BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2007

Aktuální číslo Archiv Obsah

Národní knihovna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

ATLAS

Vize provozu v novostavbě Národní knihovny ČR

Základní charakteristika stavby vychází z představy moderní, příjemné víceúčelové budovy, která zdaleka nebude určena jen registrovaným čtenářům knihovny, ale širší veřejnosti. Budovy, která bude lákat k návštěvě a bude žít i v době, kdy budou vlastní knihovní provozy uzavřeny. Proto jsme kladli velký důraz na oddělitelnost knihovních a neknihovních prostor. Funkční oddělitelnost ovšem neznamená totální oddělení. Naopak. Chtěli jsme, aby i v neknihovních prostorách bylo zřejmé, že jde o knihovnu. Knihovna má být "všudypřítomná" - zda za sklem, formou volných průhledů mezi patry či jinou formou, jsme nechali na fantazii architektů. Na Letnou se přestěhují fondy od roku 1801 až po současnost. Nová budova bude disponovat prostorem pro 10 000 000 knihovních jednotek, což je rezerva na cca padesát let. Rezerva na dalších padesát let by měla časem vzniknout na sousedním pozemku. Ve volném výběru bude k dispozici 300 000 dokumentů s možností dalšího rozšíření, místo pro dalších 50 000 dokumentů v obsluhovaných příručních knihovnách. Uživatelé budou mít k dispozici 1 250 studijních míst, dalších 700 míst nabídne budova ve společenských a odpočinkových prostorách. V knihovně bude pracovat cca 300 knihovníků a dalších pracovníků. Jedná se tedy o budovu, která musí pojmout velké množství dokumentů i lidí. Chtěli jsme se ale od počátku vyhnout budově, která bude působit jako monument. Tuto podmínku obsahoval první odstavec našeho zadání. Představovali jsme si budovu příjemnou, moderní, otevřenou (využívající pro odstínění hluku spíše moderních materiálů než pevných zdí) a architektonicky po všech stránkách zajímavou. Svoji představu o fungování nové budovy jsme vyjádřili ve formě kruhového schématu postaveného na principu semaforu:

Obr. 1: NK. Martin Zhouf

Podstatné jsou barvy a čáry. Stejně jako u semaforu znamená zelená barva volno a červená stůj. Místo setkávání a základní služby pro všechny umístěné v zelených prstencích neboli zónách jsou tedy otevřeny všem - jsou rozmístěny před přerušovanou čarou, která odděluje zónu studoven. Zde již je pro vstup vyžadována platná registrace. Ještě přísnější omezení platí pro vstup do studovny národních konzervačních fondů, což indikuje kromě červené barvy i plná čára obklopující tuto zónu. Součástí stavebního programu bylo i provozní schéma znázorňující pohyb lidí, dokumentů i materiálů a vazby mezi nimi. Kromě barev ze semaforu služeb zde přibyly ještě další barvy: šedá - vnitřní pracoviště knihovny, fialová - vnitřní pracoviště knihovny se speciálními podmínkami, modrá - pracoviště externích subjektů.

Následuje prohlídka interiéru nové budovy, o němž toho prozatím nebylo mnoho napsáno. V současné fázi dokončujeme úpravu stavebního programu - vzhledem k tomu, že již známe vítězný návrh budovy, je třeba stavební program korigovat s ohledem na optimální usazení jednotlivých funkčních celků. Na základě upraveného stavebního programu vznikne do konce roku 2007 podrobná studie, která bude detailněji zpracována v následujícím roce do projektu, který je nezbytný pro stavební povolení. V rámci přípravy výše uvedených materiálů může ještě dojít k řadě změn, proto nelze tento příspěvek pokládat za finální a neměnný dokument. Je zřejmé, že z některých svých představ budeme muset slevit z důvodů konstrukčních, provozních a s nejvyšší pravděpodobností i finančních. V této fázi se tedy jedná o naši ideální představu o fungování novostavby NK.

Určitou představu o vnitřním uspořádání novostavby je možné získat při pohledu na průhledný model.

Obr. 2: Future Systems

Podstatně názornější je ale schematický řez budovou s vloženým semaforem služeb, z něhož je patrné přehledné, logické a jednoduché uspořádání všech provozů.

Obr. 3: Future Systems, NK, Martin Zhouf

Při "prohlídce" novostavby budu postupovat odspoda.

Podzemí

V podzemí budovy bude umístěna většina fondů NK. Podzemní sklad bude řešen s ohledem na maximální bezpečnost uložení fondů (včetně části konzervačních fondů). Jeho obsluha robotickým systémem bez nutné přítomnosti lidí umožní zajistit pro uložené dokumenty optimální podmínky a také okamžité hermetické uzavření celého prostoru nebo jeho části a/nebo spuštění ochranných systémů v případě nenadálé potřeby. Systém zajistí rychlou dopravu dokumentů na cílová místa v celé budově¨

Vazba na barevné schéma: Podle barevného schématu bude v podzemí především šedá, částečně červená a modrá zóna.

