsah

Noc s Andersenem - Bruntál

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Informační servis

Co se také děje v českém knihovnictví

Aktuality

Ve dnech 15. až 17.6. se uskutečnilo v Telči výjezdní zasedání Ústřední knihovnické rady věnované přípravě nové koncepce knihoven pro období 2011 až 2014 s výhledem k roku 2020. Koncepce by měla formulovat novou vizi budoucího rozvoje knihoven v ČR, určit dílčí cíle, stanovit úkoly a projekty, které by měly vést k naplnění vize. Měli bychom také nastavit podmínky pro vzájemnou spolupráci, určit priority dotačních programů. V Telči byla formulována hlavní vize budoucího vývoje knihoven v ČR a vymezeno 16 klíčových oblastí pro budoucí rozvoj. Vzniklo zde celkem pět pracovních skupin, které by do konce dubna měly stanovit za svou oblast dílčí cíle a úkoly, které je nezbytné splnit pro jejich naplnění. Zpracováním vlastního textu návrhu koncepce pověřilo ministerstvo kultury Knihovnický institut NK. První verze koncepce bude představena v září na konferenci Knihovny současnosti 2010. Následně by měla proběhnout veřejná diskuse. Koncepce by měla být schválena a přijata do konce roku 2010.
Ministerstvo kultury ČR zahájilo přípravu na legislativní zajištění povinného "výtisku" pro elektronické publikace. Otevře se tak cesta k trvalému uchování publikací vydávaných v elektronické podobě, archivování webu i  možnost, aby vydavatelé odevzdávali povinný výtisk tištěných publikací i v elektronické podobě. Všichni příjemci povinného výtisku byli obesláni krátkým dotazníkem, který byl zaměřen na problematiku stávající situace i budoucnosti v oblasti trvalého uchování dokumentů.

Národní knihovna ČR a Moravská zemská knihovna podali v únoru 2010 projekt "Národní digitální knihovna" do Integrovaného operačního programu. Hodnota projektu je cca 300 mil. Kč. Pokud bude projekt přijat, rozeběhne se v příštích letech masová digitalizace české tištěné produkce 20. století. Současně bude zajištěno trvalé uchování shromažďovaných digitálních dokumentů.

Vydávání časopisu GRAND BIBLIO je ohroženo současnou ekonomickou krizí, protože klesá finanční objem zadávané reklamy, která je rozhodujícím zdrojem pro finanční zajištění vydávání a distribuce v časopisu. V letošním roce bude vydáno pouze 6 čísel.
Národní knihovna ČR provedla na žádost Ministerstva kultury ČR průzkum dopadů hospodářské krize na knihovny provozované kraji, městy a obcemi. Průzkumu se zúčastnilo 287 knihoven. Rok 2010 bude pro více než 40% knihoven veřejné správy ve znamení finančních problémů, které se dotknou kvality poskytovaných služeb. Průměrné snížení představuje 9,95 % oproti rozpočtu roku 2009. Největší dopad krize pocítí malé knihovny ve Středočeském kraji, kde došlo ke snížení dotace na zajištění regionálních funkcí o plných 50%.

Vít Richter

Stavební ruch

Stavebnímu ruchu v českém knihovnictví dominují dvě novostavby: v Jindřichově Hradci (viz Bulletin SKIP 2009, č.4) a v Českých Budějovicích (viz toto číslo). Celkovou proměnou prošla knihovna Filozofického ústavu AV ČR - knihovna mj. nabízí posezení a občerstvení v klubovně pod palmovými listy. V dubnu se otevírá v nově rekonstruovaných prostorách fakultní knihovna filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V projektové přípravě jsou nová budova pro Univerzitní knihovnu v Ústí nad Labem a rekonstrukce továrny Vertex pro Knihovnu města Hradce Králové. A také vlivem petice atd. se mění stanovisko Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, které rozhodlo 17. února o pokračování přípravy desetipodlažní novostavby Černé kostky pro Moravskoslezskou vědeckou knihovnu, i když v levnější variantě. Připravuje se rovněž novostavba pro městskou knihovnu v Kutné Hoře a rekonstruují se prostory pro městskou knihovnu Nové Město nad Metují.

