BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Velkomoravský knihovník

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Informační servis

Z dopisů Claudie Luxové, předsedkyně IFLA na období let 2007-2009

V období od října 2007 do března 2008 byly do elektronické konference IFLA-L zaslány celkem tři dopisy, v nichž předsedkyně IFLA informovala o svých aktivitách. Pracovní překlad prvního dopisu ze září 2007 jsme vám přinesli v úplnosti v č. 3/2007 Bulletinu SKIP (dostupné na s. 26 v tištěném vydání či na adrese http://skip.nkp.cz/Bulletin/Bull07_319.htm#ti v elektronickém vydání bulletinu), z dalších dopisů z prostorových důvodů přinášíme pouze výtah doplněný o odkazy na další zdroje. Odkazy na původní znění dopisů v angličtině najdete v závěru tohoto příspěvku.

Na konci srpna 2007 Claudia Luxová vystoupila v rámci schůze Sdružení švýcarských knihoven (Association des Bibliotheques et Bibliothécaires Suisses, http://www.bbs.ch/) v Sierre s přednáškou na téma Knihovny na pořadu jednání (Libraries on the Agenda), tedy téma svého předsednictví.

V září 2007 se zúčastnila setkání týkajícího se implementace Ženevského akčního plánu schváleného Světovým summitem o informační společnosti (World Summit on Information Society, WSIS, http://www.itu.int/wsis/index.html), konkrétně akční linie C.10 Etické dimenze informační společnosti. Setkání zorganizovala Francouzská komise UNESCO, a to v sídle Rady Evropy (Council of Europe, http://www.coe.int/) ve Štrasburku. Setkání se zúčastnili zástupci UNESCO, dále Evropského parlamentu a také experti z nevládních organizací, univerzit a dalších institucí. C. Luxová ve svém vystoupení, které bylo součástí kulatého stolu zaměřeného na etické otázky související s přístupem k informacím, poznatkům a kultuře, zdůraznila důležitost role knihoven pro zajištění svobodného přístupu k informacím na straně jedné a zajištění soukromí na straně druhé. Předsedkyně IFLA se domnívá, že tyto otázky se v budoucnu stanou ještě podstatnějšími - důležitou roli při jejich řešení mohou sehrát právě knihovny. Podrobnější informace o setkání ve Štrasburku a také odkazy na řadu oficiálních dokumentů najdete na portálu UNESCO, konkrétně na adrese http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-
URL_ID=24772&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
.

C. Luxová se také zúčastnila 22. schůze řídicí komise IFLA a Mezinárodního sdružení nakladatelů (IFLA/IPA Steering Group, http://www.ifla.org/ifla-ipa.htm), které se uskutečnilo v její domovské Ústřední a regionální knihovně v Berlíně (Zentral- und Landesbibliothek Berlin, http://www.zlb.de/index.html). Na schůzi probíhaly diskuse např. o tzv. osiřelých dílech (orphan works), o copyrightu a o hlavním světovém městě knihy.

Rovněž v září 2007 se C. Luxová zúčastnila schůze Sdružení bulharských knihoven (Union of Librarians and Information Services Officers Bulgaria, http://www.lib.bg/), která byla zaměřena na již zmíněné téma Knihovny na pořadu jednání a uskutečnila se za podpory Goethova institutu (http://www.goethe.de/ins/bg/sof/lks/bib/bgindex.htm). Setkala se mj. s Georgim Priniskim, předsedou Národního shromáždění Bulharského parlamentu, a s Nadezhdou Zaharievou, náměstkyní ministra kultury. V rámci setkání C. Luxová přednesla krátkou řeč a byla také jmenována čestnou profesorkou Státní univerzity knihovních studií a informačních technologií (State University of Library Studies and Information Technologies, SULSIT, http://www.svubit.org/) v bulharské Sofii. Ve Varnské veřejné knihovně (Varna Public Library, http://www.libvar.bg/) se v rámci Projektu evropského jazykového dne (Europe Language Day Project) stala tzv. mluvící knihou (Talking Book) - vypůjčilo si ji celkem sedm čtenářů. Zúčastnila se také slavnostního otevření výstavy Goethova institutu, která byla zaměřena na nové budovy knihoven.

V říjnu se uskutečnila setkání předsedkyně IFLA se zaměstnanci ústředí IFLA. Tematicky byla setkání orientována zejména na strukturu ústředí a na budoucí aktivity IFLA.

C. Luxová se rovněž zúčastnila konference Budova pro budoucnost (Building for the Future, http://www.ifla.org/VII/s20/conf/2007Building-prg.htm), která se konala v Královské knihovně v nizozemském Haagu. Konferenci organizovala Sekce IFLA pro budovy a vybavení knihoven (IFLA Library Buildings and Equipment Section, http://www.ifla.org/VII/s20/index.htm). V souvislosti s touto konferencí C. Luxová vyjádřila své poděkování Královské knihovně za podporu IFLA (ústředí IFLA v budově této knihovny sídlí již 25 let). Karen Latimerová pak na konferenci představila publikaci IFLA Library Building Guidelines: Developments & Reflections, tedy Směrnice IFLA pro budovy knihoven: Vývoj a zamyšlení (ISBN 978-3-598-11768-8, http://www.ifla.org/VII/s20/pub/Lib-Building-Guidelines.htm).
Dále se předsedkyně IFLA (mj. se Sjoerdem Koopmanem a Cynthií Mouandou rovněž z IFLA) zúčastnila Mezinárodního knižního veletrhu ve Frankfurtu (International Frankfurt Bookfair, http://www.frankfurt-book-fair.com/). IFLA na veletrhu prezentovala své aktivity ve vlastním stánku. C. Luxová byla také přítomna registraci nového individuálního člena IFLA a rovněž se aktivně zúčastnila sekce Mezinárodního sdružení nakladatelů (International Publishers Association, IPA) a panelové diskuse na stánku německého politického týdeníku FOCUS, který byl zaměřen na téma Knihovna Googlu a její vliv na knižní průmysl (The Google Library and its impact on the book industry). Její příspěvky byly zaměřeny na oblast otevřeného přístupu.

