BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

Pohled do haly NTK (foto L. Kalivoda

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Atlas

 X - architektonická konstanta pro měnící se knihovnu v Salonu republiky

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové je veřejnou univerzální knihovnou a v národním systému knihoven plní funkci krajské knihovny. Zprostředkovává svým uživatelům klasické tištěné, ale také digitální a digitalizované dokumenty. Nabízí standardní knihovní služby, prezenční a absenční půjčování dokumentů, meziknihovní výpůjční služby, informační, referenční a rešeršní a databázové služby, elektronické dodávání plných textů dokumentů a obsahů jednotlivých čísel periodik, reprografické služby a přístup na internet. V tomto roce plánujeme instalovat WiFi a registrovaným uživatelům umožníme vzdálený přístup do našich a předplacených databází. Služby jsou koncipovány tak, aby si většinu z nich mohl provést uživatel sám bez asistence knihovníka. Například prostřednictvím samoobslužného výpůjčního automatu se v současnosti uskutečňuje 30% výpůjček z volného výběru. SVK HK nerealizuje úkoly sídelní knihovny, neboť vedle ní působí pro území města poměrně velká Knihovna města Hradce Králové. Nemá oddělení zvukových dokumentů a dokumentů pro zrakově hendikepované. Jejich půjčování zajišťuje již zmíněná městská knihovna nejen pro samotné město, ale i pro okres a širší region. Tato specifická dělba práce se vytvořila historicky a po dohodě z bývalým ředitelem městské knihovny v ní pokračujeme i za změněných prostorových podmínek (pro SVK HK již realizovaných a pro městskou knihovnu se připravujících). Dalším strategickým rozhodnutím bylo vytvořit hybridní knihovnu s důrazem na uchovávání a půjčování klasických dokumentů od nejstarších dob do roku 1995, kdy nám bylo odňato právo celostátního povinného výtisku, a dál se specializovat na uchovávání regionální literatury vztahující se do roku 2000 na oblast východních Čech, od roku 2001 na Královéhradecký kraj. Našim záměrem bylo vybudovat knihovnu živou a bezbariérovou nejen pro fyzicky hendikepované. Bariéry v nás jsme museli opakovaně odstraňovat v průběhu celého procesu výstavby a příprav na přesun do nových prostor, zejména nebát se dát fond, počítače, kopírky či další komfort k dispozici volně těm, kteří na něj svými daněmi přispěli. Vznikl veřejně přístupný dům, který je možno navštěvovat a využívat za splnění jediné podmínky: chovat se slušně. Dodržovat toto elementární pravidlo pomáhá kamerový systém, elektromagnetická ochrana knih a fyzická ostraha. Základní služby jsou bezplatné včetně možnosti využívání studijních kabinek a parkování v podzemním a přilehlém parkovišti. Knihovna se nachází v oblasti, kde je soustředěn velký intelektuální potenciál, ale chybí kulturní a společenská dimenze, proto byla koncipována také jako místo setkávání. K tomu jsou určeny relaxační prostory v centrální hale, konferenční sál, galerie a kavárna. Zájem o možnost prezentovat svou tvorbu je překvapivě vysoký, proto jsme se rozhodli uvolnit pro výstavy i centrální halu v 2.NP. V konferenčním sále se týdně koná několik besed a přednášek, také jej pronajímáme pro vzdělávací účely dalším institucím.

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Dům svým půdorysem ve tvaru písmene X nabízí jednoduché provozní schéma. Skládá se ze čtyř křídel a centrálního vestibulu. Křídla přilehlá k Hradecké ulici a převážná část vestibulu jsou určeny uživatelům, křídlo směrem k univerzitě je vyčleněno pro sklady a v křídle u Orlice jsou pracovny knihovníků. Členění dle křídel je narušeno v 1. nadzemním podlaží, kde je v křídle u řeky Orlice umístěna šatna pro uživatele knihovny, a v 5. nadzemním podlaží, kam byl situován konferenční sál a učebny. Kromě čtyř křídel a vestibulu nabízí navržené architektonické řešení prostory tzv. noh. Jsou využity pro Literární kavárnu a galerii U Přívozu*. Budova má pouze jedno podzemní podlaží, v němž jsou převážně garáže a technické provozy.

