BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2007

Aktuální číslo Archiv Obsah

Strakonice

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

CO NOVÉHO VE SKIP?

Zahraniční styky

BARVY JIŽNÍ AFRIKY
(SVĚTOVÝ KONGRES IFLA 19. - 23. SRPNA 2007, DURBAN)

Ve druhé polovině srpna se otevřela pomyslná opona dalšího dějství světového kongresu knihovníků a informačních pracovníků, jehož letošním mottem bylo - Knihovny budoucnosti: Pokrok, rozvoj a partnerství.
Ve dnech 19. - 23. srpna se v Durbanu v Jihoafrické republice sešlo více něž tři tisíce delegátů ze všech koutů zeměkoule. Jak zaznělo již loni v Soulu, kdy se předávala štafeta organizátorům dalšího kongresu, jihoafrický národní organizační výbor si nekladl za cíl soutěžit s předchozími hostitelskými zeměmi, připravit větší či lepší kongres. Prostě slíbili, že kongres bude jiný. A to skutečně byl.

Afrika

Jaké tedy bylo pestrobarevné jihoafrické kongresové dění? Dynamiku a atmosféru celého týdne vždy předznamená zahajovací ceremoniál, který se konal v neděli v předpoledních hodinách. Průvodkyně slavnostním programem Gcina Mhlope, oblečená v tradičním oděvu Zuluů, ze které po celou dobu sršel africký temperament a dynamika, přivedla na pódium barevnou skupinu dětí. Ty postupně listovaly ve velké knize příběhů vyprávějících o síle knih, významných lidech, kteří v programu vystoupili, i příbězích Afriky a jejich multikulturních aspektech. Na úvod při rytmech africké hudby zazněla jména všech účastnických zemí. Věřte, že při vyslovení jména Czech Republic jsme skutečně byli hrdi na to, že jsme zde. V plejádě řečníků vystoupil se zahajovací řečí prezident IFLA Dr. Alexe Byrne, dále promluvil k delegátům ministr umění a kultury Jihoafrické republiky Dr. Z. Pallo Jordan. Silným dojem bezesporu zanechalo vystoupení hlavního řečníka pana Albieho Sachse, soudce ústavního soudu Jihoafrické republiky, jehož životní příběh i boj za svobodu a právo oslovil každého z posluchačů. Jak slíbila moderátorka, rádi jsem se nechali strhnut rytmem bubnů zulujských válečníků i multikulturním hudebním vystoupení Afričanů, Evropanů a Indů.
Tón následujících dnů byl udán a vlastní kongresové dění mohlo začít. V jednotlivých programových blocích zazněly stovky odborných příspěvků a debat u panelových prezentací. Pravidelnou součástí bývá výstava firem, knihoven a asociací jednotlivých států. Delegáti si mohou vybrat také z nabídky odborných exkurzí do knihoven. Kulturní a společenské večerní programy jsou pak další příležitostí k neformálnímu poznávání kultury hostitelské země i navazování kontaktů a přátelství s kolegy z celého světa.

Je nemožné popsat v jediném příspěvku podrobněji nejzajímavější odborné poznatky, zajímavosti o hostitelské zemi i atmosféru celého dění. Jako členka stálé komise pro veřejné knihovny a také jako reprezentantka SKIP v IFLA jsem se pochopitelně nejvíce zajímala o tyto oblasti a ráda se v dalších článcích i cestou osobní prezentace o tyto zkušenosti podělím. Jako malá ochutnávka a pozvánka několik témat:

-     knihovny pro děti a mladé lidi - Mezinárodní digitální knihovna
-     e- learning
-     management a marketing
-     dlouhodobé projekty sekce veřejných knihoven
-     Asociace knihoven JAR ( LIASA) a setkání členů asociací
-     exkurze do veřejných knihoven JAR
-     tradice Zuluů a denní tep multikulturního Durbanu očima Evropana

Libuše Nivnická

PIKARDIE, NORMANDIE, BRETAŇ
aneb Kterak nás Francouzi "donutili" jet do Francie

V září 2006 jsme ve funkci hostitelů a spoluorganizátorů přijali v Praze 23člennou skupinu knihovníků z francouzské Pikardie (viz Bulletin SKIP č. 4/2006). Tato návštěva se po všech stránkách vydařila, což vedlo na francouzské straně k okamžité přípravě "odvetné" akce, tentokrát v podobě velkoryse naplánované společné (ABF Pikardie a FK SKIP) studijní cesty po knihovnách a pamětihodnostech oblastí ležících na západ od Paříže. Počáteční obavy organizátorek na české straně ("že to nestihnem dát dohromady" a "aby to probůh nekrachlo pro nezájem nebo kvůli finanční náročnosti" - přesto, že francouzská strana i letos akci částečně dotovala) se naštěstí nevyplnily: 9 členů Frankofonního klubu SKIP se dne 3. června 2007 vydalo na cestu, kterou strávili s kolegy z francouzských knihoven různých typů a která pro většinu z nich trvala pět dní. Pisatelka tohoto příspěvku společně s předsedkyní Frankofonního klubu dr. Jarmilou Burgetovou pak ve Francii setrvala ještě další čtyři dny a účastnila se výročního kongresu ABF v Nantes.

