BULLETIN SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4 2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Čtení nad Olzou

Elektronická verze Vydavatelské údaje

RSS

Informační servis

Aktuality

Vláda svým usnesením č. 1452 ze dne 19.11.2008 schválila nový strategický materiál pro rezort kultury - Státní kulturní politiku na léta 2009 až 2014, viz Díky spolupráci SKIP, Ústřední knihovnické rady a Unie zaměstnavatelských svazů se do koncepce podařilo prosadit řadu priorit, které v budoucnu mohou ovlivnit rozvoj knihoven. V úvodu je formulována vize kulturní politiky, na kterou navazují čtyři cíle či základní strategické záměry, vycházející z ekonomické, sociální a občanské roviny sektoru kultury, propojené s praktickou rolí státu jakožto tvůrce pravidel a poskytovatele podpory pro využívání kulturních hodnot vytvořených v minulosti a vytvářených v současnosti:

  • Ekonomická a společenská dimenze w Občanská dimenze – rozvoj osobnosti
  • Role státu, krajů a obcí při podpoře zachování a tvorby kulturních hodnot
  • Role státu při tvorbě pravidel

Na tyto cíle navazuje 44 dílčích úkolů a opatření, která představují soubor legislativních nástrojů a nelegislativních opatření, která jsou prostředkem pro realizaci cílů. Pět dílčích úkolů má přímou vazbu na činnosti knihoven:

3.3. Podpora akviziční činnosti muzeí, galerií, knihoven a Národního filmového archivu

3.4. Podpora lepšího materiálního, prostorového a technického zázemí muzeí, galerií a knihoven

3.5. Program podpory modernizace kulturní infrastruktury pro účely poskytování moderních kulturních služeb s vyšší přidanou hodnotou

3.6. Digitalizace kulturního obsahu

3.7. Vytváření podmínek pro trvalé uchování a zpřístupnění digitálních dokumentů jako důležité složky kulturního dědictví

Koncepce je k dispozici ke stažení na: http://www.mkcr.cz/cz
/kulturni-politika/statni- kulturni-politika-na-leta-2009-2014-4892/

Vláda České republiky schválila nový strategický dokument Strategii celoživotního učení České republiky (usnesení č. 761 ze dne 11. července 2007). Tento dokument mapuje oblast celoživotního učení v naší republice a především přichází s návrhy, jak tuto oblast rozvíjet a podporovat. Dokument Strategie se skládá ze čtyř částí.

První část uvádí do problematiky, objasňuje jednotlivé pojmy související s celoživotním učení a sleduje pojetí celoživotního učení v dosavadních strategických dokumentech ČR a EU.

Druhá se zabývá analýzou stávající situaci a zahrnuje SWOT analýzu.

Následně třetí strategická část se snaží o řešení analyzované situace a navrhuje sedm strategických směrů pro rozvoj celoživotního učení (uznávání/prostupnost, rovný přístup, funkční gramotnost, sociální partnerství, stimulace poptávky, kvalita a poradenství).

Tyto strategické směry jsou pak následně konkretizovány do podoby návrhů opatření, které by měly jednotlivé strategické směry naplňovat a prosazovat. Pro knihovny je nepříjemným překvapením, že slovo "knihovna" se v tomto koncepčním materiálů vůbec nevyskytuje. Knihovny nejsou vnímány jako nedílná součást vzdělávacího systému a jako instituce, které se podílejí na procesu celoživotního učení. To by v budoucnu mohlo ohrozit přístup knihoven při získávání dotací na vzdělávací aktivity.

V současné době je připravován implementačního plánu Strategie, ve kterém budou rozpracovány jednotlivé návrhy a opatření do konkrétních úkolů pro zainteresované aktéry včetně vyčíslení finančních nároků a možností jejich pokrytí a samozřejmě k samotné implementaci. SKIP v připomínkovém řízení předložil celou řadu návrhů, které specifikují úlohu knihoven v celoživotním učení. Návrhy se byly předloženy MŠMT prostřednictvím Unie zaměstnavatelských svazů a Ministerstva kultury. Strategii celoživotního učení České republiky je k dispozici ke stažení na: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/
strategie-celozivotniho-uceni-cr-1

13.7.2008 zveřejnila Evropská komise Zelenou knihu Autorské právo ve znalostní ekonomice [COM(2008) 466/3 - Green Paper Copyright in the Knowledge Economy] a vyzvala k veřejné konzultaci. Účelem zelené knihy je podpořit diskusi o tom, jak nejlépe šířit znalosti v oblasti výzkumu, vědy a vzdělání v prostředí online. Zelená kniha se proto snaží formulovat několik otázek spojených s úlohou autorského práva ve "znalostní ekonomice" adresovaných veřejnosti, zejména pak vědcům, výzkumným pracovníkům, studentům a dále handicapovaným osobám či zástupcům z řad široké veřejnosti. Výsledky procesu uvedeného takto do pohybu mohou mít významné důsledky pro působení knihoven, archivů, muzeí a vzdělávacích zařízení v "digitálním prostředí" na dlouhou časovou perspektivu.

Kolega Zdeněk Matušík připravil stanovisko k problematice výjimek z autorského práva pro služby knihoven. Uvedený materiál byl předán jako společné stanovisko SKIP, Národní knihovny ČR a Knihovny Akademie věd ČR příslušnému orgánu Evropské komise. Zelená kniha Autorské právo ve znalostní ekonomice je k dispozici v českém překladu na: http://knihovnam.nkp.cz/docs/GreenPaper2008_ST12089_CS08.PDF

V roce 2004 organizoval SKIP celostátní hlasování o nejoblíbenější knize obyvatel Česka, viz Moje kniha www.mojekniha.cz , kterého se zúčastnilo více než 90 000 lidí. Česká televize koupila od BBC formát na pořad The Big Read, který je analogií či lépe propracovanou variantou naší akce Moje kniha. Bude se jednat o cyklus pořadů ČT a Českého rozhlasu, které proběhnout v příštím roce od 4.4. do 10.10. Během této doby bude probíhat hlasování veřejnosti o nejoblíbenější knihu a také různé podpůrné akce, soutěže, prezentace apod. SKIP a Národní knihovna ČR budou partnery tohoto pořadu. Počítá se s aktivní spoluprací knihoven. Některé pořady budou možná natáčeny přímo v knihovnách. Je to jedna z velmi zajímavých příležitostí, jak zviditelnit knihovny. SKIP bude organizovat spolupráci knihoven na této akci.

Vít Richter


Obsah

 

SKIP