BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

VŠE - Jindřichův Hradec

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Knihovnické spolky

Spolek francouzskcý infoermačních pracovníkůSpolek francouzských informačních pracovníků (ADBS)

Asociace francouzských informačních pracovníků a dokumentalistů - Association des professionels de l´information et de la documentation - ADBS byla ustavena v roce 1963 s cílem sdružit profesionální informační pracovníky a dokumentaristy, působící v nejrůznějších resortech a organizacích. V evropském měřítku ADBS patří mezi přední spolky informačních specialistů.

Posláním ADBS je:

  • rozvíjet výměnu zkušeností mezi informační profesionály,
  • propagovat a obhajovat profesi,
  • šířit a rozvíjet nové informační technologie
  • přispívat ke zdokonalování svých členů organizováním seminářů a dalších vzdělávacích akcí
  • vydávat odborné publikace

ADBS je velmi aktivní organizací s rozsáhlou vzdělávací a publikační činností. Má kolem 5000 členů. Členové ADBS mají možnost přihlásit se podle místa svého působiště (nebo bydliště) do některého ze 17 regionů a zároveň do některé z 13 odborných sekcí - sektorů. Ty odpovídají jednotlivým oborům, jako je medicína, zemědělství, doprava, ekonomie, finančnictví, tisk apod. Kromě regionálních sdružení a sekcí působí v ADBS také několik komisí (pro mezinárodní spolupráci, pro zaměstnání, pro vzdělávání a výzkum, pro povolání a kvalifikaci, pro stanovy, strategii).

Asociace je relativně bohatá, protože poskytuje řadu služeb za úplatu. Zaměstnává značný počet profesionálních pracovníků ve svém sídle ve 12. pařížském obvodu.

Pokud jde o publikační aktivity, je třeba v prvé řadě uvést vydávání odborného čtvrtletníku "Documentaliste - Science de l´information", jehož jednotlivá čísla mají pravidelně rozsah kolem 80 stran, a dále monografické publikace, které ADBS vydává v edicích "Sciences et techniques de l'information" a "L'essentiel sur...".

Další významnou oblastí činnosti ADBS jsou vzdělávací aktivity. Kromě velkého počtu tzv. výukových stáží, které slouží k celoživotnímu vzdělávání informačních pracovníků, organizuje ročně 6 - 10 celostátních a regionálních seminářů k nejaktuálnějším profesním otázkám. Oceňovanou činností ADBS je i pomoc při vyhledávání zaměstnání, nezaměstnaní členové ADBS platí redukované členské příspěvky.

ADBF rozvíjí rozsáhlou mezinárodní spolupráci. Je jedním ze zakládajících členů Evropské rady informačních asociací ( European Council of Information Associations - ECIA), participuje na nejrůznějších programech Evropské unie a Evropské komise. Byla koordinátorem projektu rozvíjeného v rámci evropského programu Leonardo da Vinci DECID - Développer les Eurocompétences pour l´information et documentation (Rozvíjet evropské kompetence pro informace a dokumentaci) a na něj navazujícího programu CERTIDoc - Projet européen de certification des professionnels de l'information (Projekt evropské certifikace kompetencí informačních specialistů), jehož se spoluúčastnil také SKIP.

V červnu 2007 byla na období let 2007 - 2009 zvolena předsedkyní ADBS paní Martine Libertin-Blanc s více než třicetiletými zkušenostmi na různých úsecích a v různých funkcích v oblasti informací a dokumentace. V červenci 2009 byla novou předsedkyní zvolena paní Elisabeth Gayon. V čele sekretariátu ADBS stojí od 1. ledna 2009 paní Flora Lagneau (jako déléguée générale).

ADBS sídlí na adrese : 2, rue Claude Tillier, 75012 Paris, Webová adresa je : http://www.adbs.fr/

Jarmila Burgetová


Obsah

 

SKIP