BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2010

Aktuální číslo Archiv Obsah

Noc s Andersenem - Bruntál

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Školy nabízející studium knihovnictví a informačních služeb

Střední odborná škola prof. Švejcara v Plzni

 1. Výuka studijního oboru Knihovnické a informační systémy a služby na SOŠ Prof. Švejcara v Plzni byla zahájena před 10 lety. Studium je čtyřleté, zakončené maturitou, v závěrečných dvou ročnících je specifikováno podle studijního zaměření; již několik let otevíráme zaměření dvě: knihovnictví a archivnictví.
  Dlouhodobě usilujeme o to, aby byl náš absolvent vybaven nejen teoretickými základy knihovnictví, archivnictví a příbuzných oborů, ale aby získal především praktické kompetence pro kvalifikovanou středoškolskou práci. Zároveň se nám daří dát našim studentům kvalitní středoškolské vzdělání humanitního typu, a připravit je tak na studium na VŠ.

 2. V každém ze čtyř ročníků máme kolem 30 žáků, celkově jich tedy na škole nyní studuje kolem 120 (všichni v denním studiu - dálkové studium nerealizujeme).

 3. Většina našich absolventů pokračuje ve studiu, mnozí studují dále obor: informační studia a knihovnictví na ÚISK FF UK; zaměření knihovnictví na oboru Humanistika na FF ZČU, archivnictví na FFUK , na JČU i jinde, dále pak historii, dějiny umění, a "humanitní" aprobace na pedagogických fakultách. Část absolventů pokračuje ve studiu jazyků. Z dalších se už stali zaměstnanci knihoven především v Plzni a západočeském regionu, někteří pracují mimo obor, podle posledních údajů pracovního úřadu nebyl žádný náš absolvent v jejich evidenci.
  S absolventy udržujeme kontakty (nedá se říci, že bychom je záměrně "sledovali"), mnohdy jsou to již kontakty pracovní, pomáhají nám např. zajišťovat praxe. Nejvýraznější kontakty jsou s VŠ studenty našich oborů.

 4. Studium na naší škole nekončí závěrečnou prací. Jako součást praktické maturitní zkoušky vypracovávají studenti individuálně zadaný projekt skupinové práce se čtenářem. Skupinově pak pracují na projektech Vánoční čtení, Březen měsíc čtenáře, Týden knihoven atd.

 5. Spolupráci s knihovnami hodnotíme jako výbornou. Jde o spolupráci v rámci již zmíněných praxí - knihovny a jejich pracovníci nám vycházejí maximálně vstříc, nejvíce se o naše studenty stará Knihovna města Plzně, dále SVK Plzeňského kraje, Univerzitní knihovna ZČU a Knihovna Západočeského muzea.
  Vzhledem k tomu, že součástí výuky je rozsáhlá exkurzní činnost, je třeba vyzdvihnout kontakty (kromě výše zmíněných) především s Národní knihovnou v Praze. Naše vřelé díky patří především paní Mgr. Zlatě Houškové, která pro nás dlouhá léta zajišťuje nezapomenutelné odborné exkurze do NKP. I z jejího podnětu jsme jako jediná "knihovnická škola" u nás darovali základní kámen pro novou budovu Národní knihovny. Je to kámen číslo 17.

PhDr. Blanka Psutková

Obsah

 

SKIP