Centrální hala, která slouží především jako komunikační kanál, je vybavena počítači s elektronickým katalogem knihovny a pohodlným sedacím nábytkem pro odpočinek či neformální setkání. Její západní část je ve všech patrech osazena výpůjčním pultem, jen ve druhém nadzemním podlaží je umístěn veřejně přístupný internet. Pulty tvoří styčné místo veřejného prostoru a knihovnického zázemí. V prvním podlaží je příjem vrácených knih, ve třetím půjčování knih, ve čtvrtém prezenční výpůjčky periodik, v pátém prezenční výpůjčky ostatních dokumentů a rešeršní služba. Charakter výpůjčních služeb odpovídá zaměření jednotlivých podlaží. Ve třetím podlaží se nachází volný výběr, ve čtvrtém studovna periodik, v pátém klasická studovna a studovna elektronických zdrojů. Informační služba je umístěna v centrální hale v přízemí. Knihovničtí asistenti, v jejichž pracovní náplni je poskytovat základní informace, mají kontaktní místa v křídlech jednotlivých pater, přímo v prostorách pro uživatele. Čím výše uživatel stoupá, tím více klidu mu knihovna poskytne. Pro maximální soustředění na studium jsou vybudovány v 5. nadzemním podlaží samostatné studijní kabiny pro jednotlivce či uzavřené skupiny.

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Pro stavbu nové budovy knihovny byl určen dosud nezastavěný pozemek s náletovou zelení. V minulosti se zde nacházely městské hradby a slepé rameno Orlice. Hlavním materiálem je beton. Plní funkci nosnou, jeho akumulační schopnosti se využívají pro chlazení a topení objektu. Jako tzv. pohledový se objevuje v exteriéru i interiéru na všech viditelných monolitických plochách i prefabrikovaných dílcích. Kruhová okna jsou dřevěná. Z části se jedná o pevná a z části o kyvná okolo vodorovné osy. V čelech křídel pro veřejnost jsou velké prosklené dřevěné stěny přes pět podlaží. Fasáda čelní části centrální haly směrem k Hradecké ulici je v přízemí a v 1.NP prosklená, stejně jako nástavba konferenčního sálu a střešní světlíky. U obvodového pláště byl kladen důraz na akustickou izolaci vůči vnějším zdrojům hluku. Konstrukci polozapuštěného parkoviště tvoří ze tří stran železobetonová opěrná stěna zasazená do terénu. Sítě pro popínavou zeleň jsou z nerezových lanek. Pochozí lávky včetně laviček jsou vytvořeny z dubových tlakově impregnovaných fošen v kombinaci s ocelovými žárově pozinkovanými pororošty s malými oky. Vjezd a výjezd na parkoviště chrání bezpečnostní rolovací mříž. Vytápění, ohřev TUV a energie pro chlazení objektu jsou řešeny napojením na dálkový rozvod tepla z teplárny v Opatovicích. Na základě architektonického řešení bylo možno nasadit velkoplošný systém vytápění a chlazení místností, tzv. aktivaci betonového jádra (používaná zkratka TABS - thermoaktiv building system nebo BKT - Betonkernaktivierung). Navržené řešení vede ke snížení instalovaného chladícího a vytápěcího výkonu při zachování tepelné pohody. V našem případě byl systém vytápění a chlazení TABS doplněn klasickým teplovodním systémem s radiátory a systémem vzduchotechniky. Sklady knih jsou koncipovány pro manuální vyhledávání, dvě podlaží byla vybavena kompaktními regály, tři další stacionárními. V interiéru je finální povrch zdí opatřen transparentní lazurou s protiprašnou úpravou. V některých prostorech je na stěnách zakomponován akustický obklad. Většina nábytku je v běžném standardu, vyšší byl zvolen pouze pro vysoce exponované solitéry, jako jsou výpůjční a informační pulty. Vnitřní prostor je oživen barevnými podlahami a výrazným orientačním systémem v modré barvě. Celek dotváří nástěnné malby Martiny Novotné. Evoluce forem nás provází neživou a živou přírodou až k volným myšlenkám, znázorněnými, pro knihovnu příznačně, knihami.

