BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Čtení nad Olzou

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Mozaika

Seminář o problematice informačních center

15. října proběhl v Městské knihovně Lipník nad Bečvou odborný seminář pro knihovníky, zaměstnance informačních center, představitele obcí a další informační instituce Knihovny a "i". Seminář proběhl za podpory SKIP Moravskoslezského a Olomouckého kraje a finanční podpory Ministerstva kultury ČR z programu Knihovna 21. století na rok 2008, číslo tematického okruhu: 3 Kulturní, výchovná a vzdělávací činnost.

Cílem semináře bylo předání zkušeností z činnosti informačních center (IC), která jsou provozována knihovnami, seznámení s možností čerpání finančních prostředků na zřizování IC nebo nové služby provozované IC z evropských fondů (SROP, nyní ROP).

Semináře se zúčastnilo 41 účastníků z obecních a městských knihoven, informačních center, Vědecké knihovny v Olomouci a MVK v Ostravě a dalších organizací spojených s cestovním ruchem. Hostem semináře byl starosta města Lipník nad Bečvou Ing. Miloslav Přikryl a předsedkyně SKIP Moravskoslezského a Olomouckého kraje Jana Galášová.

Zahájení semináře se ujal starosta hostitelského města, který představil pořádající město a dále hovořil o významu informačních center jako místech prvního setkání návštěvníka s městem či obcí. V průběhu semináře zaznělo 10 příspěvků. První příspěvek přednesla Mgr. Miroslava Střelcová na téma "Činnost TIC v Lipníku nad Bečvou s důrazem na zkušenosti při realizaci projektu v rámci SROP" – zavedení průvodcovské služby. Celý projekt "Propagace města Lipník nad Bečvou jako destinace cestovního ruchu", jehož nositelem bylo město Lipník nad Bečvou, představil ve své prezentaci euromanažer Ing. Josef Potsch.

Další blok tvořily příspěvky z menších knihoven. Anna Dokoupilová představila činnost knihovny a informačního centra v městyse Protivanov a Markéta Beyerová se ve své prezentaci "Informační centrum jako součást veřejné knihovny" zaměřila na klady i zápory fungování infocentra v Hradci nad Moravicí. Dopolední blok uzavřel prezentací nového projektu "Informační stezky" Ing. Mojmír Nováček z Klubu českých turistů.

Odpolední blok zahájila Mgr. Martina Wolna příspěvkem "Brána do tří zemí" o činnosti a zajímavých projektech informačního centra v Třinci. V městě Havířově provozuje informační centrum rovněž městská knihovna. Ing. Dagmar Čuntová a vedoucí informační centra Jana Doleželová se ve svém příspěvku zaměřily na databáze budované IC a ekonomickou stránku provozování IC.

Aby mohla informační centra plnit svou informační funkci, musí spolupracovat s řadou institucí v místě svého působení, ale také s organizacemi, které se zabývají cestovním ruchem s regionální či celorepublikovou působností. Ing. Sylvie Nakládalová ze Sdružení cestovního ruchu Střední Morava přestavila projekt "Střední Morava – turistická destinace", jeho jednotlivé produkty, které jsou zaměřeny na všechny složky cestovního ruchu. Magdalena Gladišová, pracovnice Městského úřadu v Lipníku nad Bečvou, představila způsoby a formy propagace cestovního ruchu a informačních center v Olomouckém kraji.

Závěr semináře patřil návštěvě nového Turistického informačního centra, které zahájilo provoz v nových prostorách 1. května 2008. Část účastníků semináře využila nabídku procházky s průvodcem po městě s odborným výkladem.

Ze všech příspěvků jednoznačně vyplynulo, že knihovny v menších obcích i velkých městech jsou velmi dobrými provozovateli jak městských tak turistických informačních center. Knihovníci jsou informačními pracovníky, kteří umí velmi dobře vyhledávat a shromažďovat informace všeho druhu, zpracovávat je do databází a informačních materiálů a tyto informace předávat veřejnosti.

Mgr. Miroslava Střelcová


Obsah

 

SKIP