BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Velkomoravský knihovník

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Informační servis

Odpovědi ministra školství, mládeže a tělovýchovy a ministra kultury

Odpověď ministra školství, mládeže a tělovýchovy O. Lišky

V Praze dne 19. února 2008

Č.j.: 3 127/2008-K1
Vážené dámy,
Vážený pane předsedo,

děkuji za Váš dopis. Pozorně jsem si jej pročetl. S někerými argumenty souhlasím, s jinými méně, každopádně však oceňuji aktivitu, s níž se zasazujete o svou věc.

Bohužel ale musím konstatovat (a psal jsem to i doc. PhDr. J. Kotalíkovi, CSc.), že mnou vedený resort není tím pravým adresátem. Problematika knihoven a památkové péče spadá totiž do působnosti Ministerstva kultury. A Klementinum samotné je řešeno zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Ten výslovně stanoví, že Klementinum spadá do samostatné a samosprávné působnosti Univerzity Karlovy v Praze. Z tohoto důvodu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy není oprávněno do této problematiky zasahovat.

Bude-li z Vaší strany zájem, nebráním se ani osobnímu setkání. Totéž jsem ostatně nabídl i doc. PhDr. J. Kotalíkovi, CSc., a pokládám za férové dát stejnou možnost oběma stranám. Považoval jsem však za nutné Vás dopředu upozornit, že mám v rámci svých kompetencí k dispozici poměrně málo možností, jak daný problém ovlivnit.

S pozdravem

podpis

Odpověď ministra kultury V. Jehličky

Václav Jehlička
ministr kultury

V Praze dne 28. února 2008
Č.j. 1711/08

Vážený pane předsedo,

děkuji Vám i Vašim kolegyním ze Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR za informace, doplňující či vysvětlující určité skutečnosti obsažené v otevřeném dopise doc. PhDr. Kotalíka, CSc. a dalších signatářů nazvaném "Národní knihovna a Klementinum".

Na prvním místě považuji za nutné zdůraznit, za jak závažnou otázku považuji přípravu výstavby Národní knihovny České republiky a rekonstrukci jejího stávajícího sídla v Klementinu, o čemž jsem informoval doc. dr. Jiřího Kotalíka, CSc. Ministerstvo kultury, respektive vláda ČR se snažila zajistit nové podmínky, odpovídající moderním službám a měnícím se potřebám uživatelů Národní knihovny ČR, cíleně od roku 2000, jak je Vám samozřejmě známo z příslušných usnesení vlády ČR i z Koncepce rozvoje knihoven na léta 2004 - 2010, přijaté usnesením vlády č. 679 ze dne 7. července 2004, v níž je realizace výstavby a rekonstrukce objektu Národní knihovny ČR uvedena jako jeden z jejích cílů.

K Vámi uváděným skutečnostem bych rád sdělil, že jsem si samozřejmě vědom toho, že Národní knihovna České republiky má podstatně širší funkce než doplňovat službami fakultní univerzitní knihovny. Nemohu též souhlasit s tvrzením signatářů zmíněného dopisu, že je z 80% archivem literárního braku a ponechávám hodnocení současné knižní produkce na odbornících z dané oblasti.

Vážený pane předsedo, vážím si práce odborníků Národní knihovny České republiky, kteří rozvíjejí služby pro celý systém více než 6 000 knihoven České republiky, i těch, kteří reprezentují české knihovnictví v projektech významných i v evropském kontextu a doufám, že se pro ně a zejména pro uživatele Národní knihovny České republiky podaří v dohledné době optimálně vyřešit současnou nevyhovující prostorovou situaci.

S pozdravem

podpis

Obsah

 

SKIP