BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2008

Aktuální číslo Archiv Obsah

Velkomoravský knihovník

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Směr

Kopie obálek a anotace v katalozích

Sociologický průzkum "Četba a čtenáři v ČR" realizovaný v roce 2007 Národní knihovnou ČR a Ústavem pro českou literaturu AV ČR mimo jiné ukázal, že lidé se jen velmi obtížně orientují v současné vydavatelské produkci. Více než polovina respondentů souhlasila s názorem, že vychází příliš mnoho knih, takže není možné mít o všech přehled. Jedna z otázek průzkumu také vyzývala respondenty, aby označili nové služby, které by knihovny měly nabízet svým uživatelům. V tomto kontextu je pro knihovny dost nepříjemným zjištěním to, že respondenti jako nejžádanější službu, kterou by od knihoven uvítali, označili "poskytování informací o nových knihách". Podstatná část knihoven provozuje automatizovaný knihovní systém a všechny jsou napojeny k internetu. Z tohoto hlediska by neměl být nějaký zásadní problém, aby se knihovny pro své uživatele staly jedním z hlavních zdrojů informací o nových knihách a přírůstcích. Ve skutečnosti tomu ale není. Když na internetu hledáte informace o autorech nebo jednotlivých knihách, moc informací z knihovnických zdrojů nezískáte. Na serverech vydavatelů nebo knižních obchodů se naopak můžete podívat na obrázek obálky knihy, nalézt anotaci i hodnocení knihy od těch, kteří ji četli. Můžete si i kliknout na další informace o autorovi a jeho knihách. Pokud vám v okénku vyhledávače náhodou uvízne link na katalogizační záznam některé knihovny, zjistíte, že informace o knize jsou velmi strohé. Knihovníci si zřejmě myslí, že informace o knihách může jejich uživatelům spíše škodit a tak se snaží, aby katalogy byly co nejstručnější.  

Zvýšit informační hodnotu katalogů knihoven a nabídnout uživatelům služby, které by jim umožnili orientaci v záplavě knižní produkce, je jeden z progresivních trendů, kterým se ubírá rozvoj knihovních katalogů a má vazbu na iniciativy, které známe pod pojmem Web 2.0 nebo chcete-li Knihovna 2.0. Obohatit katalogizační záznamy o kopie obálek, obsah či anotaci je pro každou jednotlivou knihovnu velmi pracné a také finančně i personálně nákladné. Na základě podnětu ředitelky Knihovny P. Bezruče v Opavě paní Zuzany Bornové jsme začali za SKIP vyjednávat s důležitými vydavateli a provozovateli internetových obchodů o možnosti umožnit knihovnám přebírání kopií obálek a anotací.

Nejdříve stojí za úvahu se zamyslet nad tím, jak tuto aktivitu hodnotit z hlediska autorského zákona. SKIPu se podařilo v roce 2006 prosadit do novely autorského zákona 121/2000 Sb. důležité ustanovení, které knihovnám poskytuje licenci na zhotovení kopie obálky a obsahu publikace, včetně jejího umístění v knihovním katalogu. Tato licence je zakotvena jako 4. odstavec § 37 Knihovní licence:

 (4) Do práva autorského nezasahuje osoba uvedená v odstavci 1, která za účelem nabídky k půjčení a zpřístupnění obsahu svých sbírek užije rozmnoženinu díla či jeho části obsažené na obálce, případně včetně tematického obsahu díla v katalogu sbírek; tento katalog sbírek může také zpřístupňovat veřejnosti, zamezí-li zhotovení rozmnoženiny výtvarného díla, která by mohla být užita k přímému či nepřímému hospodářskému nebo obchodnímu účelu. Osoba uvedená v odstavci 1 je vždy povinna v katalogu sbírek uvést jméno autora, je-li to možné a nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost.

Pro zpřesnění je užitečné seznámit se  také s textem důvodové zprávy, která byla zpracována v souvislosti s navrhovanou novelou:

V odstavci 4 se upravuje bezúplatná licence pro užití děl v  knihovním katalogu. Jde o obdobu tzv. katalogové licence podle § 32. Rozmnoženina výtvarného díla zpřístupněného v rámci knihovního katalogu musí být zabezpečena před zhotovením kvalitní rozmnoženiny, např. omezením její kvality počtem pixelů. Navrhovanou bezúplatnou zákonnou licencí umožňuje  knihovnám a dalším subjektům plnit ve vztahu k veřejnosti informační povinnost stanovenou zvláštními právními předpisy, např. zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, v platné znění, který v § 10 a odst. 2 písm. d) ukládá muzeím a galeriím zajišťovat průběžné poskytování informací o sbírce, kterou poskytovatel spravuje.

Z pohledu autorského zákona tedy mohou knihovny a podobná zařízení vytvářet kopie obálek a obsahu publikací a umísťovat je ve svém katalogu. Z textu AZ přímo nevyplývá, že se jedná o on-line katalog na internetu, ale z textu důvodové zprávy je zřejmé, že i tuto formu zpřístupnění měl zákonodárce na mysli. Jediným stanoveným limitem v tomto případě je, aby kopie obálky, která je sama o sobě také autorským dílem, měla sníženou kvalitu tak, aby ji nebylo možno dále využít, zejména ke komerčním účelům.

