BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2007

Aktuální číslo Archiv Obsah

Národní knihovna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

INFORMAČNÍ SERVIS

Informační servis

Ministerstvo kultury oznamuje, že u příležitosti Týdne knihoven bude udělena Cena Knihovna roku 2007, a vyzývá veřejnost k podávání návrhů na její udělení. Cena je udělovaná za dlouhodobé zásluhy o rozvoj knihovnictví v obcích nebo za mimořádný přínos k rozvoji veřejnych knihovnických a informačních služeb. Návrhy mohou podávat fyzické nebo právnicke osoby na adresu Ministerstva kultury, odbor umění a knihoven, Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1, v termínu do 5. srpna 2007 včetne.

Podrobnější informace:

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=447

http://www.nkp.cz/o_knihovnach/KnRoku/2006/index.htm

Kontaktní osoba:

Mgr. Blanka Skučková, odbor uměni a knihoven MK (blanka.skuckova@mkcr.cz)

* * *

Vážený pane předsedo vlády,

obracím se na Vás v souvislosti s materiálem "Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2008 a střednědobého výhledu na léta 2009 a 2010", který by měla projednat vláda v pondělí 11. června 2007. Po schválení vládního prohlášení v červnu loňského roku jsme ocenili, že po mnoha letech dochází k zásadnímu obratu vnímání významu národní kultury, což bylo také vyjádřeno závazkem vlády dosáhnout zvýšení podílu výdajů státního rozpočtu na podporu kultury postupně až na 1 % státního rozpočtu. Chtěli bychom v této souvislosti apelovat na to, aby byly při přípravě státního rozpočtu vytvořeny podmínky, jež by České republice umožnily naplnit závazky, které na sebe přijala v souvislosti se členstvím v Evropské unii. Příkladem může být naplněni Evropského programu pro kulturu v globalizovaném světě, na který by měly reagovat vnitřní politiky jednotlivých států. Z hlediska knihoven má zásadní význam iniciativa Evropské komise i2010: Digitální knihovny, která apeluje na členské země, aby aktivně podpořily digitalizaci sbírek knihoven, archívů a muzeí jako důležité složky kulturního dědictví a zajistily tak jejich ochranu a všeobecnou dostupnost on-line všem obyvatelům EU. Zde je podstatné to, aby byly naplněny dotační programy zaměřené na digitalizaci nejvzácnějších a nejohroženějších častí historických a konzervačních fondů. Pro zajištění rovného přístupu obyvatel k informacím a vzdělávání má velký význam pomoc knihovnám v malých obcích při zahajování automatizace a modernizaci veřejných knihovnických služeb. Velkým dluhem minulosti zůstává rovněž výstavba nove budovy Národní knihovny ČR. Bez rychlé realizace novostavby se tato knihovna v nejbližších letech dostane do kritických prostorových problémů. Vážený pane předsedo vlády, obracím se na Vás s naléhavou prosbou, abyste se při projednávání výše uvedeného materiálu zasadil o vytvoření podmínek k naplnění programového prohlášení vlády v oblasti kultury.

S přátelským pozdravem

PhDr. Vit Richter, předseda SKIP ČR

9.ročník Dne poezie proběhne od 5. do 19.listopadu 2007. Ponese podtitul Poezie na drátě. Posláním Dne poezie je snaha semknout všechny, kdo mají poezii rádi - autory, čtenáře i vůbec příznivce, a přimět je k tomu, aby se svůj vztah k ní pokusili /nejen/ během festivalu vyjádřit různou formou a pořady. Už pravidelně se zapojují nejen knihovny, školy, divadla, kluby, kulturní spolky a instituce, ale i jednotlivci. Díky zahraničním kulturním střediskům na Dnu poezie vystupují i básníci z mnoha evropských a dalších zemí. Den poezie se koná pod záštitou Ministerstva kultury ČR. Webová adresa: http://spolecnostpoezie.cz


Obsah

 

SKIP