BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2010

Aktuální číslo Archiv Obsah

Noc s Andersenem - Bruntál

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Co nového ve SKIP

Z ústředních orgánů

Aktuality

SKIP v letošním roce získá významného sponzora. Bude jím stavební firma Skanska, která se rozhodla prostřednictvím knihoven podporovat vzdělávání a četbu. Velkou pomocí bude vydávání různých druhů propagačních materiálů SKIP zaměřených na různé aktivity na podporu čtení, jako jsou Týden knihoven, Noc s Andersenem, Den dětské knihy a další. Připravuje se také cena na ocenění nejlepších městských knihoven, která doplní tradiční cenu Knihovna roku. Pokud se letošní společný projekt povede, bude otevřena cesta k dlouhodobé vzájemné spolupráci.
V brzké době budou mít členové SKIP k dispozici nové webové stránky. Důležité je, že nový web už nebude provázen webovým stránkami Národní knihovny ČR, ale bude mít samostatnou doménu: www.skipcr.cz. Původně jsme chtěli využít naši zkrácenou zkratku SKIP, ale ta je již jako doména obsazena. Webová stránka bude zpracována v novém redakčním systému, který bude uživatelsky velmi příjemný a umožní snadnou aktualizaci. Nový web nabídne řadu nových služeb s využitím principu WEB 2.0.

Vít Richter

Ze zasedání VV SKIP

Ve dnech 23.-25. února 2010 se v Hradci Králové konalo výjezdní zasedání výkonného výboru SKIP. 24. únor byl věnován diskusnímu semináři Strategie českého knihovnictví. Na jednání jsme byli přizváni Linda Jansová spolu se mnou.

Na úvod přednesl Vít Richter, předseda SKIP, informaci o trendech a strategii českého knihovnictví v nejbližších letech. Potom pokračoval blok příspěvků nazvaný Role a úkoly SKIP v  českém knihovnictví - strategie do dalších let z různých úhlů pohledu. Jako první vystoupil opět Vít Richter, a to s příspěvkem, v němž se zamýšlel nad tím, co je SKIP. Osobně mne zaujala zejména statistika členské základny a varovný průběh její věkové struktury. Velice pěkná potom byla typologie jednotlivých skupin členů podle zapojení do činnosti SKIPu. Následoval příspěvek Vlastimila Ježka, ve kterém informoval o probíhajícím jednání mezi SKIP a firmou SKANSKA o možnostech vzájemně výhodné spolupráce. Blok dopoledních přednášek uzavřela Linda Jansová prezentací nazvanou SKIP a strategie?, v níž stručně shrnula potřebu a výhody strategie a strategických cílů pro SKIP a zejména metodu její tvorby. Ta zahrnuje mj. realizaci analýzy silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb (SWOT).

Další část dne byla věnována právě přípravě této analýzy a následné diskusi. Zlata Houšková rozdělila přítomné do čtyř skupin. Těmi se staly skupina zaměřená na oblast silných stránek, skupina zaměřená na oblast slabých stránek, skupina zaměřená na oblast příležitostí a skupina zaměřená na oblast hrozeb. Každá skupina dostala čas a prostor pro zpracování své části SWOT analýzy. Po zpracování byly jednotlivé části prezentovány a doplněny o další návrhy z pléna.

Odpoledne potom Zlata Houšková seznámila přítomné s výsledky ankety, která proběhla mezi účastníky jednání, Součástí ankety byly tři otázky:
- Proč jsem vstoupila/vstoupil do SKIP?
- V čem mi SKIP pomáhá, k čemu je mi užitečný?
- Co mi na SKIP vadí, co by se mělo zlepšit, co by měl SKIP nabízet?.
Dále pokračovala diskuze nad vypracovanou analýzou a zejména pokus formulovat alespoň některé strategické cíle. 

V pozvánce bylo pod programem zvýrazněná poznámka: "Hlavní a nejdůležitější bod programu: diskuse, brainstorming a závěry pro činnost SKIP v příštím období. "Osobně se domnívám, že brainstorming byl nesmírně úspěšný, zejména co se týká pojmenování současného stavu SKIPu, respektive jeho silných i slabých stránek, tak i jeho příležitostí a možných ohrožení. Při pokusu formulovat jasné a kontrolovatelné strategické cíle však již nebylo plénum tak úspěšné.

Blížící se valná hromada SKIP zvolí nový výkonný výbor SKIP a tento by měl pokračovat v započaté práci a brzy formulovat jasnou strategii a strategické cíle SKIPu.

Na závěr je třeba říct, že by mělo být v zájmu každého člena SKIPu, aby se aktivně zapojil do diskuze o možné strategii a budoucího směřování celého SKIPu. Jak říkají někteří moudřejší a zkušenější než jsem já: "SKIP bude jen takový, jaký si jej sami uděláme..."

Michal Záviška

Z předsednictva VV SKIP

10.12.2009

 • Pražská regionální organizace předložila předsednictvu dopis, ve kterém se pokusili zhodnotit problematiku dalšího směřování SKIP.
 • Týden knihoven 2010 s mottem Knihovna pro všechny proběhne od 4.10. do 10.10.2010, happening 1.10. v Turnově.
 • Březen - měsíc čtenářů 2010 bude ve znamení nových služeb pro čtenáře. Hledají se partneři.
 • Na přelomu roku se uskuteční průzkum ekonomických dopadů krize v knihovnách.
 • Pozor! Valná hromada 2010 se nemůže konat ve Vyškově. Uskuteční se v Praze. Kompletní informace k Valné hromadě SKIP 2010 naleznete v samostatném bloku.

7.1.2010

 • Pokračuje náborová kampaň SKIP, pohlednice v distribuci.
 • Na podzim 2010 se uskuteční zájezd SKIP do Francie. Kol. Burgetová připravuje trasu.
 • Výjezdní zasedání VV SKIP se uskuteční 23. - 25.2.2010 ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové a v Knihovně města Hradce Králové.
 • Posílejte dále své aktivity k Máchovskému roku 2010 http://macha-2010.cz/
 • Připravují se regionální valné hromady, připravuje se celostátní valná hromada.

11.2.2010

 • Pokračuje příprava Března měsíce čtenářů, registrace knihoven a distribuce propagačních materiálů.
 • 29.4.2010 proběhne v Goethe Institutu Praha seminář Strategie knihovnictví.
 • Na zasedání EBLIDA 2010 předsednictvo jednohlasně vyslalo kol. Matuška.
 • Rýsuje se spolupráce SKIP s firmou Skanska.
 • Před valnou hromadou probíhá připomínkovací řízení ke stanovám a jednacímu řádu SKIPu.

18.3.2010

 • Pokračují přípravy všech rozjednaných akcí.
 • Probíhají první výběrová řízení do vzdělávacího projektu Unie zaměstnavatelských svazů.
 • Webová stránka Valné hromady SKIP 2010 je dokončena.
 • Nový web má i Noc s Andersenem.
 • Začínají jednání o novém ebu SKIP.

Kateřina Hubertová

Obsah

 

SKIP