BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Národní technická knihovna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Co nového ve SKIP

Zahraniční styky

NÁVŠTĚVA ČLENŮ SÍTĚ KNIHOVNÍCH SLUŽEB V PRAZE

Ve čtvrtek 17. dubna 2008 navštívili Prahu členové Sítě knihovních služeb (Library Services Network) působící v rámci IFLA, jež je platformou pro výměnu zkušeností podniků poskytujících služby knihovnám; jde přitom o podniky vlastněné knihovnickými organizacemi nebo státem.

Osmičlenná skupina, složená z ředitelů či dalších vedoucích pracovníků jednotlivých podniků, přiletěla do Prahy na závěr své cesty po východní a střední Evropě (cestu začala v Estonsku a pokračovala v Polsku).

Tvořili ji: Mogens Brabrand Jensen (DBC - Dánsko), Henk Das (nbd|biblion - Nizozemsko), Kari Heikkinen (BTJ - Finsko), Borge Hofset (Biblioteksentralen - Norsko), Eric van Lubeek (OCLC Europe), Jörg Meyer a Andreas Mittrowann (ekz - Německo), jakož i jediná žena mezi účastníky - Heddi Mortensen (DBC - Dánsko).

První část programu se uskutečnila v Národní knihovně ČR v Klementinu. Mgr. A. Knoll podal informaci o projektu Manuscriptorium. Ta hosty velmi zaujala, neboť značná část činnosti podniků se dnes již odehrává na poli elektronických služeb. PhDr. B. Stoklasová hovořila o problémech stavby nové budovy Národní knihovny. Mgr. E. Lichtenbergová vyložila systém kooperativní katalogizace českých knihoven - opět téma uvedeným podnikům velmi blízké.

Library Services Network

Dotazy hostů na předložená témata pokračovaly i u oběda v restauraci U zlatého hada v sousedství Klementina. Škoda jen, že se přes veškerou snahu nepodařilo zajistit účast kolegů z oblasti veřejných knihoven - hosté by měli pro ně připravenu celou sérii otázek: podstatná část jejich produkce se totiž přece jen orientuje zejména na veřejné knihovny.

O některých z takových problémů, a sice tak, jak se projevují v činnosti Městské knihovny v Praze, mohli členové skupiny slyšet na půdě Ústřední knihovny MKP, ať během její prohlídky nebo v rozhovoru s ředitelem MKP RNDr. T. Řehákem. Program návštěvy pak skončil v pobočce MKP ve Smíchovské tržnici, kde vedoucí projektu její rekonstrukce PhDr. L. Kurka poukázal na problémy realizace záměrů přestavby skryté pod povrchem uživatelsky přitažlivé knihovny. V závěrečné besedě na půdě pobočky pak společně s vedoucí obvodní knihovny MKP pro Prahu 5, 13 a 16 PhDr. J. Alexovou odpověděli na otázky o činnosti městské knihovny i o obecnějších souvislostech působení veřejných knihoven v České republice.

Z. Matušík

RAKOUSKO

Čilé styky mezi rakouskými knihovnickými spolky a SKIP potvrdila účast zástupce SKIP na prvním společném kongresu obou spolků 14.-16.5.2008. Kongres se konal pod názvem Architektur des Geistes v Linzi, kde byla v září 2007 otevřena nejnovější rakouská knihovna v objektu zvaném Wissensturm (nepřekládat jako Bouře vědění, ale jako Věž vědění - objekt má totiž 15 poschodí).

Součástí kongresu byla výroční sněmování obou spolků. BVÖ - Svaz (veřejných) knihoven Rakouska koná svá jednání jednou za dva roky, střídavě ve Vídni a jiném rakouském městě. Pro letošek byl vybrán Linz, kde před necelým rokem byla otevřena nejnovější rakouská knihovna v objektu zvaném Wissensturm (nepřekládat jako Bouře vědění, ale jako Věž vědění, objekt má totiž 15 poschodí). Pro BVÖ to bylo významné jednání mj. tím, že z funkce předsedy spolku odcházel Dr. Alfred Pfoser, bývalý ředitel vídeňské městské knihovny, a na jeho místo byla zvolena snad po prvé žena - Mag. Ronvith Schipfer, vedoucí Městské knihovny Graz.

