BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Velkomoravský knihovník

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Atlas

Knihovna Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně v novém

V prosinci 2007 jsme na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně otevřeli knihovnu, která se nově nachází v nejstarších a historicky nejcennějších prostorách severovýchodní části zrekonstruovaného královopolského kartuziánského kláštera na Božetěchově ulici - v bývalém přijímacím sále nové prokuratury z 18. století a ve starém refektáři ze 17. století.

Základním požadavkem pro autory rekonstrukce prostor knihovny - Ing. Arch. Aleše Buriana a Ing. Arch. Vladislava Vránu - bylo skloubení historického rázu místností s moderním střízlivým vybavením. Nové uspořádání knihovny by mělo podpořit samostatnost studentů a navázat tak na současný trend univerzit směřujících k individuálně orientovanému studiu. Prostor knihovny je proto chápán jako jedna velká studovna členěná na místa pro samostatné studium a místa ke skupinové práci. Důraz byl také kladen na transparentnost a otevřenost prostor, aby knihovna byla pro své uživatele na dosah a lákala je prosklenými stěnami k návštěvě.

Interiér knihovny je jednotně navržen z tradičních materiálů jako jsou dubové spárovky či kůže v kombinaci se soudobými materiály - plexisklem a desktopem. Dubová palubka je použita na podlahách a u otevřených regálů. Stoly v knihovně mají podnož z dubového masivu a deska stolu je ze samostatné dubové spárovky nebo s vloženou kůží či desktopem. U konferenčních stolů byla použita podnož z dubového masivu a deska z plexiskla. Stěny jsou omítnuté jednoduchou vápennou omítkou gletovanou ocelí. Nábytek v knihovně je laděn do přírodních barev s kombinací jarní zelené a jemné oranžové.

Knihovna o celkové výměře 688 m2 je tvořena několika otevřenými místnostmi s bezbariérovým přístupem. První místností, kterou každý návštěvník prochází, je vstupní hala s registračním pultem, elektromagnetickou bránou na ochranu knih, příjemným posezením a příruční šatnou.

V další místnosti se nachází volný výběr knih. Vchod je zaklenut valenou klenbou s lunetami do dvou hranolových, na nárožích zkosených sloupů. Podle dostupných historických materiálů zde dříve býval sál nové prokuratury, kde přijímal otec prokurátor hosty. Pilíře sálu byly dříve upraveny jemným štukem a povrh klenby nástropní malbou, která byla nalezena roku 1967 již ve zcela zkorodovaných zbytcích. Knihy jsou na regálech oborově uspořádaný dle klasifikačního systému počítačové společnosti ACM (Association for Computing Machinery, http://www.acm.org/class/). Uživatelé mají k dispozici počítačové terminály pro rychlé vyhledávání knih v knihovním informačním systému Aleph. Poté lze projít úzkou prosklenou chodbou - v 17. stol. zde bývala holírna - kde je umístěn koutek s beletrií.

Navazuje reprografická místnost, kde mají studenti k dispozici tiskárnu a scanner. Součástí místnosti je také pítko pro občerstvení a toalety pro uživatele, sloužící také pro personál knihovny.

Důležitou součástí knihovny je tichá studovna prezenční literatury a časopisů obdélníkového půdorysu zastropená valenou klenbou se silným stlačením. V 18. stol. zde býval refektář - společná jídelna mnichů. Regály na periodika - taktéž z dubového masivu, mají sklopné police pro vystavení aktuálního čísla časopisu s možností uschovat starší čísla za sklopenou policí. Stoly ve studovně jsou u každého pracovního místa vybaveny lampičkou a přípojkami pro notebooky do počítačové sítě a do elektriky.

Na tichou studovnu plynule navazuje dlouhá chodba, která nyní slouží jako počítačová studovna. Součástí studovny je volný výběr skript a konferenční stoly pro skupinovou práci oddělené paravány.
Uživatelé knihovny mají ke skupinové práci na projektech možnost využít také dvou uzavřených konferenčních místností vybavených tabulí.

Počítačová studovna

Foto: Počítačová studovna a volný výběr skript

Ve služební části knihovny se nachází sklad s kompaktními regály pro 20 tis. knihovních svazků. Zajímavostí je, že v prostorách současného archivu bývala ještě na začátku 20. století kuchyně. Pracovnice knihovny mají k dispozici dvě kanceláře. Jedna se nachází v přední části knihovny za výpůjčním pultem ve vstupní hale, druhá pak vedle archivu, kde je k dispozici také malá kuchyňka.

Osobitou atmosféru prostor knihovny podporují také kvalitní služby, které knihovna FIT poskytuje. Uživatele mohou navštívit knihovnu 43 hodin týdně. K dispozici mají cca 100 studijních míst, z toho více než 20 míst s počítači, samozřejmostí je přístup k internetu prostřednictvím bezdrátové sítě. Provoz je monitorován a střežen kamerovým systémem.

Knihovna FIT zajišťuje přístup k celkem 11ti tis. knihovním jednotkám. Fond knihovny je tvořen kromě českých knih a časopisů jedinečnou zahraniční literaturou významných vydavatelství (Springer, Kluwer, Academic Press, O´Reilly atd.). Knihovna pravidelně odebírá kvalitní zahraniční časopisy (ACM, IEEE Computer Society, Elsevier, IBM atd.). V rámci sítě VUT mají uživatelé přístup k významným oborovým databázím (ACM Digital Library, IEEE Computer Science Digital Library, Lecture Notes in Computer Science, Safari Tech Books Online atd.). Součástí knihovních služeb je e-learningový výukový kurz informační gramotnosti IVIG (Informační vzdělávání - Informační gramotnost) pro studenty prvního ročníku FIT.

V průběhu roku knihovna FIT spolupracuje s vydavatelstvím jako je C-Press, Zoner Press, s nakladatelstvím BEN či s mediální společností Mafra a.s. Díky této spolupráci mohou uživatelé při návštěvě knihovny získat aktuální denní tisk nebo počítačové časopisy zdarma a v rámci častých prodejních akcí nakoupit literaturu s výraznou slevou. Knihovna FIT také pořádá každoročně literární soutěž o nejlepší sci-fi povídku s názvem Co se skrývá v duši technika? ANEB Napište sci-fi povídku!!! určenou pro všechny studenty VUT. Podpora čtenářství probíhá také v podobě drobných akcí jako jsou chvilky poezie či besedy se studenty při příležitosti vydání knihy akademického pracovníka FIT. V březnu 2008 měla knihovna také možnost uspořádat Kolegium knihovníků SKIP Velká Morava.

Kolegium Velká morava

Foto: Březen 2008 - Kolegium knihovníků SKIP Velká Morava

Věříme, že reprezentativními prostory a kvalitními službami získali studenti, akademičtí pracovníci FIT a ostatní uživatelé z VUT moderní informační a studijní centrum a také zajímavé, tvůrčí místo k setkávání. 9 000 přístupů od otevření knihovny jistě svědčí o jejich zájmu.

Více informací o knihovně FIT VUT v Brně naleznete na našich webových stránkách www.fit.vutbr.cz/lib.

Barbora Selingerová

Použitá literatura:
BUKOVSKÝ, Jan, et al. Cartusia Brunensis : dějiny královopolského kláštera a jeho proměny v 21. století. 1. vyd. Brno : Vysoké učení technické v Brně/Nakladatelství VUTIUM, 2005. 95 s. ISBN 80-214-2921-6.

Obsah

 

SKIP