BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

VŠE - Jindřichův Hradec

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Knihovnické spolky

Spolek knihovníků FrancieSpolek knihovníků Francie (ABF)

Spolek knihovníků Francie (ABF) - Association des bibliothécaires de France (dále jen ABF) - byl založena v roce 1906; patří k nejstarším knihovnickým spolkům na světě a je také nejstarším francouzským knihovnickým spolkem, ve Francii nejdůležitějším co do počtu členů a jediným, který sdružuje pracovníky všech typů institucí a kategorií.

ABF

  • je mluvčím knihovníků, reprezentuje je a hájí profesi na národní i mezinárodní úrovni, ve všech sektorech (veřejném, soukromém, odborných i neodborných)
  • místem setkávání členů, kteří si mohou sdělovat zkušenosti a vyměňovat je a předávat
  • místem vzdělávání a reflexe otázek vědeckého, technického či úředního charakteru prostřednictvím komisí, ale také účastí na pracích, které zpracovávají nejrůznější instituce (UNESCO, Nejvyšší rada knihoven...)
  • informační sítí, rozšiřuje svým členům informace, týkající se profese obecně, dále velkých projektů a aktuálních otázek. Je v permanentním kontaktu s informačním tiskem a s odbornými časopisy.

Ve Spolku knihovníků Francie (ABF) je registrováno přes 3 500 individuálních členů ve 22 regionálních skupinách.

Nejvyšším orgánem ABF je Národní rada (Conseil national), volená členy ABF na valných shromážděních, které se konají každoročně v rámci národních kongresů organizovaných ABF. Od roku 2007, kdy byly pozměněny stanovy spolku, ji tvoří předsedové 22 regionálních skupin ABF; předseda ABF je volen z jejich řad. Národní rada volí šestičlenný Výkonný výbor (Bureau national), který realizuje rozhodnutí Národní rady a spolek řídí. Členy Výkonného výboru jsou předseda, dva místopředsedové, generální sekretář, tajemník generálního sekretáře a pokladník. Na jednání Národní rady jsou zváni rovněž předsedové šesti komisí (pro spolupráci a rozvoj, pro vzdělávání, pro statuty, pro spolkový život, pro práci s mládeží, pro přístup k hendikepovaným čtenářům v knihovnách) a tří pracovních skupin (pro hybridní knihovny, pro knihovny v podnicích, pro knihovny v oblasti umění). ABF má pět profesionálních zaměstnanců; tzv. hlavní delegátku, její zástupkyni pro sídlo sekretariátu, sekretářku pro vzdělávání (organizace kurzů), sekretářku pro fakturaci a šéfredaktora recenzované knihovnické revue "Bibliotheques", kterou ABF vydává od počátku své existence - konkrétně od roku 1907; časopis má více než 1000 abonentů.

V únoru 2007 byl zvolen do čela ABF na léta 2007 - 2010 Dominique Arot, v současnosti ředitel Městské knihovny v Lille. Je to zkušený odborník se mnohostrannými zkušenostmi z předchozích míst a pozic, kde působil. Byl generálním sekretářem Nejvyšší rady knihoven, pracoval na Ředitelství knihoven v Paříži, řídil regionální knihovny (La Creuse, Lot), měl na starosti ochranu sbírek ve Veřejné informační knihovně v Paříži (Bibliotheque publique d´information).

K nejdůležitějším úkolům současnosti a nejbližší budoucnosti patří v ABF zejména řešení legislativních problémů (ve Francii se prozatím nepodařilo prosadit přijetí knihovního zákona), práva na půjčování, výjimek pro knihovny při implementaci autorských práv, problematiku veřejného internetu, volného přístup k elektronickým informačním zdrojům apod. Většinu těchto často ožehavých otázek řeší ABF společně s ostatními francouzskými spolky sdruženými v "Národní Interasociaci - Interassociation Archives-bibliotheques-documentation IABD (archivy - knihovny - dokumentace), tvoří ji 15 spolků z oblasti knihovnických a informačních služeb a archivů.

ABF sídlí na adrese 21, rue de Chabrol, 75010 Paris; adresa webu: http://www.abf.asso.fr/

Jarmila Burgetová


Obsah

 

SKIP