BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Národní technická knihovna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Co nového ve SKIP

Z ústředních orgánů

HAPPENING 2008

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na letošní knihovnický happening , pro který jsme vybrali motto

 • Knihovny - rodinné stříbro

Jako místo, kde potvrdíme, že knihovny jsou opravdu nedílnou součástí českého rodinného stříbra, jsme letos vybrali Kutnou Horu - půvabné město ve Středočeském kraji.

Kutná Hora

Kutná Hora je se stříbrem nedílně spjata, v letošním roce si také připomíná 200.výročí narození významného rodáka, (kterého, jak věříme, v našich knihovnách také dobře známe) - Josefa Kajetána Tyla. Tylovo období, období národního obrození, je dobou, kdy vznikala řada nejen středočeských knihoven - nechali jsme se tedy touto skutečností zlehka inspirovat.

Věříme, že svou přítomností přispějete k tomu, aby program, který s kolegy a kolegyněmi ze středočeských knihoven nachystáme, byl pro Vás příjemným.

Chcete-li tedy prožít naladění na atmosféru 19.století, připomenout sobě i jiným rozmach českých knihoven tehdy a jejich úlohu dnes, to všechno v širokém týmu svých kolegyní a kolegů, chcete-li prostě strávit den nebo dva v Kutné Hoře - městě, které patří k nejkrásnějším v Čechách, přijeďte do Kutné Hory v pátek 3.10.2008 nejpozději ve 14.00 hodin!!! (více webové stránky knihovna-kh.cz)

Na shledanou právě s Vámi se těší Váš SKIP

Dagmar Svrbíková

KNIHOVNICKÁ DÍLNA 2008

Rozkvetlá jarní Praha přivítala knihovníky, kteří se sjeli z různých koutů republiky, aby se ve dnech 23. a 24. dubna 2008 zúčastnili Knihovnické dílny 2008. Toto dvoudenní setkání knihovníků, které připravuje Sekce veřejných knihoven SKIP a které se již řadu let realizuje v malém sále Městské knihovny v Praze, dává prostor k získání informací o novinkách v oboru, podporuje vzájemnou výměnu zkušeností mezi knihovnami a v neposlední řadě také umožňuje přátelská setkání jednotlivých účastníků.

Ústředním motivem Knihovnické dílny bylo Knihovna pro rodinu. Bohatý program byl rozdělen do několika bloků. Knihovníky v úvodu přivítali ředitel Městské knihovny v Praze RNDr. Tomáš Řehák a předsedkyně Sekce veřejných knihoven Mgr. Zdeňka Daňková.

První část programu byla zaměřena na: Veřejné knihovny v malých obcích

(vedla ji Daniela Wimmerová - MěK Kaplice). V uplynulých letech prošly veřejné knihovny v malých obcích významnou přeměnou. Pomocí internetizace se postupně mění z půjčoven knih na kulturní a informační centra obcí. Velmi často také plní funkci komunitního místa, které propojuje dění v obci. Velmi záleží na podpoře zřizovatele a volbě knihovníka. Činnost těchto knihoven však stále není dostatečně doceněná - hlavně proto, že knihovny nedokážou o své rozmanité činnosti informovat širokou veřejnost.

Zajímavý komunitní projekt Romaňi Kereka představila D. Vrchlabská z Knihovny města Ostravy. I když se v tomto případě jedná o profesionální knihovnu, nabízí možnost zajímavého námětu, jak spolupracovat s národnostními menšinami.

