BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

VŠE - Jindřichův Hradec

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Knihovnické spolky

Sdružení polských knihovníků

Sdružení polských knihovenElżbieta Stefańczyk, zástupkyně ředitele Národní knihovny ve Varšavě

Sdružení polských knihovníků je nejstarší a nejpočetnější oborovou organizací sdružující knihovníky a informační pracovníky v Polsku.

Vzniklo v roce 1917 jako Svaz polských knihovníků - první organizace sdružující knihovníky v Polsku směřujícím k nezávislosti. Od samého začátku jedním z úkolů organizace byla popularizace čtenářství a vytváření knihovnických zařízení, pomoc v rozvíjení osvěty a současně budování prestiže knihovnického povolání. V roce 1927 se Svaz polských knihovníků stal jedním z členů - zakladatelů IFLA - mezinárodní federace knihovnických sdružení.

V době hitlerovské okupace působila organizace tajně, její členové se snažili spravovat knihovnické fondy a pečovat o ně. Po válce byla přejmenována na Svaz polských knihovníků a archivářů a tento přijal v roce 1953 organizační podobu Sdružení polských knihovníků.

V současné době sdružuje skoro 9 000 členů ze všech typů knihoven. Dle administrativního členění státu má 16 oblastí lokalizovaných v krajských městech. Pod ně spadá 57 poboček, v nichž působí základní organizační jednotky - kruhy (Koła), nejčastěji ve veřejných knihovnách, z nichž pochází nejvíce členů. V strukturách Sdružení zaujímají důležité místo odborné sekce, komise a skupiny, ustanovené k řešení aktuálních potřeb v knihovnickém prostředí. Mnohé expertízy a práce členů těchto grémií slouží k řešení konkrétních problémů knihovnické teorie a praxe. Organizaci činnosti Sdružení má na starosti Hlavní výbor, v jehož čele stojí předseda, všichni členové výboru jsou voleni na celostátních sjezdech delegátů. V aktuálním volebním období 2009-2013 je předsedkyní Hlavního výboru SPK Elżbieta Stefańczyk - zástupkyně ředitele Národní knihovny ve Varšavě.

Svým působením SPK přispívá k tvorbě základů knihovnické, informační a vydavatelské politiky, inspiruje, rozvíjí a podporuje vědecké a odborné zájmy svých členů; integruje prostředí knihovníků a informačních pracovníků nezávisle na rezortním zařazení členů; utváří správné etické postoje knihovníků a pracovníků vědecké informace, spolupracuje s příbuznými organizacemi v oblasti knihy a čtenářství. Vydavatelství SPK je významným a váženým vydavatelem odborné literatury a časopisů: "Bibliotekarz", "Poradnik Bibliotekarza, "Przegląd Biblioteczny", "Zagadnienia Informacji Naukowej".

V letošním roce Celostátní sjezd SPK přijal "Strategii Sdružení polských knihovníků na období 2010 - 2021", dokument vymezující cíle pro všechny členy na nejbližší desetiletí. Dokument vznikl při spolupráci s nadací Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego", po provedení analýzy SWOT celé organizace, výběru slabých a silných stránek, příležitostí a ohrožení, stanovení poslání a také bližších a vzdálenějších cílů pro celé profesní prostředí knihovnických pracovníků v Polsku. Mírou úspěchu "Strategie... " bude zavedení do praxe jejích projektů, které mají vést ke zvětšení dynamiky prostředí, posílení prestiže knihovnického povolání ve společnosti a k růstu potenciálu Sdružení polských knihovníků.

Sylwia Błaszczyk


Obsah

 

SKIP