Kopií obálek a anotací vydaných publikací je na internetu velké množství, ale ani ty nelze jen tak bez souhlasu převzít do vlastního katalogu. Pokud se knihovna do takové činnosti pustí, musí si obálku, obsah či anotaci vytvořit sama nebo získat souhlas od těch, kteří je vytvořili. I v případě kopií obálek či obsahu je tedy nezbytné získat souhlas k převzetí. Nejedná se o získání autorské licence, ale o obdržení souhlasu k tomu, že lze využít něco, do čeho někdo jiný (například vydavatel či knihkupec) vložil svou práci a finance. Odlišná je situace v případě anotace. Anotace může být chápána jako autorské dílo a z toho také vyplývá, že ji nelze libovolně kopírovat a využít bez souhlasu autora či držitele práv, což je v tomto případě nejčastěji vydavatel nebo knihkupec.

V závěru roku 2007 zahájil SKIP projekt na podporu kopírování obálek a anotací do katalogizačních záznamů. V současné době jsou uzavřeny dohody o spolupráci s těmito vydavateli a knižními obchody: BONTONFILM.CZ, Computer Press, a.s., Euromedia k.s., Kanzelsberger, a.s., Kosmas, s.r.o., LIBREX, Pavel Dobrovský - BETA, Pemic, a.s., Vltava, a.s., Svaz českých nakladatelů a knihkupců (SČNK). Velký význam má spolupráce se SČNK, který provozuje bázi České knihy, jež je také integrována do Jednotné informační brány. Tato báze je v současné době jedním z nejdůležitějších zdrojů o nových knihách. Přebírání kopií obálek a anotací je umožněno za těchto podmínek:

  1. Knihovna (člen SKIP), která zahájí přebírání kopií obálek a anotací, vyplní registrační formulář, který obsahuje název knihovny, poštovní adresu, webovou stránku, kontakt na vedení knihovny a kontakt pro zasílání nabídek a obchodních sdělení.
  2. Knihovna přebírající kopie obálek a anotace uvede na svých webových stránkách informaci o firmách, od kterých přebírá kopie obálek a anotací.
  3. U této informace budou umístěna loga spolupracujících firem a aktivní odkaz na jejich webové stránky.
  4. SKIP poskytne spolupracujícím firmám údaje o knihovnách, které přebírají kopie obálek a anotací.
  5. Spolupracující firmy mohou údaje o knihovnách využít pro zasílání nabídek a jiných obchodních sdělení.

V současné době je do projektu zapojeno 59 knihoven (celkem 46 veřejných, 6 vysokoškolských, 7 krajských a ústředních), viz http://skip.nkp.cz/akcObalky.htm. Projekt je otevřen všem knihovnám (členům SKIP), kteří se zaváží splnit výše uvedené podmínky.

Získávání obálek a anotací z různých internetových zdrojů může každé knihovně uspořit značné kapacity, ale přesto jejich vyhledávání z rozptýlených databází není příliš efektivní a fakticky se opakuje v každé knihovně. To bylo impulsem pro diskuzi o budoucím řešení tohoto procesu, které vyústilo v myšlenku soustředit všechny získané kopie obálek a v budoucnu i anotací, obsahů či dalších doplňků ke katalogizačnímu záznamu na jedno místo. Vše je založeno na jednoduchém principu, který je uplatňován i při vytváření souborných katalogů. Každá knihovna, která zhotoví kopii obálky nebo ji někde získá, vloží kopii do vlastního katalogu a současně do centrální databáze, která bude k dispozici ostatním knihovnám.

26. března 2008 se v Národní knihovně sešli zástupci Městské knihovny v Praze, Národní knihovny, Moravské zemské knihovny, Vědecké knihovny v Olomouci, firmy Lanius a SKIP a dohodli se na přípravě pilotního projektu, v rámci kterého by měl být zprovozněn centrální server. Bude se jednat o zdroj s jednotným rozhraním podle vzoru Google API, který bude sloužit pro přebírání obálek a v budoucnu i dalších objektů. Předpokládá se, že získané obálky budou uloženy v lokální bázi knihovny, a nikoli propojovány přes odkazy, neboť by docházelo k neúměrnému zatěžování centrálního serveru. Identifikace obálek či dalších objektů bude založena na ISBN. Jako součást pilotního projektu bude zpracována metodika a otestovány všechny základní procesy a postupy. Předpokládá se, že obálkový server by měl být v budoucnu provázán se Souborným katalogem ČR. Navržené řešení by mělo být otevřené tak, aby umožnilo integraci do všech knihovních systémů.

Vít Richter

Bonton film

BONTONFILM.CZ

Bonton film

DVD E-shop

Computer Press

Computer Press, a.s.

Euromedia

Euromedia k.s.

Grada

GRADA Publishing, a.s.

Kanzelsberger

Kanzelsberger, a.s.

Kosmas

Kosmas, s.r.o

Kosmas

Kosmas, s.r.o

LIBREX

LIBREX

http://www.vltavastores.cz/

Pavel Dobrovský - BETA

Pavel Dobrovský - BETA

Pavel Dobrovský - BETA

Pemic

Knižní velkoobchod Pemic, a.s.

Svaz českých nakladatelů a knihkupců

Svaz českých nakladatelů a knihkupců

Vltava

Vltava, a.s.

Obsah

 

SKIP