Přes všechna úskalí architektonického návrhu, projektů, realizace a negativních emocí veřejností se v průběhu půlročního provozu forma i obsah, umění a funkčnost, budova i knihovna vyladily na úroveň vzájemně se podporující existence. A zatímco se dům stal pevnou součástí města, knihovna má díky této budově obrovský prostorový, technický a lidský potenciál se rozvíjet a měnit.

Základní údaje:
Uživatel - Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Zřizovatel - Královéhradecký kraj
Investor - Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Zdroje financování - Státní rozpočet, Královéhradecký kraj
Dotace - 394,5 mil. Kč (SR), 10 mil Kč ( kraj)

Architekti - Projektil architekti s.r.o. Praha (Roman Brychta, Adam Halíř, Petr Lešek)
Projektant stavby - Sdružení PRO KIC (Deltaplan, Praha + Projektil architekti Praha)
Projektant interiéru - Projektil architekti s.r.o. Praha
Koordinátor projektu a správce stavby - Ing. Libuše Vortelová LIVING Hradec Králové
Zhotovitel stavby - VCES, a.s., Praha
Zhotovitel interiéru - PFD Praha, spol. s r.o
Zhotovitelka nástěnných maleb - MgA. Martina Novotná

Odborný pracovní tým pro výstavbu knihovny:
Martina Adametzová - volný výběr a sklady
Ludmila Černovská - provoz budovy
Ivan Červený - informační technologie
František Geier - do 30.6.2003 - ekonomika, manažer týmu
Václav Horák - ekonomika
Lenka Málková - služby
Miroslava Paulovičová do 28.2.2006 - služby
Dana Novotná - zpracování dokumentů, fondy
Daniela Ridlová - služby
Eva Svobodová - manažer týmu
Jaroslava Štěpánová - administrativa
Josef Vlček do 31.12.2001 - manažer týmu

Základní data
1994 -2001 - Prosazování stavby, tvorba investičních záměrů a stavebních programů
1998 - Zpracování zastavovací studie
31.7.2001 - Registrace projektu na Ministerstvu kultury ČR
28.1.2002 - Podepsána smlouva o pronájmu pozemku
24.10.2002 - Vyhlášen vítěz architektonické soutěže
2003- červen 2004 - Projekční práce
16.9.2004 - Zahájení stavby
26.10.2004 - Položení základního kamene stavby
15.7.2008 - Kolaudace stavby
25.9.2008 - Den otevřených dveří
29.9.2008 - Zahájení provozu

Parametry
Zastavěná plocha - 2 922 m2
Obestavěný prostor - 60 560,49 m3
Podlahová plocha objektu - 13 494 m2
Podlahová plocha prostorů pro veřejnost - 6 214 m2
Podlahová plocha skladů - 2 513 m2
Podlahová plocha administrativy - 1 793 m2

Plánované kapacity
Skladovací kapacita knižního fondu - 20 500 m´
Volný výběr - 160 tis. k.j.
Sklady v nové budově - 700 tis. k.j.
Depozitář Pouchov - 800 tis. k.j.
Počet studijních míst - 450
Počet počítačů - 244
Uživatelé - 1000 denně
Zaměstnanci - 80

Porovnání vybraných parametrů roku 2007 a 2008

Parametry

2007

2008

Počet registrovaných uživatelů

 6 600

 8 260

Počet návštěvníků / den

 500

 700

Počet knihovních jednotek

 1 233 730

 1 250 207

Počet dokumentů ve volném výběru

 13 344

 133 664

Počet dokumentů ve studovně

 13 341

 20 000

Roční přírůstek

 13 800

 16 512

Počet studijních míst

 100

 450

Počet PC

 133

 *217

Z toho PC pro čtenáře

 42

 *101

Počet zaměstnanců

 75

 80

Prostory pro veřejnost v m2

 597

 6 214

 - z toho plocha studoven v m2

 168

 1033

- z toho plocha volného výběru v m2

 0

 1618

Plocha skladu v budově knihovny v m2

 619

 2 433

Plocha skladu v depozitáři na Pouchově

 3 143

 3 143

Parkoviště, počet stání

 0

 101

*Údaje k 31.5. 2009

Obsah

 

SKIP