Úroveň 0 - Pódium

Funkce: V prostoru pódia budou kromě parkoviště a místa pro nakládání, vykládání a skladování materiálu pro knihovní i neknihovní provozy umístěny přijímací prostory pro nově dodané dokumenty (jednorázové dodávky mimo běžné pravidelné toky dokumentů, které je třeba před uložením do skladiště prověřit a případně na místě ambulantně ošetřit), pracoviště automatizace, správa technologií, které musí být spravovány lokálně (pro většinu technologií počítáme v rámci provozu "inteligentní budovy" s externí správou), centrální datové úložiště Národní digitální knihovny. Budou zde uloženy i některé lístkové a svazkové katalogy, které jsou unikátní a do doby stěhování se je nepodaří převést do digitální podoby. Na úrovni pódia bude patrně umístěno i relaxační centrum pro pracovníky knihovny.

Vazba na barevné schéma: Podle barevného schématu bude na úrovni pódia (0) především šedá, částečně modrá, fialová a zelená zóna.

Atmosféra: Pódium bude mít povrch z neleštěného bílého mramoru. Jak již bylo uvedeno, v nadzvednutých okrajích pokrytých nerezovou ocelí se bude budova zrcadlit. Celá stavba se bude zdánlivě nad pódiem vznášet. Skupiny borovic a břečťan na okrajích parkoviště vytvoří zelenou pohledovou hranici. Kolem stromů budou rozmístěny balvany. Budou zde místa k posezení a nerezové nádoby zasazené jako prameny do mramorového povrchu. Proudící voda (v zimě vyhřívaná) vytvoří atmosféru celoročně příjemné zahrady.

Úroveň 1 - Ulice

Funkce: V prostoru ulice se návštěvníkům otevře místo setkávání (tmavší zelená barva). Místo setkávání bude vybízet všechny bez rozdílu a omezení ke vstupu. Každý sem může vstupovat a odcházet bez kontroly. Bude zde umístěn víceúčelový sál s navazující restaurací, prostory pro relaxaci kombinované s diskusními zónami, stánky s informacemi o knihovně, knihkupectví a další prodejny, šatny a sociální zázemí. Místo setkávání musí být samostatně přístupné a oddělitelné od provozů knihovny v době jejího uzavření. Dále zde budou umístěny základní služby pro všechny (světlejší zelená barva). Zde se otevře vstup do vlastní knihovny a nabídne místo prvního přijetí uživatele s informacemi o fondech a službách knihovny v centrální hale služeb, typickém prostoru knihoven minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Kromě volně přístupného fondu referenční literatury zde budou k dispozici katalogy, báze dat, portály a celá Národní digitální knihovna včetně dokumentů v archivním režimu dostupných pouze lokálně. Přístup na internet umožní jak využití běžně dostupných volných zdrojů, tak i finančně nákladných placených služeb a zdrojů. Hala uživatelům nabídne základní informace, odborné konzultace, referenční a rešeršní služby i zvolená uživatelská školení. Uživatel zde nalezne registraci čtenářů, výpůjční protokol, centrální pokladnu, příjem a výdej zakázek reprografických služeb, samoobslužné kopírování, prostor pro studium referenční literatury, školicí a konzultační prostory. Návštěvníci budou do tohoto prostoru vstupovat bez registrace a kontroly, při odchodu však budu procházet běžnou kontrolou vynášených dokumentů. V této oblasti bude zpřístupněna s ohledem na trend zpřístupnění parlamentárií širší veřejnosti i Parlamentní knihovna, jejíž přesný režim bude ještě předmětem jednání.

Vazba na barevné schéma: Podle barevného schématu bude na úrovni ulice (1) především zelená zóna s minimálním podílem šedé barvy interních pracovišť. Výjimkou bude Parlamentní knihovna, tvořená jako "knihovna v knihovně" celým spektrem barev.

Atmosféra: Ulice bude veřejným prostorem vyklenutým nad pódiem, který bude přímo napojen na ulici a park prostřednictvím ramp a schodišť. Bude hlavním architektonickým prvkem budovy, který propojí vnější prostor s vnitřkem budovy. Ulice bude živá, plná lidí. Vykrojení prostoru přes několik pater a velká kulatá okna nad tímto prostorem umocní jeho výšku. Budou zde stromy, výstavy, knihkupectví a další obchody, kavárenské stolky a další místa pro posezení a relaxaci. Z ulice bude možný přímý vstup do místa setkáván i do oblasti základních služeb, s nimiž bude ulice propojena. Bude odsud výhled do studoven umístěných v dalších patrech, velkým kruhovým otvorem bude možné nahlédnout do skladiště obsluhovaného robotem. Výhled do knihovních prostor a na ulici nabídnu i panoramatické výtahy. Pohybující se výtahy doplní a oživí prostor ulice. Požadavek všudypřítomnosti knihovny byl ve vítězném návrhu splněn dokonale - hned několika nápaditými způsoby najednou. Atmosféru ilustruje následující schematický obrázek - finální uspořádání prostor je ve stadiu jednání.

Obr 4: Future Systems

Strop i podlaha budou vyrobeny z materiálů tlumících hluk. Měkký nábytek bude doplněn elegantními lesklými sloupy a jednobarevnými slunečními clonami. Všude budou jasné, viditelné nápisy a názorná schémata umožňující snadnou a rychlou orientaci.

 Bohdana Stoklasová, Hanuš Hemola (s použitím materiálů Future Systems)

Pokračování příště...


Obsah

 

SKIP