BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Po knihovnách na kole

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Národní knihovna

Čtyři roky putování s Okem (nad Prahou) - Vlastimil Ježek bilancuje

2004

Vedení Národní knihovny ČR jednomyslně schválilo organizační rozdělení NK na dvě hlavní části - Historické a hudební fondy a služby (HHF) a Novodobé fondy a služby (NFS). Letité prostorové problémy doporučilo řešit stavbou nové moderní budovy pro NFS v širším centru města, v nezáplavové zóně a s dobrou dopravní obslužností. Ještě před koncem roku hlavní město Praha a Národní knihovna podepsaly Memorandum o spolupráci potvrzující společný zájem na vybudování nové budovy NK na západním okraji Letné a zahájení rozhovorů o převodu pozemků z města na stát. Osobní podporu investičním záměrům vyjádřil ministr kultury Pavel Dostál.

2005

Záměr postavit novou budovu Národní knihovny podpořily v usneseních výbor pro vědu, vzdělání a kulturu a rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Vzhledem k prestiži a významu Národní knihovny bylo rozhodnuto o formě architektonické soutěže jako mezinárodní, anonymní, otevřené a podle soutěžního řádu UNESCO/UIA. Vedení Dopravního podniku HMP připustilo přesun tramvajové smyčky z místa budoucího staveniště. Majetková komise Rady HMP jednomyslně souhlasila s převodem pozemků NK. MK ČR vydalo Rozhodnutí o registraci architektonické soutěže.

2006

Rada HMP schválila úplatný převod pozemků č. 2172/1-6 a 2202/1 o výměře 11 926 m2 v k. ú. Holešovice za kupní cenu 31 516 550,- Kč. NK a Mezinárodní unie architektů (UIA) podepsaly smlouvu o spolupráci na architektonické soutěži. Poslanecká sněmovna podpořila usnesením investiční záměry Národní knihovny. Zastupitelstvo HMP schválilo usnesením (62 hlasy z 63 přítomných) úplatný převod pozemků NK. Projekt osobně podpořil primátor Pavel Bém. Ministr kultury Vítězslav Jandák požádal ministra financí Bohuslava Sobotku o mimořádnou dotaci z vládní rozpočtové rezervy ve výši 25 mil. Kč na "provedení, vyhodnocení a odměny mezinárodní otevřené architektonické soutěže stavby nové NK ČR v Praze na Letné". Útvar rozvoje HMP určil zastavovací podmínky pro architektonickou soutěž. Soutěžní komise UIA souhlasila se soutěžními podmínkami pro architektonickou soutěž. Ta byla 16. května oficiálně vyhlášena. O soutěžní podmínky projevilo zájem 735 architektů a architektonických týmů ze všech světadílů planety. Vláda ČR přijala usnesení o zajištění finančních prostředků na přípravu a realizaci výstavby objektu NK ČR a rekonstrukce Národního muzea v letech 2007 až 2011. V rámci knihovnického happeningu "Národ sobě II" převzal dne 22. září gen. ředitel NK Vlastimil Ježek základní kameny ke stavbě od kolegů z celé České republiky. Na happeningu záměr osobně podpořili ministr kultury Martin Štěpánek a pražský primátor Pavel Bém. Porota mezinárodní soutěže, složená z výrazných osobností převážně architektonického světa (m. j. Zaha Hadid, Eva Jiřičná, Irene Wiese-von Offen, José Grinberg) vybrala z 355 doručených soutěžních návrhů osm finalistů.

