BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Čtení nad Olzou

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Knihovna roku 2008

Knihovna na hranici

Kategorie významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb - Diplom Ministerstva kultury ČR

Již po šesté se sešli v Zrcadlové kapli pražského Klementina knihovníci na slavnostním předávání ceny Ministerstva kultury "Knihovna roku". Ceny předal ministr kultury Václav Jehlička za přítomnosti zástupců dalších ministerstev, odborné veřejnosti a mnoha hostů. V kategorii „informační počin“ nebyla v roce 2008 hlavní cena udělena. Zvláštní ocenění a diplom v této kategorii získala Městská knihovna v Českém Těšíně.

Českotěšínská knihovna získala ocenění za realizaci projektů k podpoře čtenářství s využíváním mezinárodní spolupráce knihoven na Slovensku, v Polsku a Maďarsku. Knihovna působí v regionu se silnou polskou menšinou, přímo na česko - polské hranici. Jak vypadá taková čtyřstranná spolupráce v praxi? Městská knihovna Český Těšín organizuje přeshraniční spolupráci s knihovnami v euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński již dvanáct let - hlavním partnerem je Biblioteka Miejska Cieszyn. Dalšími stálými partnery spolupracujícími v oblasti práce s dětskými čtenáři jsou Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňavě a Kulturní středisko a knihovna v Szerencsi (Maďarsko). Nejdelší tradici má knihovna s mezinárodní literární a výtvarnou soutěží Moje město. Proběhlo již deset ročníků - z každého vydali pořadatelé vítězné příspěvky ve všech jazycích zúčastněných soutěžících. Součástí každého ročníku byly internetové konference pro vítěze soutěže.

Čtení nad OlzouNejvýraznější akcí letošního roku byl mezinárodní festival Čtení nad Olzou 1. Byl určen dětem a probíhal čtrnáct dní akcemi zaměřenými na dětské čtenářství. Festival byl zahájen happeningem na náměstí v polském Cieszynie, kde byla připravena autorská setkání, pohádkový vláček, výtvarná dílna nebo bublinková show. Den co den byl připraven bohatý program, který se střídal na obou březích Olzy (řeky Olše). Listování aneb scénické čtení z knihy Ivy Procházkové Myši patří do nebe, Skowronki (Skřivánci - hudební vystoupení dětí ze základní školy) zalétli se svými flétničkami mezi čtenáře, byla připravena řada veřejných čtení, setkání s ilustrátory a pestrý doprovodný program. Závěrečný happening na náměstí, tentokrát v Českém Těšíně, zakončil seminář celodenním programem - na pódiu probíhaly literární programy, setkání s autory a ilustrátory, čtení osobností města, soutěže pro děti, prodej knih apod.

Je nespornou zásluhou českotěšínské knihovny, že populární akce českých knihoven Noc s Andersenem překročila hranice směrem na sever. V letošním roce se této akce zúčastnilo již 38 knihoven z Polska. Začátek můžeme vypozorovat v přátelských vztazích a intenzivní spolupráci české i polské knihovny na obou stranách hranice, kterou tvoří řeka Olše (polsky Olza). Tato tradičně dobrá spolupráce má nový rozměr po otevření schengenského prostoru, kdy již padly poslední "fyzické" překážky a volnému pohybu mezi oběma knihovnami nic nebrání.

Aktivity knihovny se neomezují pouze na dětské čtenáře. V letošním roce se díky spolupráci s Obcí spisovatelů uskutečnilo v Českém Těšíně Mezinárodní setkání spisovatelů, na kterém spisovatelé a literární vědci besedují na různá aktuální společenská témata. V letošním roce se odborné sympozium konalo na téma Národní literatury v současné sjednocené Evropě. Kromě českých literárních historiků zde vystoupili odborníci ze Slovenska a Polska. Semináře se zúčastnila také odborná veřejnost, včetně studentů Ostravské a Slezské univerzity. Třídenního setkání se zúčastnilo více než dvacet literárních vědců a spisovatelů ze zúčastněných zemí.

Knihovna v Českém Těšíně si odnesla ocenění v soutěži Knihovna roku plným právem. Poděkování za rozsáhlou a všestrannou činnost knihovny patří především všem nesmírně aktivním knihovnicím nejen, i když zřejmě především těm, které se věnují práci s dětmi. Rozsáhlá mezinárodní spolupráce a koordinace všech akcí, které z pochopitelných důvodů nebylo možno všechny vyjmenovat, je pak zásluhou ředitelky knihovny Jany Galášové. Zájemce o bližší seznámení s aktivitami knihovny z řad odborné i laické veřejnosti má možnost navštívit její internetové stránky , kde najde nejen současné dění v knihovně, ale může si přečíst také o všech význačných akcích, které byly pro hodnotící komisi důvodem, proč udělila zvláštní ocenění a diplom právě této knihovně.

Jana Lepařová
Moravskoslezská vědecká knihovna Ostrava


Obsah

 

SKIP