Ladislav Kurka

Monarchové v knihovnách

V posledních březnových dnech navštívil kambodžský král Norodom Sihamoni Národní knihovnu ČR a anglický princ Charles besedoval se studenty ve studovně Knihovny univerzitního kampusu brněnské  Masarykovy univerzity.

Březen - měsíc čtenářů... letos poprvé

BMCPrvní ročník pilotního projektu Březen - měsíc čtenářů, který vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, vyvrcholil desátým ročníkem akce Noc s Andersenem a druhým ročníkem Celonárodního čtení Bible 2010.

Na 370 veřejných knihoven se snažilo v průběhu března zjistit v různých anketách situaci s reálným ne/čtenářstvím v ČR. Snažily se pátrat, proč do knihoven oslovení čtenáři nechodí, o  jaké služby mají zájem a na základě vyhodnocení svých průzkumů se chtějí knihovny změnit. V průběhu BMČ byl realizován třetí ročník Týdne čtení aneb Čtení sluší každému. Četla se díla především Františka Hrubína a Karla Hynka Máchy, kteří letos slaví významná výročí narození. Četlo se v nemocnicích, v klubech maminek, v ústavech sociální péče, klubech seniorů, v solné jeskyni, na nádražích i na hřbitově.

Důraz aktivit knihoven byl kladen na zavádění nových služeb pro čtenáře:

  1. Představení veřejnosti práce se čtečkami e-knih, stahování knih do mobilů a seznámení s různými formáty.
  2. Tvorba geocachingových schránek knihovny a zapojení do geocachingu.
  3. Rozvoz knih seniorům a handicapovaným čtenářům až do domu.
  4. Zavedení pravidelných aktivit pro celou rodinu - víkendové workshopy: výtvarné, hudební, taneční, muzikoterapie.
  5. Zpřístupnění nových on-line databází knihoven (LibraryPressDisplay atd.) a mnoho dalších aktivit

Výjimečnými aktivitami se přihlásila k BMČ pražská Národní technická knihovna:

Týden čtení - V NTK byly umístěny 2 stojany se zabudovanou čtečkou elektronických knih, v nich kromě volných děl byly vloženy zdigitalizované historické knihy z fondu NTK. Cíl 1: Seznámení se čtečkami elektronických knih, možnost vyzkoušení práce s nimi - nepřímá prezentace autorsky volných děl - možnost legálního bezplatného stažení knih na své PC, čtečky, mobilní telefony. Aktivita 2: Promítání ukázek zdigitalizovaných historických knih s popisky. Cíl 2: Propagace historického fondu NTK (1500 - 1913): skrývá kulturně-historické bohatství, o kterém veřejnost spíše neví. Čtení/studium historických knih otevírá možnost k objevení kulturních hodnot našich předků a  k pochopení vývoje naší společnosti. - Umíte německy, ale neumíte číst novogotické písmo (švabach)? Díky digitalizování knihy a provedení OCR (automatického rozpoznání znaků) (např. v rámci služby EOD) lze převést/kopírovat text knihy do latinky! - Knihy z HF NTK Vás mohou inspirovat k návštěvě pražských kulturních památek, ukázat, jaké matematické příručky používali naši dědečkové, jak vypadala vazba tehdejších knih a co případně skrývala, či výroba např. sukna za dob Karla VI.

Nové služby knihoven - Služba eBooks on Demand (EOD) - Náplní služby je digitalizace knih vydaných v letech 1500-1900 z fondů knihoven na objednávku "čtenářů". Čtenáři si mají možnost vybrat ze statisíců historických knih z knihovních fondů zúčastněných institucí, jichž je v současnosti 23 v deseti evropských zemích. Dále si objednat digitalizaci požadované knihy online bez nutnosti cestovat do badatelny knihovny, která dokument vlastní, ve finále číst/studovat historickou knihu v podobě e-knihy v uceleném formátu PDF "v teple domova" na svém PC nebo čtečce. -Služba zvyšuje přístupnost historických fondů v podstatě komukoli a odkudkoli, počet zúčastněných knihoven včetně muzeí a archivů bude narůstat (v ČR nyní NTK, MZK, VKOL, KNAV). Zdigitalizované knihy jsou dva měsíce po vlastní digitalizaci zpřístupněny prostřednictvím digitálních knihoven nebo katalogů zapojených institucí (internet) - zde je možno je zdarma prohlížet/stáhnout. -NTK službu poskytuje od 1. 2. 2010, v BMČ stále probíhá akce, kdy u prvních 10 objednávek není k  ceně účtované za zhotovení e-knihy připočítáván manipulační poplatek 200,- Kč.