Program studijní cesty byl bohatý. Začali jsme v Amiensu, v hlavním městě regionu Pikardie, kde jsme kromě architektonických památek a Městské knihovny navštívili festival komiksů v Univerzitní knihovně a seznámili jsme se s památkami spjatými s životem a veřejnou činností Julese Vernea, který v Amiensu žil a zemřel. Cesta pokračovala návštěvou monumentálního Memoriálu, zbudovaného v 80. letech 20. století na památku vylodění spojeneckých armád v Caën v červnu 1944 a poté nesmírně zajímavého vědeckého ústavu a literárního archivu IMEC (Institut Mémoires de l´édition contemporaine) v bývalém klášteře v Ardenne. Viděli jsme Mont-Saint-Michel a "Scriptorial" v Avranches (muzeum rukopisů pocházejících z kláštera Mont-Saint-Michel, které má velmi moderní koncepci jak vystavování originálů rukopisných knih a jejich dalšího multimediálního zpřístupnění, tak návazných didaktických postupů, které umožňují přiblížit s využitím herních postupů rukopisnou knihu zejména dětem). Po krátkém zastavení v pobřežním městě Saint-Malo nás čekalo krásné historické i moderní město Rennes. Velice inspirativní byla důkladná prohlídka nového kulturního komplexu na "Volných" či "Svobodných polích" ("Les Champs Libres"), který tvoří mediatéka, Muzeum Bretaně a instituce určená k propagaci vědy včetně planetária a výstavních sálů (Espace des sciences), odpoledne doplněná návštěvou menší zánovní sídlištní knihovny.

Zmíněná "Svobodná pole" v Rennes by stála za více řádků, než umožňuje rozsah stručné zprávy. Prozatím tedy alespoň tolik, že architektem tohoto neobyčejného kulturně-vědeckého komplexu je Christian de Portzamparc a pěkné obrázky k tomuto tématu jsou například na http://www.yanous.com/pratique/culture/culture060317.html
V rámci kongresu ABF přibyla ještě prohlídka historického centra Nantes, dalšího Verneova muzea (Jules Verne se v Nantes narodil) a návštěva zcela nové, právě dokončované mediatéky v naopak ještě nedokončené čtvrti na okraji města. Mnoho debat s kolegy ("jak je to u nás" a "jak je to u vás"), nové kontakty, množství rozdaného propagačního materiálu o našich knihovnách a regionech. Vlídná přijetí a ohlasy, neopakovatelné zážitky, náměty k přemýšlení...

Více než desetileté úsilí o vybudování kontaktů mezi francouzskými knihovníky přináší své ovoce, mnoho nádherných zážitků a profesní i čistě lidské uspokojení na české i francouzské straně. Činnost Frankofonního klubu úměrně tomu "košatí". Letos si vysloužila dokonce veřejnou pochvalu nové předsedkyně komise pro mezinárodní styky ABF paní Annick Guinnery, která spolupráci SKIP s regionální organizací ABF Pikardie vysoce ohodnotila na schůzce zahraničních hostů letošního kongresu ABF.

Anna Machová, anna.machova@nkp.cz

Kongres francouzských knihovníků se letos konal v Nantes

Kongres Spolku francouzských knihovníků (Association des bibliothécaires français - ABF) - v pořadí již padesátý třetí - proběhl ve dnech 8.-11. června 2007 v hlavním městě regionu Loire-Atlantique v Nantes. Mottem kongresu a základním tématem jednání byla tentokrát "veřejnost, obecenstvo" (les publics).

Podle poselství předsedy ABF měly na kongresu proběhnout debaty k zásadním aktuálním tématům francouzského knihovnictví. Těmi jsou knihovní zákon, úloha a příspěvky státu, obcí, univerzit ve vztahu ke knihovnám, právní a ekonomická regulace "elektronického světa", statut a vzdělávání knihovníků, tedy těch, kteří získávají a zpracovávají, třídí a ochraňují dokumenty, dávají je i dispozici uživatelům a medializují je ve veřejnosti.