BVÖ pracuje ve srovnání se SKIP ve zcela odlišných podmínkách. V současnosti má 2281 členů. K dispozici má dík státní dotaci placený aparát, který se v současnosti rozrostl už na 12 lidí! Tento aparát vykonává funkci sekretariátu BVÖ a technického ústředí knihoven. V čele aparátu stojí Mag. Gerald Leitner, který funguje jako tajemník svazu a který se rychle po odchodu Heinze Buchmüllera prosadil i v mezinárodním měřítku - v současnosti je prezidentem EBLIDA (kam SKIP po několikaměsíčním jednání vstupuje). Sněmování BVÖ také dominovala zpráva o činnosti, která je současně zprávou o činnosti celého svazu vůbec. Byla k dispozici v tištěné podobě a čítá 122 stran, když její součástí jsou i zprávy devíti zemských spolků (obdoba našich regionů). Jejich činnost se také dost podobá činnosti našich RV - podíl na celorakouských akcích BVÖ, exkurze, školení atd.

BVÖ organizuje celorakouskou akci Österreich liest připomínající náš Týden knihoven. Probíhá rovněž v říjnu, letošní 3. ročník proběhne 20.-26. října. Na kongresu byla k dispozici dokumentace k 2. ročníku, kdy v řadě rakouských novin probíhala v říjnu reklamní kampaň, ke které BVÖ získal řadu předních politiků, spotovců a umělců, jejichž fotografie dominovaly na uveřejňovaných inzerátech s kratičkým textem podporujícím čtení a s logem kampaně.

Současně se konalo i výroční shromáždění VÖB, vedené jeho prezidentem Dr. Weigelem. Mělo podstatně kratší průběh.

Celému kongresu ovšem dominovalo téma Stavby knihoven v Rakousku a sousedních zemích, které zaplnilo celý průběh kongresu - od středečního večera do pátečního poledne (páteční jednání obou spolků probíhala souběžně) Co bylo nejzajímavější z dvaceti prezentací na toto téma? Prezentace Barbary Lison, ředitelky brémské městské knihovny, na téma Nová ústřední knihovna Brémy - magnet návštěvníků v centru města. (Paní Lison je také předsedkyní BID, vrcholného orgánu německých knihovníků, a viceprezidentskou EBLIDA.) Také společný výklad ředitele Městské knihovny Salzburg a projektanta nové knihovny pro Salzburg bylo přitažlivé (viz. foto). A zajímavých prezentací bylo více než dost.

Autor tohoto příspěvku prezentoval výstavbu a rekonstrukce knihoven v ČR po roce 1990 včetně nejbližšího výhledu.

Ladislav Kurka

Výsledky výběrového řízení na týdenní studijní cestu do Rakouska

Podmínky pro účast na studijním pobytu v rakouské vědecké knihovně splnila kolegyně Jana Vozková z knihovny Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu AV ČR z Prahy.

Do řízení na pobyt ve veřejné knihovně se přihlásila jedna kolegyně, u které si však komise nebyla jista jejími jazykovými možnostmi dorozumět se na místě. Po opakované konzultaci se kolegyně rozhodla pracovat na jazyku ještě rok a přihlásit se příště.

Za Komisi SKIP pro zahraniční styky

Z. Matušík

Ohlédnutí za konferencí Metropolitních knihoven METLIB 2008

Městská knihovna v Praze pořádala od 1.6. do 6.6. každoroční konferenci Sekce metropolitních knihoven při IFLA (METLIB 2008). Konference se účastní zpravidla kolem 50ti lidí, převážně z řad ředitelů velkoměstských knihoven, do Prahy přijelo 47 účastníků ze 24 zemí světa.

Tématem letošní konference byla „Knihovna pro každého, kdo chce porozumět světu a sám sobě“ a odborným příspěvkům dominovala témata jako čtenářství a jeho rozvoj, technologie ve službách knihoven a hledání nových služeb, cest a postupů pro zatraktivnění veřejných knihoven, které celosvětově zaznamenávají pokles zájmu uživatelů.

Kromě organizačního zajištění odborného programu bylo úkolem hostitelů představit české knihovnictví a seznámit s českou kulturou. Za to, že se vše v dostupném čase podařilo, patří dík SKIPu, Národní knihovně, Státní technické knihovně, Strahovskému klášteru a mnoha dalším.

Přes drobné technické, organizační a meteorologické problémy odjížděli účastníci konference z Prahy spokojeni a přesvědčeni, že české knihovnictví má nejen bohatou minulost, ale i značný potenciál pro budoucnost.

Informace o konferenci, program a materiály z konference jsou doplňovány na webovou stránku konference http://metlib.mlp.cz, informace o Sekci metropolitních knihoven jsou dostupné na http://www.ifla.org/VII/s46/index.htm

Alena Černá - člen přípravného týmu
konference (Městská knihovna v Praze)


Obsah

 

SKIP