BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Velkomoravský knihovník

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Směr

Pragensijní dokumenty v digitální podobě
Projekt HISPRA Městské knihovny v Praze podpořený Norskými fondy

Městská knihovna v Praze (MKP) se nově rozrostla o Oddělení digitalizace. Reálně toto pracoviště existuje od listopadu 2007. První digitalizované stránce předcházelo ale několikaměsíční, respektive téměř tříleté snažení a práce.

Digitalizace v MKP před projektem HISPRA

V MKP existuje značné množství zajímavých dokumentů, které jsou svým charakterem unikátní a žádané. Jedná se především o obsáhlý a dnes cíleně budovaný fond "pragensií", dále o dokumenty divadelní nebo hudební povahy, nemluvě o vzácných tiscích a bibliofiliích. Čtenáři jsou tyto specializované fondy poměrně žádané. Bohužel jejich fyzický stav není většinou dobrý. Není to pouze důsledkem častých výpůjček, ale především kvůli nekvalitnímu kyselému papíru, který je charakteristický pro dokumenty 19. století.

MKP v minulosti úspěšně žádala o dotace MK ČR na záchranu některých dokumentů prostřednictvím digitalizace. Tím se povedlo do elektronické podoby převést např. Pražskou bibli (poničenou povodněmi v roce 2002) a další tři dokumenty. Ovšem bilance čtyři digitalizované kopie za 5 let (2001-2005) nás příliš neuspokojovala. Bylo jasné, že budeme vyhledávat i jiné formy získávání finančních prostředků na digitalizaci (a tím záchranu a zpřístupnění) našich ohrožených dokumentů.

Norské fondy a jejich mechanismy

V roce 2005 se naskytla možnost zpracovat projekt do programu Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska (FM EHP/N; "Norské fondy") v prioritní oblasti "Záchrana evropského kulturního dědictví". Projekt HISPRA (záchrana historických pragensijních a dalších vzácných dokumentů z fondu MKP) vznikal takřka dva roky. Proces schvalování projektu byl zdlouhavý, doprovázený mnoha žádostmi o doplnění informací. Projekt postupně putoval od kontaktního místa FM EHP/N (pro MKP Magistrát hlavního města Prahy), přes Monitorovací výbor MF ČR, Kancelář finančních mechanismů až k Výboru FM EHP/, který rozhodl o udělení dotace. Oznámení o schválení grantu obdržela MKP na podzim roku 2006. Rozpočet projektu je vyčíslen na 504 440 Eur, z toho 403 tisíc Eur, tj. 80%, tvoří dotaci z "Norských fondů".

Projekt HISPRA

Projekt HISPRA byl vystavěn na 4 hlavních cílech: 1. vybudovat vlastní digitalizační pracoviště; 2. pořídit digitální kopie vytipovaných dokumentů ("záchrana"); 3. vytvořit online digitální knihovnu ("zpřístupnění"); 4. rozšířit povědomí o těchto dokumentech a jejich využití.

Tyto úkoly byly zahrnuty do tříletého harmonogramu let 2007-2010. Dle odhadu bude zdigitalizováno 350 tisíc stran určených dokumentů, vznikne online digitální knihovna a v rámci medializace projektu a jeho výsledků bude např. uspořádána mezinárodní konference týkající se digitalizace.
Na realizaci projektu se podílí 10 pracovníků Oddělení digitalizace (6 celých úvazků věnovaných samotné digitalizaci), vedoucí projektu a oddělení (1 úvazek) a několik dalších osob - odborných pracovníků MKP v rámci dalšího pracovního úvazku nebo dohody o pracovní činnosti (rekonstrukce pracoviště, IT zabezpečení projektu, ekonomické řízení projektu, výběr dokumentů k digitalizaci).

Zrození pracoviště

Projekt HISPRA původně počítal s umístěním pracoviště v hlavní budově MKP na Mariánském náměstí v Praze. Postupně se ukázalo, že tato myšlenka je nereálná z hlediska dispoziční náročnosti pracoviště i za stávajících možností samotné budovy. Po nelehkém hledání nabídnul MHMP knihovně jedny ze svých bývalých kanceláří v Provaznické ul. v blízkosti Můstku.

Prostory bylo nutné kompletně zrekonstruovat od nové elektroinstalace, pokládky podlah, výmalby až po zavedení vzduchotechniky. Rekonstrukce probíhala v období červenec až září 2007. Byla sice provázena problémy, které se vázaly např. k faktu, že objekt je kulturní památkou, ale úspěšně dovedena ke zdárnému konci.

Během října 2007 bylo pracoviště vybaveno serverem (10 TB), sedmi PC a dvěma "face up" skenery. Jedná se o skener značky Minolta (PS 5000 C, skenovaný formát do velikosti A3, plnobarevný) a skener značky Zeutschel (OS 5500 TT, skenovaný formát do velikosti A4, škály šedi). Zpracování neskenovaných obrázků probíhá v programu Sirius od firmy Elsyst Engineering, zpřístupnění dat přes, v českých knihovnách obvyklý, open source SW Kramerius. IT vybavení je doplněno o další dva servery (10 TB) umístěné v budově ústřední knihovny MKP na Mariánském náměstí, jeden z toho slouží výhradně jako datové úložiště.