První den kongresu byl převážně věnován hodnocení anket všeho druhu.Jsou považovány za vhodnou formu zjišťování spokojenosti veřejnosti se službami knihoven. Účastníci kongresu tak měli možnost seznámit se s výsledky řady anket v různých čtenářských prostředích (včetně univerzitních knihoven) a společně debatovat o jejich závěrech.
Na sobotním dopoledním plenárním zasedání se probíraly otázky nových partnerství. Za partnery jsou považovány vedle muzeí, galerií a archivů také obchodní a průmyslové komory, střediska pro medicínu a zdravotnické informace (Cité de la Santé), centra pro povolání, profese a zaměstnání (Cité des métiers), Kruh zaměstnavatelů, spolky typu ADBS nebo vysokoškolská učiliště jako ENSSIB.

Na sobotním odpoledním "kulatém stolu" informovali o aktualitách čelní představitelé dvou nejvýznamnějších resortů, do jejichž gesce spadají knihovny - ministerstva kultury a ministerstva školství. Diskuse k předneseným příspěvkům nebyla ani velká, ani bojovná. Zazněla pouze kritika na špatně připravený autorský zákon, který by bylo třeba podle diskutéra Dominique Lahary novelizovat a o této problematice ve prospěch knihoven nadále jednat.

Sobotní podvečer byl věnován setkání předsedů a představitelů zahraničních knihovnických spolků. Mělo spíše informativní charakter, na kongresech ABF bylo uspořádáno v tomto duchu poprvé. Velká pozornost zde byla věnována - jistě z pochopitelných důvodů - vystoupení třech představitelů knihovnického spolku Libanonu. Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR byl pochválen a uveden jako příklad vzorné spolupráce s ABF (oceněna byla zejména spolupráce s regionální výborem ABF Picardie).

Po celou dobu konání kongresu probíhaly vedle plenárních zasedání současně "dílny" k nejrůznějším aktuálním, často dílčím otázkám a problémům. Celkem se uskutečnilo 8 plenárních zasedání a 10 dílen. http://www.abf.asso.fr/article.php3?id_article=887#bas
V neděli dopoledne se konala valná hromada ABF. Nové vedení spolku v čele s panem Dominique Arotem bylo zvoleno letos v únoru. Došlo k různým změnám. Výrazně posílilo postavení regionů, kterých má ABF t.č. dvaadvacet. Nejvyšší orgán "Bureau national" se nevolí, ale je složen z předsedů/předsedkyň regionálních výborů. Byl přijat i nový způsob volby předsedy, příslušným způsobem byly změněny/ doplněny stanovy spolku. Nové vedení spolku chce v duchu nových stanov aktivizovat spolkový život, obnovit zájem o knihovnickou profesi a její rozvoj. Prioritami se stávají mimo jiné otázky vzdělávání knihovníků s přihlédnutím k budoucí certifikaci a posílení mezinárodních vztahů - v rámci Evropy, států Frankofonie, zemí Jihu, včetně větší účasti ABF na činnosti mezinárodních organizací (IFLA,, EBLIDA, LIBER). Spolek má podle jeho předsedy dvě velké výhody, které mu umožní další úspěšný rozvoj: profesionální zázemí (sekretariát ABF má 5 stálých zaměstnanců) a časopis "Bibliotheques".
Na nedělní plenární program bylo zařazeno "Mezinárodní setkání" (Rendez-vous international) se zahraničními hosty. Se živým zájmem byla přijata vystoupení ředitelů třech velkých evropských městských knihoven. Byli to: Maija Berndtson, ředitelka Městské knihovny v Helsinkách, Paolo Mesina, ředitel Městské knihovny v Turinu, a Gerard Reussink, ředitel Městské knihovny v Rotterdamu.

Jako každoročně byl kongres doprovázen výstavou jak firem, tak pařížských i regionálních knihoven. V centru výstavy byl instalován stánek ABF, ten byl neustále obléhán francouzskými knihovníky. Do programu kongresu byla letos zařazena také literární setkání, připravená místními organizátory. Zájemci se mohli postupně setkat s několika francouzskými spisovateli (byli jimi Pierre Bordage, Bernard Bretonniere, Seyhmus Dagtekin a Paul Louis Rossi) a s představiteli regionálního nakladatelství MeMo.

V pondělí 11. června 2007 se účastníci kongresu rozešli na návštěvy knihoven v Nantes anebo se rozjeli na některý ze tří nabídnutých zájezdů na zajímavá místa regionu Loire-Atlantique. Ti, co zůstali v Nantes, byli nejprve přijati v Muzeu Julia Verna a poté navštívili jednu z sedmi knihoven města Nantes - Médiatheque Floresca Guépin, její krásná nová budova byla otevřena 22. června 2007.

Mediatéka Floresca Guépin v Nantes

Příští kongres ABF se bude konat v červnu 2008 v Remeši (Reims).

Jarmila Burgetová

 

Obsah

 

SKIP