BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

VŠE - Jindřichův Hradec

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Knihovnické spolky

Sdružení rakouských knihovnic a knihovníkůSdružení rakouských knihovnic a knihovníků (VÖB)

V roce 1896 byl "Rakouský spolek pro knihovnictví" ("Österreichischer Verein für Bibliothekswesen") založen jako jeden z nejstarších knihovnických svazů na světě. Vyvíjel mnohostranné aktivity, vydával "Sdělení Rakouského spolku pro knihovnictví" ("Mitteilungen des Österreichischen Vereines für Bibliothekswesen"), později "Časopis Rakouského spolku pro knihovnictví ("Zeitschrift des Österreichischen Vereines für Bibliothekswesen") a existoval až do roku 1919. V letech 1919 až 1945 žádná organizovaná reprezentace rakouských knihovnic a knihovníků neexistovala.

Dne 18. 9. 1946 bylo založeno "Sdružení rakouských knihovníků" ("Vereinigung Österreichischer Bibliothekare") jako profesní svaz knihovníků vědeckých knihoven ve Vídni, byly přijaty stanovy a jednací řád. V roce 1993 byly částečně přepracovány stanovy a jednací řád a název spolku změněn na "Sdružení rakouských knihovnic a knihovníků" ("Vereinigung österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare" - VÖB). Dnes má VÖB kolem 1200 členů většinou z vědeckých knihoven Rakouska i ciziny.

Orgány VÖB jsou prezidium (v čele s presidentem), představenstvo a valná hromada. Jeho sídlo se nachází vždy v místě služby toho kterého prezidenta. Současný prezident je Dr. Harald Weigel, ředitel Vorarlberské zemské knihovny v Bregenzu (Vorarlberger Landesbibliothek in Bregenz).

VÖB se vymezuje jako veřejně prospěšný spolek s cíli:

  • podpora sféry knihovnictví, dokumentace a informačních služeb v Rakousku;
  • zastupování zájmů svých členů doma i v zahraničí;
  • podpora profesního dalšího vzdělávání členů spolku;
  • informování členů o novém a zajímavém vývoji na poli knihovnictví a informačních služeb;
  • spolupráce se zahraničními profesními sdruženími a mezinárodními odbornými organizacemi;
  • udržování kontaktů s příbuznými domácími profesními sdruženími;
  • posilování porozumění veřejnosti pro význam knihovnictví, dokumentace a informačních služeb;
  • zpracování odborných směrnic;
  • oceňování osobností, jež se zasloužily na poli knihovnictví, dokumentace a informačních služeb.

Pro různé tematické oblasti byly zřízeny komise a pracovní skupiny. V současnosti existuje dvacet komisí a čtyři pracovní skupiny, jakož i tři kruhy VÖB ve Vídni, Grazu (Štýrském HradcI) a Vorarlbersku, které organizují setkání členů z regionu. Komise se věnují základním a dlouhodobým úkolům, pracovní skupiny zpracování časově omezených projektů.

Časopiseckým orgánem VÖB jsou "Sdělení VÖB" ("Mitteilungen der VÖB"), které vycházejí čtyřikrát do roka tiskem a současně se publikují on-line. K nim se dříve přidružovala "Sdělení on-line" ("Online-Mitteilungen"), mezitím se oba časopisy spojily do Sdělení. Zde se nalézají příspěvky na aktuální knihovnická témata, zprávy o činnosti VÖB a jeho komisí a pracovních skupin, personálie, recenze, sdělení z knihovnictví v Rakousku a upozornění na akce.

Vedle toho se po několik let vydává edice publikací, která doposud obnáší sedm svazků. Je žádoucí vyzdvihnout konferenční sborníky z rakouských knihovnických konferencí (Bibliothekartage) pořádaných VÖB a z ODOK (Rakouské on-line setkání, jež je zároveň konferencí rakouských dokumentátorů - "Österreichisches Online-Informationstreffen, zugleich Österreichischer Dokumentartag"), k tomu přistupují monografie na knihovnická a nformačněvědní témata. Členové obdrží svazky za sníženou cenu.

Domovská stránka na Internetu poskytuje obsáhlé informace o VÖB: orgány VÖB, aktivity, termíny, vzdělávání a další vzdělávání, BAM-Austria (Pracovní skupina knihoven, archivů, muzeí a dokumentačních pracovišť), publikace atd. Zájemci se zde mohou také zaregistrovat do elektronické konference VÖB, aby získali aktuální sdělení, jako jsou termíny akcí a oznámení o konkursech na pracovní místa, a aby se aktivně zúčastnili na diskusi. Na blogu VÖB se stejně tak najdou příspěvky a diskusní fóra k různým událostem a problémům knihovnictví v Rakousku.

Domovská stránka: http://www.univie.ac.at/voeb/php/index.php

(V roce 2010 bude zřízena nová na adrese:
http://www.univie.ac.at/voeb)

Kontakt: voeb@mail.ub.tuwien.ac.at

Dr. Ortwin Heim


Obsah

 

SKIP