Skener minolta

Foto: práce se skenerem Minolta

Od papírového svazku k digitální kopii

MKP bude postupně digitalizovat pragensijní dokumenty vybrané odbornými knihovníky, kteří jsou s tímto fondem dokonale seznámeni. Během příprav projektu bylo vytipováno okolo 20 tis. dokumentů. V rámci tříletého projektu bude z časové náročnosti zdigitalizovaná pouze část těchto svazků. Odhadujeme, že během hodiny bude při dokonalém zvládnutí procesu digitalizace převedeno do elektronické podoby (včetně metadat a OCR) okolo 80 stran. Pracoviště bude ve své práci samozřejmě pokračovat i v následujících letech tak, aby byla postupně zdigitalizována potřebná část fondu MKP. Uvažujeme rovněž o nabízení digitalizace  dokumentů v rámci služeb jiným institucím. Během projektu toto není povoleno.

Vybírány jsou dokumenty pragensijního charakteru, především takové, které nejsou zatíženy autorskými právy. Soustředíme se především na monografie, protože periodika systematicky zpracovává NK ČR. Z tématického hlediska se jedná především o literaturu faktu (z pohledu 19. století), především o historické a místopisné výklady. Bylo již řečeno. Že ve středu zájmu stojí dokumenty 19. století, jak kvůli svému fyzickému stavu, tak kvůli volným autorským právům.

Předlohy jsou skenovány do formátu JPG (tento formát je používán rovněž jako výstupní), v rozlišení 600 dpi, obvykle ve škálách šedi. Následně jsou obrázky upravovány a zpracovávány programem Sirius. Jedná se o ořez obrázků a jejich rozdělení na jednotlivé strany a tvorbu metadat: bibliografické údaje importujeme z našeho AKS Koniáš, jednotlivé strany jsou indexovány ručně. Závěrem je provedeno OCR (optické rozpoznání textu) a vygenerován XML soubor, který je opatřen administrativními metadaty.

Výsledná data jsou uchovávána na třech místech, na různě lokalizovaných serverech. Ve chvíli, kdy bude v NK ČR vybudováno národní datové úložiště pro potřeby paměťových institucí ČR, bychom chtěli svá data ukládat i tam. Rozhodli jsme se nepoužívat hybridní způsob digitalizace (s mikrofilmováním), proto dbáme na důkladnou ochranu všech dat, aby nedošlo k jejich ztrátám nebo poškození.
Veřejnosti bude naše digitální knihovna pragensií přístupná přes webové stránky MKP. První výsledky budou dostupné na podzim roku 2008.

Závěrem

Slavnostní zahájení provozu digitalizačního pracoviště MKP se uskutečnilo 31. ledna 2008. Za přítomnosti velvyslance Norského království Petera Readera, radního pro kulturu MHMP Milana Richtera, ředitele MKP Tomáše Řeháka a dalších byl odstartován ostrý provoz nejmladšího oddělení MKP - Oddělení digitalizace.

Slavnostní zahájení

Foto: Přípitek při slavnostním zahájení provozu digitalizačního pracoviště MKP (zleva: norský velvyslanec Peter Leader, radní pro kulturu MHMP Milan Richter, ředitel MKP Tomáš Řehák, vedoucí Odboru knihovních fondů MKP Zuzana Kopencová při slavnostním zahájení provozu Oddělení digitalizace MKP

Vytvořením digitalizačního pracoviště se MKP rozhodla aktivně řešit ochranu ohroženého tištěného kulturního dědictví tak, aby bylo zachováno budoucím generacím a zároveň mohlo být díky moderním výdobytkům efektivně využívané současnými badateli a ostatními zájemci.
Díky projektu HISPRA budou moci čtenáři Městské knihovny v Praze a další zájemci přistupovat z pohodlí svého domova prostřednictvím internetu do databáze digitalizovaných dokumentů a seznámit se tak např. s Prahou 19. století a dalšími zajímavými informacemi.

Projekt HISPRA a následně digitalizační pracoviště vznikly za přispění a pomoci spolupracujících institucí: především díky Ing. Martinu Lhotákovi a Mgr. Anně Ryšánkové z Knihovny AV ČR, která provozuje svoje digitalizační pracoviště v Jenštejně u Prahy, dále díky vedoucímu Oddělení digitalizace NK ČR dr. Ivanu Ljubkovi a kolegům z Archivu HMP, kteří vybudovali obdobné pracoviště rovněž za přispění Norských fondů.

Další informace o projektu na webových stránkách MKP: http://www.mlp.cz/hispra.htm

Mgr. Eva Měřínská

Obsah

 

SKIP