Před několika lety se podařilo navázat SKIPu spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova a vstoupit do soutěže Vesnice roku. Od roku 2000 bylo zavedeno také - v rámci soutěžních pravidel - hodnocení obecní knihovny. Zástupci regionálních organizací SKIP se stali členy hodnotitelských komisí a v celostátní komisi knihovníky po celá léta zastupuje Mgr. Milena Kodýmová (Pravdova knihovna Jarošov nad Nežárkou). Díky těmto komisařům se postupně podařilo zvýšit prestiž knihovnické práce v očích samosprávy (zřizovatelů). V návaznosti na soutěž Vesnice roku, vznikla soutěž Knihovna roku. Tato soutěž je dvoukolová - první kolo - na regionální úrovni - probíhá v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku. Nejlepší knihovna z každého kraje postupuje do celostátního kola. Od roku 2003 je cena Knihovna roku státní cenou, kterou uděluje Ministerstvo kultury ČR. Toto "povýšení" soutěže však přineslo jisté problémy, o kterých ve svém příspěvku hovořila Mgr. Marie Mudrová.

Oceněnou Knihovnou roku 2007 v kategorii "základní knihovna" je Obecní knihovna Bory (kraj Vysočina). Její bohatou činnost přiblížili knihovníci manželé Křížovi.

Výše uvedená soutěž položila základy další zajímavé akci. Nominované knihovny se mají možnost každoročně sejít při slavnostním vyhlášení v Zrcadlové kapli Klementina v Praze. Připravený program je vždy velmi zajímavý, ale nedává prostor knihovnám k vzájemnému poznání a výměně zkušeností. Proto vzniklo setkání knihoven malých obcí nazvané Co venkovské knihovny umějí a mohou (v tomto roce bude již čtvrté). Příprava a realizace (s vydatnou pomocí Sekce veřejných knihoven a za grantové podpory Ministerstva kultury ČR) této schůzky patří k právu vítězné oceněné knihovny. Její součástí je také návštěva nejlepší knihovny a formou dílny účastníci získávají náměty pro svou další činnost. Poznání zajímavého kraje a navázání osobních přátelství jsou bonusem této akce. Průběh minulých setkání přiblížila D. Wimmerová.

Druhou část programu nazvanou Knihovna pro rodinu uváděla Mgr. Zlata Houšková (NK ČR Praha). Tento blok potvrdil, že veřejné knihovny jsou pro "všechny", že jejich činnost a nabídka jsou velmi rozsáhlé a že každý člen rodiny zde najde pro sebe něco zajímavého.

Rodina z pohledu veřejných knihoven - PhDr. B. Jozífková (DEMA a.s.) seznámila přítomné s modelovým programem slaďování profesního a rodinného života, který byl ověřován v Kraji Vysočina a vznikl v rámci Iniciativy EQUAL. O činnosti Informačního a poradenského centra v Havlíčkově Brodě a jeho spolupráci s veřejnými knihovnami hovořila PhDr. I. Štrossová.

PhDr. J.Kahabková z Agentury TIS představila soutěž Podnik přátelský rodině. Další velmi zajímavý příspěvek Domácí hospic Cesta domů a hospicová knihovna uvedla Mgr. Š. Ryšavá. Hospicová knihovna získala ocenění Knihovna roku 2006 v kategorii "informační počin".

Knihovny přátelské rodině - zde byly představeny knihovny, které obdržely toto ocenění:

Společnost přátelská rodině - PaedDr. V. Raška (Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově)

Smolíček, projekt na podporu dětského čtenářství - M. Vrbenská (MěK v Semilech)

Kdo si čte, nezlobí - Mgr. M. Dočkalová (MěK v Třebíči) - E. Kordová (Knihovna A.Marka v Turnově)

Třetí část programu věnovaná Public relations proběhla pod vedením Mgr. Jaroslavy Štěrbové (MěK v Praze). V tomto bloku se knihovníci přesvědčili, že mají stále co dohánět. Pořád se nedaří dobrou práci "prodat", protože neumíme správně informovat své okolí. Výraznou pomocí je příspěvek K. Hubertové (Knihovna města Hradce Králové) Já mám stránku, ty máš stránku (webovou). Projekt získal cenu Knihovna roku 2007 v kategorii "informační počin". Téma Cílové skupiny služeb veřejných knihoven přiblížila ve svém příspěvku Mgr. J. Štěrbová.

