BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

Pohled do haly NTK (foto L. Kalivoda

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Co nového ve SKIP?

V regionech

ZÁPADNÍ ČECHY A JIŽNÍ ČECHY

Ohlédnutí za Literární Šumavou 2009

Tradiční, v letošním roce již v pořadí 13. setkání pracovníků knihoven jižních a západních Čech se konalo ve dnech 21. - 23. května 2009 pod názvem "O přírodě a Šumavě tentokrát v Horažďovicích".

Horažďovice

Hned na začátku se nám otevřely prostory horažďovického zámku. Po krátkém přivítání zástupci SKIP, hostitelské knihovny a starostky města paní Mgr. Jindřišky Antropiusové v nádherném, unikátními dobovými freskami vyzdobeném sálu městského muzea jsme byli doslova vtaženi do připraveného programu. V doprovodu ředitelky muzea paní Mgr. Hany Smetanové jsme prošli stálou muzejní expozicí a rovněž jsme měli možnost předpremiérově vidět interaktivní rukodělnou dílnu, kde se budou návštěvníkům předvádět stará řemesla z Pošumaví. Kramplování neboli vyčesávání ovčí vlny nebo spřádání vlněného vlákna jsme hned vyzkoušely. Historickým středem Horažďovic nás potom provedl pan Václav Trčka. S velkým osobním zaujetím nám bývalý starosta vykládal o dějinách, významných osobnostech, památných budovách i o současném životě města. Posledním místem naší procházky byl opět objekt zámku a prostory městské knihovny. Městská knihovna v Horažďovicích patří mezi 20 knihoven, které přistoupily k digitalizaci svých fondů za podpory grantových projektů. Na přípravě projektů spolupracuje horažďovická knihovna s odborníky v pražské Národní knihovně. PhDr. Františka Vrbenská nám přiblížila problematiku zachování a zpřístupnění historických fondů klasickými metodami i  prostředky digitalizace, její přednášku doplnila paní Lenka Šimonová svými postřehy a zkušenostmi z přípravy digitalizačních projektů, hovořila zvláště o záměru digitalizovat pětisvazkový herbář Františka Celerina z roku 1889, který je zajímavou výpovědí o poznání přírody kraje.Večerní program patřil setkání s básníkem, spisovatelem, antikvářem a  také exkolegou, panem Ondřejem Fibichem, který se s námi podělil o své dojmy, pocity a zážitky inspirované Šumavou a představil nám svoji novou knihu Prácheňský poklad s podnázvem "S pověstmi krok za krokem celým Prácheňským krajem". Na téměř 160 stranách jsou vypsány malé příběhy, které se vztahují k řadě míst Prácheňska a které nás "vedou křižovatkami času k poznání našich společných kořenů, ke spojení s dobrou sílou minulosti, abychom lépe odolávali vichru změn současného života...".

KramplováníNásledující dopoledne patřilo přírodovědci a spisovateli Mgr. Pavlu Hubenému z CHKO a NP Šumava. Jeho zasvěcené povídání o šumavské přírodě a dění v národním parku vyvolalo živou debatu, na kterou navázal fotograf Vladislav Hošek. Promítl nám řadu nevšedních fotografií pořízených na Šumavě, a to i na místech, kam se běžný návštěvník nemá šanci podívat. Šumava romantická nás okouzlila a řada z nás si odvážela na památku i další fotografické publikace našeho hosta. Vycházka na vrch Prácheň příjemně zpestřila program, poznali jsme bezprostřední okolí města na řece Otavě. Prohlédli jsme si dochované zbytky hradiště a středověkého župního hradu, odkud spravoval župan rozsáhlý kraj Prácheňský až do vymření Přemyslovců. Z hradu se dochovala jen část okrouhlé věže a pohled na způsob opevnění dával tušit původní význam místa. Na hřbitově s kostelem sv. Klimenta jsme si připomněli památku významných regionálních osobností, spisovatelů Josefa Pavla (Boubín Šumavský prales, Pověsti českých hradů a zámků, Junáci na Otavě) a Karla Němce (Dějiny města Horažďovic, 1936). Živou přírodu nám velmi zblízka a s osobitým komentářem předvedl pan Karel Průcha v přírodovědecké stanici, která je součástí Domu dětí a mládeže. V sále kina Otava jsme se večer zúčastnili loutkového divadelního představení horažďovického ochotnického souboru Tyjátr. Historické loutky, marionety, jsme poté zkoušeli sami vodit, opravdu to není jednoduché.

Nedaleká obec Chanovice je místem, kde pod patronací Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech postupně prací dobrovolníků vyrůstá největší skanzen šumavských staveb v jihozápadních Čechách. Prohlédli jsme si budovu špýcharu, stodoly, roubené kolny a  interiér obytné chalupy, nakoukli jsme přes plůtek do bylinkové zahrádky a  kolem kapličky jsme pokračovali k areálu chanovického zámku. S historií, postupnou obnovou a dalšími záměry na rozvoj celého komplexu i obce Chanovice, např. s probíhající výstavbou rozhledny, nás seznámil starosta pan Petr Klásek. Od roku 1995 byly objekty postupně péčí obce Chanovice rekonstruovány do dnešní podoby. Rozsáhlé čtvercové nádvoří s parkovou úpravou obklopují jedno a dvoupatrové budovy zámku a původních hospodářských stavení, které nyní slouží jako škola, výstavní prostory, informační centrum a prodejní galerie. Prostor uzavírá na vyvýšeném místě budova farního kostela. Literárně šumavské knihovnické setkání bylo zakončeno společnou návštěvou zříceniny hradu Rábí u Žichovic.

Literární Šumava 2009 zaujala, inspirovala, potěšila. Za nás všechny to vyjádřil asi nejlépe pan profesor Erazim Kohák slovy: "Vracíme se spokojení a šťastní. Literární Šumava obohacuje. Vy se učíte sdílením poznatků z praxe, my všichni sdílením intimního náhledu do české i německé šumavské literatury, do šumavské přírody i do šumavských dějin, nazřených drobnohledem místního. Snadno zešediví ten, kdo pracuje s knihami jako vy i já. Děkujeme vám všem, že nás svým přátelstvím i programem již třináct let držíte v zeleni života! Dorothy a Erazim Kohákovi"

A ještě pro úplnost: Literární Šumavu 2009 v Horažďovicích jsme uspořádali za finanční a věcné podpory MK ČR, SKIP ČR, Města Horažďovice, obcí Hejná, Hradešice, Chanovice, Malý Bor, Myslív, Svéradice, Velký Bor a podniku Lyckeby Amylex Horažďovice. Jim všem patří naše poděkování.

Mgr. Hana Hendrychová

Pozn:

  • CELERIN, František 1829-1892
    botanik, učitel a odborný publicista
  • NĚMEC, Karel 1886-1972
    učitel, malíř, historik, kronikář, archivář a ředitel horažďovického muzea. Autor odborných statí a Dějin města Horažďovic
  • PAVEL, Josef  1889-1948
    učitel, školní inspektor v Plzni (do roku 1939) a v Kutné Hoře. Spisovatel a odborný publicista. Autor románů, knih pro děti a mládež, průvodců po českých hradech. Kulturní a osvětový pracovník, organizátor mládežnické turistiky.
Obsah

 

SKIP