BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Národní technická knihovna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Informační servis

Z dopisů Claudie Luxové, předsedkyně IFLA na období let 2007-2009

V období od dubna, resp. května do poloviny června 2008 byly do elektronické konference IFLA-L zaslány celkem tři dopisy, v nichž předsedkyně IFLA informovala o svých aktivitách. Pracovní překlad prvního dopisu jsme vám přinesli v úplnosti v č. 3/2007 Bulletinu SKIP, výtah z dalších dopisů pak v č. 1/2008. Rovněž ze tří nových dopisů z letošního roku uvádíme pouze výtah, který je doplněn o odkazy na další zdroje. Odkazy na původní znění dopisů v angličtině najdete v závěru tohoto příspěvku.

6. února 2008 se v Ústřední a regionální knihovně Berlína (Zentral- und Landesbibliothek Berlin, http://www.zlb.de/index.html) setkalo několik členů Řídícího výboru IFLA (IFLA Governing Board), kteří společně vytvořili návrh nové verze Stanov IFLA (IFLA Statutes). Cílem bylo zřetelně odlišit Jednací řád (Rules of Procedure) od Stanov IFLA. Nová verze stanov byla dokončena v březnu 2008 - s jejím zněním je možné se seznámit na webu IFLA, konkrétně na adrese http://www.ifla.org/III/statute-rev.htm.

Ve dnech 21. - 22. února 2008 se v Berlíně uskutečnilo druhé předsednické setkání, resp. konference. Ty jsou v průběhu předsednictví Claudie Luxové sponzorovány Ministerstvem zahraničí Německa; v letošním roce se dalšími sponzory staly Německá nadace pro výzkum (DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft, http://www.dfg.de/en/) a organizace Bibliothek & Information Deutschland (BID, http://www.bideutschland.de/), zejména její výbor Bibliothek - Information - International. Kromě hlavního tématu Knihovny na pořadu jednání (Libraries on the Agenda) se mnoho přednášejících zaměřilo na téma Digitální knihovny na pořadu jednání (Digital Libraries on the Agenda). Většina referátů je k dispozici v anglickém jazyce, a to na adrese http://www.ifla-deutschland.de/de/ifla_praesidentschaft/programm_2008.html.

Ve dnech 27.-28. února 2008 se C. Luxová v Záhřebu zúčastnila setkání a semináře sekce IFLA Knihovny pro nevidomé (Libraries for the Blind Section, http://www.ifla.org/VII/s31/index.htm). Akce byla zaměřena na spolupráci s konsorciem DAISY (Digital Accessible Information SYstem, http://www.daisy.org/). Součástí setkání byla návštěva velmi moderní Chorvatské knihovny pro nevidomé (Hrvatska knjižnica za slijepe, http://www.hkzasl.hr/). Podrobné informace o konferenci jsou k dispozici na adrese http://www.ifla.org/VII/s31/conf/DAISY2008.htm; na adrese http://www.daisy.org/news/newsletters/planet-2008-03.shtml#a3 pak najdete zprávu z konference.

Na začátku března se v Ústřední a regionální knihovně Berlína uskutečnilo setkání Pracovní skupiny IFLA pro Směrnici pro digitální knihovny (IFLA Working Group on Guidelines of Digital Libraries). C. Luxová vyjádřila přání, aby první návrh této směrnice byl představen na Světovém knihovnickém a Informačním kongresu (World Library and Information Congress, WLIC) v srpnu 2008 v kanadském Québeku.

6. března 2008 se předsedkyně IFLA zúčastnila setkání se zástupci Nadace Billa a Melindy Gatesových (Bill and Melinda Gates Foundation, BMG, http://www.gatesfoundation.org/) v americkém Seattlu. Tato nadace patří mezi významné partnery IFLA. Na setkání probíhaly mj. diskuse na téma dopadu přístupu k internetu prostřednictvím knihoven (jak uživatelům knihoven přístup k internetu prostřednictvím knihovny pomáhá v jejich osobním, studijním či profesním životě). C. Luxová zároveň vyzývá knihovny ke sdílení těchto úspěchů - informace o nich je možné vkládat přímo do databáze těchto tzv. success stories. Přístup k ní je k dispozici na adrese http://www.ifla.org/success-stories/.

Ve dnech 12.-15. března 2008 se C. Luxová zúčastnila semináře Knihovny na pořadu jednání (Libraries on the Agenda), který uspořádal Goethe Institut v Novém Dillí ve spolupráci s dalšími organizacemi. Semináře se prostřednictvím videopřenosu zúčastnil i Sam Pitroda, předseda Národní komise pro znalosti/poznatky (National Knowledge Commission, http://www.knowledgecommission.gov.in/).

31. března 2008 se pak C. Luxová účastnila Mezinárodní konference o knihovnách z hlediska lidských práv (International Conference on Libraries from Human Rights Perspective), která se konala v Ramalláhu v Palestině. Podrobnější informace o konferenci najdete na adrese http://rchrs.ps/test/aboutC.html. Akce vzbudila i pozornost médií, jak dokládá např. videoreportáž dostupná na adrese http://www.alquds.com/node/16807.

Peter Lor rovněž z IFLA se v této době zúčastnil setkání UNESCO v Paříži, kde úspěšně prosadil Manifest IFLA o multikulturní knihovně (IFLA Multicultural Library Manifesto, http://www.ifla.org/VII/s32/index.htm) do další fáze schvalovacího procesu v rámci UNESCO. Rovněž představil nově vytvořený Manifest o digitální knihovně (Digital Library Manifesto).

7. dubna 2008 se C. Luxová v Haagu setkala se zástupci SIDA (Swedish International Development Agency, http://www.sida.se/?language=en_us) - tato organizace je významným sponzorem programu IFLA/ALP (Akce pro rozvoj prostřednictvím Programu Knihovny, Action for Development through Libraries Programme, http://www.ifla.org/VI/1/alp.htm).

Ve dnech 19.-25. dubna 2008 se C. Luxová opět v Haagu zúčastnila setkání Řídícího výboru IFLA a všech výborů. V rámci setkání proběhly obšírné diskuse o všech aspektech politiky prosazování a obhajování (advocacy policy). Byla rozvinuta také řada myšlenek týkajících se vylepšení Světového knihovnického a informačního kongresu.

Použité zdroje:

BOUWENS, Magda. Letter 2008 No. 2 by Claudia Lux, IFLA President. In IFLA-L [online]. The Haague (NL) : IFLA, Thursday, May 22, 2008 9:06 AM [cit. 2008-06-21 10:19 CET]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.ifla.org/III/PresidentsNewsletter2-2008.htm>.

IFLA Headquarters. Letter 2008 No.3 by Claudia Lux, IFLA President. In IFLA-L [online]. The Haague (NL) : IFLA, Thursday, June 12, 2008 11:25 AM [cit. 2008-06-21 10:23 CET]. Dostupné na World Wide Web: <http://infoserv.inist.fr/wwsympa.fcgi/arc/ifla-l/2008-06/msg00023.html> nebo <http://www.ifla.org/III/PresidentsNewsletter3-2008.htm>.

IFLA Headquarters. Letter 2008, No. 4 by Claudia Lux, IFLA President. In IFLA-L [online]. The Haague (NL) : IFLA, Thursday, June 12, 2008 11:26 AM [cit. 2008-06-21 10:24 CET]. Dostupné World Wide Web: <http://infoserv.inist.fr/wwsympa.fcgi/arc/ifla-l/2008-06/msg00024.html> nebo <http://www.ifla.org/III/PresidentsNewsletter4-2008.htm>.

Linda Skolková


Obsah

 

SKIP