Na Moravě musíme ocenit březnové aktivity Knihovny Jiřího Mahena v Brně:

Knihovna Jiřího Mahena v Brně pod záštitou SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky) a ve spolupráci s KISK (Kabinet Informačních studií a Knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity) připravila na měsíc březen bohatý program. Pro koho? Pro všechny. Pro čtenáře i nečtenáře, pro návštěvníky knihovny, pro uživatele internetu v knihovně... Zkrátka pro ty, kteří se ve středy 10., 17. a 24. března 2010 vyskytli ve správný čas na správném místě a zavítali do Ústřední knihovny Jiřího Mahena v Brně, na Kobližné 4. Partnery Března měsíce Čtenářů jsou: Statutární město Brno, Knihkupectví Academia, Barvič a Novotný, Český rozhlas Brno, Knihkupectví Šedivý, B TV (Brněnská on-line TV), Čtesyrád, Junior, Lužánky středisko volného času, Klafé a Audioknihy.net.

První středa nesla název: Vezmi svého nečtenáře do knihovny. Jednalo se o nabídku nevšedních a netradičních akcí v knihovně. Ať již šlo o prezentaci knih, které čtou známí lidé (Knižní typy celebrit. Nejoblíbenější knihou modelky Terezy Maxové je např. Alchymista od Paula Coelha. Tou nej je pro herečku Terezu Kostkovou Sto roků samoty od Gabriela Garcíi Márquéze. Pro zpěvačku Lucii Vondráčkovou je to např. Sofiin svět od Josteina Gaardera.) nebo soutěže o audioknihy či sledování studentských filmů. Program byl doplněn o výstavu studentských plakátů Guerrilla Readers (projekt studentů MU, FF, KISK, který využívá guerillový marketing na podporu čtenářství). Ten, kdo přišel, mohl na vlastní kůži zažít knižní striptýz v podobě svléknutí knihy z obalu. Součástí byla také výtvarná dílna, kde si návštěvníci mohli vyrobit záložku do knihy z korálků podle své fantazie, či losování výherců z účastníků ankety věnované našemu (ne)čtení.

Druhá středa aneb Literární hospůdka byla ve znamení dobrého jídla a pití/apetitu. Knihovna se, alespoň na jedno odpoledne, přestrojila na útulnou kavárnu. Každý, kdo přišel, mohl v klidu posedět, přečíst si noviny, časopisy... Nebo se jen nechat unést tamní atmosférou. Vybrat knihy ke čtení bylo možné z našeho nefalšovaného a originálního jídelního lístku. A knižní jídelní lístek nebyl jediný! Mohli jste si vybrat i z audioknižního jídelního lístku a v  hudebním (zvukovém) oddělení knihovny si tak poslechnout úryvek z audioknihy. Jako předkrm vřele doporučuji od Betty MacDonald Vejce a já, jako polévku Válku s mloky od Karla Čapka, jako hlavní chod Žert od Milana Kundery, a jako dezert Sladkost života od Pauluse Hochgatterera. Ze studených nápojů mohu nabídnout např. Pravidla moštárny od Johna Irvinga či Víno tvé výborné od Svatopluka Karáska. Z teplých nápojů pak třeba Čokoládu od Joanne Harrisové. Bonusem byly knihy, které si bylo možné zdarma odnést domů. Pokud si někdo nechtěl číst sám, mohl využít služeb živého , "Automatu na čtení". A pokud jste dosud nevybrali, určitě by Vás zaujaly další ze série studentských filmů, které se promítaly, nebo výstava zfilmovaných knih.

Obsah

 

SKIP