BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2007

Aktuální číslo Archiv Obsah

Národní technická knihovna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

DOŠLO DO REDAKCE

Informace 2006 a 2007

Již od roku 1994 vydává Knihovna Akademie věd ČR (KNAV, nyní Knihovna AV ČR, v.v.i.) tištěný čtvrtletník nazvaný Informace. Redaktorkou Informací je PhDr. Jarmila Burgetová. Čtvrtletník je určen především pro potřeby knihoven a středisek vědeckých informací Akademie věd ČR. V posledních dvou letech (2006 a doposud vyšlá čísla z letošního roku) byla v tomto bulletinu uveřejněna řada zajímavých článků a zpráv.

Obsahem prvních čísel Informací vydaných v letech 2006 a 2007 je výroční zpráva o činnosti KNAV za předchozí rok. Ta umožňuje zjistit velmi podrobné informace ze života instituce, její součástí je i např. přehled publikační činnosti jednotlivých pracovníků a přehled výzkumné činnosti realizované v KNAV.

V dalších číslech Informací je k nalezení mj. řada zpráv z odborných akcí, jichž se zúčastnili někteří ze zaměstnanců knihovny, popř. na jejichž organizaci se knihovna přímo podílela. Zmiňme např. velmi úspěšný mezinárodní seminář CASLIN 2006, který se konal v Českém ráji (podrobnou zprávu o něm přinesla Anežka Poljaková, studentka Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze; tento příspěvek najdete v čísle 2-3 Informací z roku 2006 na s. 19 - 24).

Velmi podnětný je také např. článek nazvaný Statistické údaje o činnosti knihoven AV ČR a měření kvality práce a výkonu knihoven od J. Burgetové. Najdete jej v č. 2-3 z roku 2007 na s. 9-12. Jedná se o kritické zhodnocení současného využívání statistik v knihovnách a o nastínění dalších možností práce se statistikami.

Kromě standardních čísel Informací byla vydána i dvě čísla mimořádná, v nichž byly zevrubně představeny elektronické informační zdroje dostupné v Akademii věd ČR. První z těchto mimořádných čísel vyšlo v březnu 2006 a druhé v dubnu 2007. Autory obou těchto vydání Informací jsou Hana Tomanová, Iva Burešová a Jaroslav Meixner.

Na webu Knihovny Akademie věd ČR, v.v.i. (konkrétně na adrese http://www.lib.cas.cz/vydano-avcr/Vydano-v-Knihovne-akademie
-ved-CR/informacni-bulletin/
), je bulletin k dispozici také v elektronické podobě. Lze jenom ocenit, že retrospektiva elektronické podoby bulletiny sahá až do roku 1997 (nejstarším dostupným číslem je číslo dvě z tohoto roku).

Linda Skolková

Obsah

 

SKIP