Závěrečný čtvrtý blok programu Aktuálně, aktuálněji… uváděla opět Mgr. Zlata Houšková (NK ČR Praha). Nejčerstvější knihovnické novinky ve svých příspěvcích přiblížili :

PhDr. R.Giebisch, PhD. (Vědecká knihovna Olomouc) - Jak (ne)psát projekty knihoven,

B. Tauberová (MěK Sedlčany) - Senioři vítáni,

Mgr. M. Mudrová (MěK v Chebu) - Trénování paměti (www.trenovanipameti.cz)

PhDr. V. Richter (NK ČR Praha) - Projekt "Kopie obálek a anotací v katalozích"

Mgr. L. Zemánková (NK ČR Praha) - Nové služby, noví uživatelé - nová statistika

Mgr. Zlata Houšková (NK ČR Praha) - Kamarádka knihovna

Většinu uvedených prezentací najdete na webových stránkách Sekce veřejných knihoven SKIP. Zvláštní poděkování za úspěšný průběh celé akce patří Mgr. Ladislavě Zemánkové a Bedřišce Štěpánové z Národní knihovny ČR.

Daniela Wimmerová
(Sekce veřejných knihoven SKIP)

PŘEDSEDNICTVO VV SKIP

ze dne 10.4.

 • hodnocení BMI, zúčastnilo se 334 knihoven, Noci s Andersenem dokonce 664. Noci se takto zúčastnilo 22 tis. dětí a 5 tis. dospělých. Jak BMI, tak i Noc s Andersenem má v knihovnách stále velkou odezvu,
 • diskutováno motto pro Týden knihoven - prozatím je jediný návrh: "Knihovny - rodinné stříbro”. Happening se letos uskuteční v Kutné Hoře,
 • příprava 40. výročí SKIP. V rámci odborného semináře "Knihovnická profese” vystoupí francouzský, anglický a slovenský lektor. Kontrola a příprava dalších úkolů, které je třeba pro tuto významnou akci zajistit (pozvánky pro zakládající členy, pamětní listy, výběr kandidátů na Cenu českých knihovniků atd.)
 • projednána zahraniční dubnová návštěva skupiny Sítě knihovnických služeb působící v rámci IFLA (Library Services Network),
 • jednání o přípravě semináře CERTIDoc 21.11. s předjednanou účastí francouzského lektora.
 • informace, že novou předsedkyní Asociace knihoven vysokých škol se stala ředitelka Univerzitní knihovny v Pardubicích PhDr. Iva Prochásková.

ze dne 6.5.

 • informace o návrhu řešení autorských práv při elektronickém dodávání dokumentů. Jednání o problematice stále pokračují.
 • inofmace o průběhu Světového dne knihy a autorských práv, kterého se zúčastnilo 75 knihoven.
 • příprava studijního zájezdu do nizozemských knihoven, který se uskuteční 26. - 29. 10.
 • projednání a konkretizace úkolů, které souvisí se 40 výročím SKIP. Slavnostní setkání proběhne 20. listopadu ve Velkém sále Městské knihovny v Praze.
 • proběhla diskuse o ingerenci SKIP do kauzy nové budovy Národní knihovny. Po delším jednání bylo schváleno, že dr. Richter pošle dopis předsedovi vlády, ministrovi kultury, event. pražskému primátorovi, v němž vyjádří zděšení knihovnické veřejnosti nad vývojem situace a požádá o urychlené a konstruktivní řešení. Dopis bude veřejně vystaven. Další možné kroky budou ještě zvažovány, event. konzultovány s vedením NK ČR.
 • diskutován Nový název Jihomoravské regionální organizace "Velká Morava”. Předsednictvo nevidí důvod, proč by ke změně názvu nemohlo dojít, pokud s ním souhlasí členská základna regionu a pokud název nebude vyvolávat konflikty ve SKIP. Název by měl ovšem schválit výkonný výbor SKIP a do budoucna by mělo platit toto pravidlo, aby se předešlo eventuálním problémům.

Ladislav Zoubek


Obsah

 

SKIP