BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2010

Aktuální číslo Archiv Obsah

Noc s Andersenem - Bruntál

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Školy nabízející studium knihovnictví a informačních služeb

Ústav informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 1. Úvodem je potřeba upřesnit, že na ÚISK je realizována výuka studijních programů Informační studia a knihovnictví a Studium nových médií. Studijní program Informační studia a knihovnictví je možné studovat na bakalářském, magisterském a doktorském stupni, přičemž na všech stupních je možné studovat jak prezenčně, tak formou tzv. kombinovaného studia (kombinované studium na bakalářském stupni je novinkou, poprvé bude realizováno v akademickém roce 2010/2011). Na magisterském stupni si studenti mohou zvolit jeden ze tří směrů - informační, knihovnický či knihovědný. Pokud se týká studijního programu Studia nových médií, je realizován pouze v prezenční formě. Kromě výše uvedených studijních programů je nutné zmínit také tzv. rigorózní řízení, tj. zájemci mají možnost na ÚISK získat také titul PhDr.

  Velmi zjednodušeně lze říci, že bakalářské studium je orientováno více prakticky, byť jeho součástí jsou pochopitelně i teoreticky orientované předměty, v rámci magisterského studia si pak studenti prohlubují teoretické základy oboru. Kladně je studenty přijímána možnost volit ze zaměření (tj. ze specializací) - informační zaměření je více zaměřeno na technologické aspekty informačních studií a vědy, knihovnické a  knihovnědné je určeno pro více humanitně či společensko-vědně orientované studenty.
  Obecně se na ÚISK snažíme výuku přizpůsobovat aktuálním trendům v oboru - činíme tak několika způsoby - jednorázově při podávání nových akreditací studijních programů, průběžně pak aktualizací obsahu jednotlivých jádrových (kmenových) předmětů a zařazováním tzv. výběrových předmětů, které rozvíjejí učivo jádrových předmětů (či na něj navazují).

  Stále více jsou při výuce uplatňovány také elektronické prostředky - využíváme např. e-learningový systém Moodle, ale také řadu dalších elektronických nástrojů. Ve většině případů se jedná o podporu kontaktní výuky, tj. o kombinaci klasické výuky s některými vybranými prvky e-learningu.

 2. Celkový počet studentů ÚISK se pohybuje kolem 500, z toho je více než 100 studentů kombinovaného studia. Pokud se týká bakalářského studia, je část výuky realizována ve spolupráci s Vyšší odbornou školou informačních služeb (VOŠIS), právě díky tomu je možné, aby na ÚISK studoval vyšší počet studentů bakalářského studia.

 3. Ano, uplatnění absolventů samozřejmě sledujeme. S řadou absolventů udržujeme kontakty, vždy samozřejmě záleží i na zájmu ze strany absolventa. Někteří absolventi spolupracují s ÚISK i aktivně, např. formou přípravy přednášek pro studenty, ať již v rámci cyklu Jinonické informační pondělky nebo přímo formou vstupů do výuky v jednotlivých předmětech.

 4. Protože jsou na ÚISK odevzdávány celkem čtyři typy vysokoškolských kvalifikačních prací, dovolíme si uvést jeden příklad u každého typu (jsou vybrány příklady prací z roku 2009):

  Bakalářská práce:

  ŠEBESTOVÁ, Eva. Komunikace sluchově postižených v souvislosti s vyhledáváním a získáváním informací. Praha, 2009. 62 s., 17 s. příl.
  Bakalářská práce

  Magisterská (diplomová) práce:

  OPÁLKOVÁ, Markéta. OPACy zahraničních katalogizačních databází: současný stav vybraných vyhledávacích systémů a perspektivy jejich rozvoje. Praha, 2009. 96 s. Diplomová práce. 

  Rigorózní práce:

  EHRLICHOVÁ, Klára. Osobnost a dílo Henrietty D. Avramové (1919-2006). Praha, 2009. 116 s., 22 s. příl. Rigorózní práce.

  Disertační práce:

  LANDOVÁ, Hana. Vzdělávací aspekty informační vědy a informační profese. Praha, 2009. 161 s., 41 s. příl. Disertační práce.

  Kvalifikační práce obhájené od roku 2006 na Univerzitě Karlově jsou postupně zveřejňovány prostřednictvím univerzitního repozitáře (http://repozitar.cuni.cz/) - plné texty prací jsou k dispozici po registraci, jež je zdarma, a následném přihlášení.

 5. Spolupráci s knihovnami hodnotíme velmi vysoko - právě díky spolupráci s knihovnami (a také dalšími informačními institucemi) je v rámci prezenčního bakalářského a magisterského studia možné realizovat praxe studentů - ti díky nim mají možnost nahlédnout do knihoven z jiného než uživatelského pohledu, což přispívá mj. k jejich lepší orientaci v oboru. Knihovny naopak získávají možnost nalákat budoucí absolventy právě pro práci ve svých institucích.
  Kromě praxe je další součástí studia mj. také exkurze - v jejím rámci studenti spolu s pedagogy navštěvují knihovny, popř. další informační instituce v různých oblastech České republiky, popř. i Slovenska.

  Odborníci z knihoven jsou také častými přednášejícími v rámci cyklu Jinonické informační pondělky, výjimkou ani v tomto případě nejsou ani vstupy do výuky (konkrétním příkladem z poslední doby může být spolupráce s knihovnami v rámci výběrových seminářů zaměřených na knihovní software Evergreen).

  Řada témat z knihovnické a informační praxe (např. řešení konkrétních problémů z praxe) je také součástí kvalifikačních prací připravovaných a obhajovaných na ÚISK.

PhDr. Richard Papík, Ph.D.

Obsah

 

SKIP