2007

V rámci výroční tiskové konference NK byly v nově otevřené Galerii Klementinum 2. března vyhlášeny výsledky soutěže - za účasti většiny členů poroty a velkého zájmu médií. Soutěž napadl Ateliér HŠH za podpory České komory architektů. Prezidium UIA stížnost projednalo a potvrdilo platnost soutěže i jejích výsledků. Ateliér HŠH napadl soutěž dvěma stížnostmi Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Ten obě pravomocně zamítl. Do diskuse o vítězném návrhu se zapojily prakticky všechny vrstvy společnosti. Znovu a znovu byla přetřásána regulérnost soutěže, složení poroty, umístění stavby. "Jde o technicky excelentní řešení uložení knižního fondu, jakož i výjimečný vzhled celé budovy," řekl o projektu jeden z porotců AJ/Bovis Paul Finch poté, co Oko nad Prahou získalo na Letní výstavě Královské akademie umění v sekci Best in Show jednu z hlavních cen. Prezident ČR Václav Klaus prohlásil, že pokud se tato stavba začne realizovat, přiváže se k bagru. Ředitel Národní galerie Milan Knížák poté řekl, že stavbu knihovny zpolitizovali Ježek s  Kaplickým. Petici za knihovnu podepsalo více než 15 tisíc lidí, mimo jiné i architekt francouzské Národní knihovny Dominic Perrault nebo režisér Miloš Forman. V říjnu vznikl Tým Národní knihovna, v jehož čele usedli primátor Pavel Bém, architekt Jan Kaplický a náměstek ministra kultury František Mikeš; Národní knihovnu zastoupili gen. ředitel Vlastimil Ježek a ředitelka NFS Bohdana Stoklasová. Tým se měl s využitím práce odborných komisí (památkové, architektonické a právní) zabývat všemi diskutovanými otázkami kolem projektu nové budovy NK a dojít k řešení, které se všichni zavázali respektovat.

do 15. září 2008

Závěrečné výstupy odborných komisí architektů a památkářů Týmu NK daly projektu zelenou. Právní komise se po shodných závěrech z druhého zasedání rozdělila. Právníci navržení do komise hlavním městem Prahou začali prosazovat negativní názor na soutěž, většina z nich v přímém rozporu s tím, pro co na druhém zasedání komise hlasovali. Vzhledem k "nejednoznačnému postoji členů právní komise" náměstek ministra kultury František Mikeš požádal tři dny před posledním jednáním Týmu písemně a bez vědomí zadavatele soutěže o nové vyjádření Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Ten nejprve potvrdil svůj výrok z poloviny předešlého roku, zároveň však požádal administrativu Evropské komise o právní názor. Ačkoli se tento orgán žádnou konkrétní soutěží nezabývá, natož aby ji prohlašoval za nezákonnou, především na jeho základě místopředsedkyně ÚOHS Koblihová doporučila MK soutěž zrušit, ačkoli ve věci soutěže nebylo zahájeno správní ani jiné šetření. Ministr kultury Václav Jehlička dal opakovaně najevo, že kvůli soutěži na novou budovu zvažuje mé odvolání, což nakonec 9/9 2008 prostřednictvím svého náměstka Mikeše udělal. Pět českých architektů podalo sedmnáct měsíců po vyhlášení výsledků trestní oznámení na neznámého pachatele, kterého podezírají "z pletich při veřejné soutěži". Trestní oznámení začala prošetřovat Policie ČR. Národní knihovna požádala veřejného ochránce práv Otakara Motejla o přešetření postupu pražského Magistrátu (resp. jeho nečinnosti) při ne/uzavírání smlouvy o pozemcích, na kterých má stát nová budova NK. Bohdana Stoklasová sklidila velký úspěch s přednáškou na světové knihovnické konferenci IFLA v kanadském Quebecu, věnovanou zejména projektu Oku nad Prahou.

???

Pavel Hazuka, pověřený řízením Národní knihovny, na první otázky novinářů odpověděl, že se mu Oko nad Prahou líbí a postavit novou budovu Národní knihovně považuje za nezbytné. Na přelomu září a října Národní knihovna obdrží oficiální nabídku umístění nové budovy na alternativních pozemcích v nezáplavovém širším centru Prahy s dobrou dopravní obslužností. Cena by se neměla lišit od sumy, kterou vedení metropole požadovalo za Letnou. Výhodou pozemku je i to, že jeho vlastníkem je soukromník, nikoli město. Zda se Národní knihovna rozhodne tuto nabídku akceptovat a co na tomto místě postaví, je už otázka pro současné vedení NK a jejího zřizovatele. Reakce ministerstva kultury na možnost získat pro budovu jiné pozemky brzy leccos napoví: jak směrem do minulosti, tak i budoucnosti.

 

Obsah

 

SKIP