BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2010

Aktuální číslo Archiv Obsah

Noc s Andersenem - Bruntál

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Knihovnické spolky

LogoSpolok slovenských knihovníkov

Kto sme:

dobrovoľné profesijné občianske združenie slovenských knižníc, informačných pracovísk,
knihovníkov, bibliografov a informačných pracovníkov

 • nadväzuje na činnosť svojich historických predchodcov: Zväz slovenských knihovníkov (ZSK), Zväz slovenských knihovníkov, bibliografov a informačných pracovníkov (ZsKI) a Zväz slovenských knihovníkov a informatikov (ZKI)
 • aktivity na podporu činnosti a rozvoja knižníc, dbá o zvyšovanie autority a ocenenia
 • profesie knižničných a informačných pracovníkov
 • individuálne a kolektívne členstvo
 • 948 individuálnych členov, 63 kolektívnych členov (údaj k 9.12.2009)
 • odborné aktivity v oblasti: knihovníckej, bibliografickej, informačnej vedy
 • 8 krajských pobočiek
 • spolupráca s profesijnými knihovníckymi spolkami a inštitúciami na Slovensku a v zahraničí
 • národný asociovaný člen IFLA za Slovenskú republiku od roku 1969 - Medzinárodná federácia knihovníckych asociácií, spolkov a knižničných inštitúcií
 • predsedníčka SSK, Ing. Silvia Stasselová, bola zvolená do výboru Sekcie IFLA - Management of Library Associations and Institutions pre volebné obdobie 2007 - 2011, v roku 2009 bola zvolená do funkcie tajomníčky sekcie IFLA MLAS a zastupuje Slovensko ako IFLA Officer.

História knihovníckej spolkovej činnosti na Slovensku:

 • prvý národný Zväz slovenských knihovníkov (ZSK) vznikol dňa 12. februára 1946 v Bratislave ako prvý slovenský knihovnícky profesijný spolok
 • Zväz slovenských knihovníkov, bibliografov a informačných pracovníkov (ZsKI)
  ustanovujúce valné zhromaždenie dňa 3. - 4.12.1968 v Bratislave
 • Zväz slovenských knihovníkov a informatikov (ZKI)
  Zmena názvu na valnom zhromaždení dňa 19.12.1973
 • Spolok slovenských knihovníkov (SSK)
  vznik samostatnej, dobrovoľnej profesijnej organizácie na valnom zhromaždení dňa 29.3.1990

Predsedovia ZSK, ZsKI, ZKI a SSK: Silvia Stasselová

 • Doc. Dr. Anton Baník 1946 - 1951
 • Dr. Jozef Boldiš 1969 - 1973
 • PhDr. Vít Rak 1973 - 1988
 • PhDr. Elena Sakálová (poverená) 1988 - 1990
 • Ing. Štefan Kimlička 1990 - 1992
 • PhDr. Dušan Katuščák 1992 - 1996
 • PhDr. Tibor Trgiňa 1996 - 1999
 • Ing. Silvia Stasselová 1999 - do súčasnosti
  Na valnom zhromaždení dňa 9.12.2009 opätovne zvolená pre ďalšie volebné obdobie
  2010 - 2013

Najvýznamnejšie aktivity Spolku slovenských knihovníkov:

 • Noc s Andersenom - SSK je koordinátorom pre SR každoročne od roku 2006, partneri SSK:
  -  Vydavateľstvo Slovart - knižný dar pre všetky zapojené knižnice
  -  Slovenský rozhlas / Rádio Slovensko - vysielanie 24 hodín
 • INFOS - medzinárodné informatické sympózium
  -  apríl / dvojročná periodicita
  -  36. ročník sa bude konať v roku 2011
 • Top WebLib - súťaž o najkvalitnejšie ebové sídlo knižnice - každoročne / od roku 2004
 • Prevádzka a údržba portálu InfoLib - .infolib.sk - priebežne / od roku 2004
  V roku 2004 získal portál InfoLib dve významné ocenenia:
  -  Cena INFORUM 2004
  -  Cena ITAPA 2004 - čestné uznanie
 • InfoLib - portál pre knižničnú a informačnú teóriu a prax bol oficiálne uvedený do        prevádzky dňa 25. 3. 2004, odkedy:
  -  poskytuje 24 hodín prístupu k informáciám a informačným zdrojom,
  -  zjednocuje knihovnícku komunitu, skvalitňuje vzájomnú komunikáciu a výmenu skúseností
  -  zvyšuje informovanosť v rámci komunity aj smerom k odbornej a laickej verejnosti
  -  umožňuje efektívne propagovať vzdelanostnú úroveň pracovníkov knižníc
  -  prispieva k upevňovaniu pozície knihovníctva

Jarmila Beníčková

Obsah

 

SKIP