24. října 2007 byla v rámci německého dne knihoven, který se v tento den koná na počest otevření první veřejné knihovny v Německu 24. října 1828 v Großenhainu, mj. otevřena renovovaná Knihovna Anny Amalie (Anna Amalia Library, http://www.anna-amalia-library.com/) ve Výmaru. Před třemi lety postihl tuto knihovnu velký požár, který zničil historickou budovu knihovny a řadu cenných knih a rukopisů. Renovovanou knihovnu slavnostně otevřel Horst Köhler, prezident Spolkové republiky Německo. C. Luxová se spolu s ním zúčastnila první exkurze po knihovně. Nesporně pozitivní je také skutečnost, že H. Köhler ve svém projevu zdůraznil důležitost knihoven - těm má být podle něj věnována pozornost i konkrétně na německé politické scéně. Celý projev německého prezidenta najdete na adrese http://www.bundesregierung.de/nn_1514/
Content/DE/Bulletin/2007/10/115-1-bpr-bibliothek.html
(v němčině) či na http://www.bundespraesident.de/
Speeches-,11165.642592/Address-by-Federal-President-H.htm?global.back=/-%2c11165%2c0/
Speeches.htm%3flink%3dbpr_liste
(v angličtině).

V listopadu se C. Luxová zúčastnila Mezinárodní konference o knihovnách (International Conference on Libraries 2007, http://www.lib.usm.my/elmu-equip/ICOL2007/ICOL2007.jsp), která se konala na ostrově Penang v Malajsii a byla tematicky zaměřena na nové, resp. nově vznikající či se vynořující trendy (Emerging Trends). Na konferenci C. Luxová hovořila o budoucnosti naší profese a o tématu svého předsednictví Knihovny na pořadu jednání. Konstatovala, že malajským knihovnám se podařilo získat výraznou vládní podporu pro jejich činnost. Navštívila také nově otevřenou vesnickou knihovnu, která je v daném sídle s tisíci obyvateli jediným poskytovatelem telekomunikací (telefon, internet). Pozemek pro výstavbu knihovny poskytla obec a hradí také náklady na zaměstnání stálé knihovnice. Knihovnu samotnou vybudovala za pomoci státní dotace regionální knihovna v Georgetownu, zajistila také zřízení připojení k internetu přes satelit a počítače, pravidelně také poskytuje již zkatalogizované knihy, CD a DVD. Pracovníci regionální knihovny místní knihovnici poskytli příslušné školení (využívání on-line katalogu a dalšího zařízení, mediální a informační gramotnost). Podle C. Luxové se jedná o vynikající praktickou ukázku role, jakou mohou knihovny hrát v informační společnosti.

Předsedkyně IFLA se dále zúčastnila schůze představenstva Výboru pro knihovní a informační zdroje (Council of Library and Information Resources, CLIR, http://www.clir.org/) ve Washingtonu, D.C. V této souvislosti upozorňuje zejména na výzkum CLIR týkající se kyberinfrastruktury, zvláště pak na projekt, který si klade za cíl vyhodnotit užitečnost několika projektů masové digitalizace pro vědce (podrobnosti o projektu najdete na adrese http://www.clir.org/activities/details/scholeval.html).

C. Luxová zároveň upozorňuje na pokrok IFLA, pokud se týká otázek obhajoby knihoven a získávání podpory pro knihovnictví. Je připravováno vytvoření speciálního útvaru IFLA, který se bude těmito oblastmi zabývat, a také vytvoření pozice hlavního poradce pro politiku (Senior Policy Advisor). Již nyní (pouze však po dobu šesti měsíců) v ústředí IFLA pracuje dr. Stuart Hamilton, který se zabývá právě získáváním podpory pro knihovnictví (a také svobodným přístupem k informacím, o němž pojednává také jeho disertační práce dostupná ke stažení na adrese http://www.ifla.org/faife/news/2005/
Free-equal-accessInternet05.htm
, pozn. red.).

21. listopadu 2007 C. Luxová pronesla přednášku v rámci oslav deseti let existence Goethovy čítárny (Goethe Reading Room) v Brjansku v Rusku (http://www.scilib.debryansk.ru/index.php?action=article&id=787). Ve světě existuje více než 57 Goethových čítáren, které jsou výsledkem spolupráce mezi knihovnami po celém světě.
V prosinci 2007 a v lednu 2008 se C. Luxová zúčastnila mj. setkání Výkonné rady IFLA (IFLA Governing Board) v Haagu, dále jednání výborů, na nichž byli z kandidátů vybráni generální tajemnice IFLA Jennefer Nicholson (ve funkci bude působit od září 2008) a již zmíněný hlavní poradce pro politiku Stuart Hamilton. Začaly rovněž být připravovány aktualizované stanovy IFLA.

Předsedkyně IFLA se také zúčastnila např. konference GL9, která byla tematicky zaměřena na oblast šedé literatury, či mezinárodního studentského sympozia BOBCATSSS, které se konalo ve dnech 26. - 28. 1. 2008 v chorvatském Zadaru (http://www.bobcatsss2008.org/).

Použité zdroje:

 Linda Skolková

Obsah

 

SKIP