BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2007

Aktuální číslo Archiv Obsah

Ilustrační foto

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

CO NOVÉHO?

Návrh na zvýšení členských příspěvků SKIP - nové možnosti rozvoje činnosti SKIP v budoucnosti

Činnost SKIP je až doposud založena výhradně na dobrovolné práci jeho členů i funkcionářů. Všichni funkcionáři SKIP včetně předsedy a tajemnice vykonávají své funkce bezplatně. SKIP až doposud nezaměstnává ani jediného pracovníka. Mzdové výdaje vynakládané v průběhu roku jsou věnovány ve vybraných případech na úhradu lektorů, organizační zajištění některých akcí a zpracování účetnictví za celý SKIP.

Vše nasvědčuje tomu, že současný způsob práce naráží na své limity. Na jedné straně platí, že SKIP svou činnost každý rok rozšiřuje, na druhé straně chybí jakékoliv stabilní profesionální zázemí pro stále rostoucí objem činností.

Kde se projevují problémy

1. Řada zajímavých akcí i nápadů zůstává často na půli cesty a nedochází k úplnému využití jejich potenciálu. To platí například pro celostátní akce typu Týden knihoven; chybí kapacity na aktivní shánění sponzorů, vázne distribuce materiálů apod. Řada dobrých nápadů se neuskuteční vůbec.

2. Absence profesionálního a plně zaměstnaného pracovníka znemožňuje, aby se SKIP ucházel o velké granty v rozsáhlých programech, které by otevřely možnosti rozvoje činnosti a zajistily zajímavé služby a přínosy pro individuální i institucionální členy SKIP. Zajímavé možnosti jsou například v souvislosti se strukturálními fondy EU, kde by bylo možno získat dotace na projekty s tematikou rozvoje lidských zdrojů (vzdělávací akce, stáže, zahraniční zkušenosti aj.), ale bez stabilního personálního zajištění není možné garantovat jejich realizaci.

3. Stejný limit platí i pro vstup do zahraničních projektů.

4. Členové SKIP, kteří na sebe vezmou břemenu funkce nebo odpovědnost za realizaci konkrétní akce, jsou často neúměrně zatíženi, to pak může vést až ke zklamání a frustraci z vykonané práce.

5. Vysoké pracovní zatížení a časová náročnost činnosti pro SKIP odrazuje řadu členů od aktivní účasti na řízení a činnosti SKIP, případně ji vykonávají pouze laxně či formálně.

Působí zde ale ještě další tendence. Jak prokazují výsledky průzkumu věkové struktury pracovníků knihoven, lze v blízké budoucnosti očekávat, že dojde k zásadní generační výměně v knihovnách, a tím také ve SKIP. Postupně budou odcházet ti, kteří v posledních letech nezištně investovali do prosazování společných zájmů knihoven svůj volný čas a schopnosti. Nedostatek dobrovolných a schopných pracovníků může v tomto případě ochromit běžné činnosti SKIP. Někteří představitelé knihoven nemají zájem na tom, aby se jejich pracovníci podíleli na aktivitách, které nějakým způsobem přesahují stanovenou pracovní náplň. Aktivní lidé se v těchto případech dostávají do pracovních konfliktů a postupně rezignují na iniciativy za společné zájmy. Činnost SKIP je osobou předsedy a dalších funkcionářů v současné době provázána s činností Knihovnického institutu Národní knihovny. Národní knihovna tyto aktivity zatím podporuje nebo toleruje, ale situace se může zcela změnit v případě, že personální obsazení SKIP bude jiné, což lze předpokládat. V tom případě bude nutné hledat jiné zázemí, jež může představovat mnohem vyšší náklady, než je tomu doposud, nebo dokonce ohrožení práce SKIP.

Na druhé straně platí, že ve společnosti, pro kterou je převažujícím kritériem úspěšnosti ekonomický efekt, bude nezbytné aktivně hájit principy všeobecné dostupnosti a bezplatnosti knihovnických služeb. Bude stále obtížnější obhajovat výjimky v autorském zákonu, který již dnes v podstatné míře limituje možnosti knihovnických a informačních služeb. Dynamický rozvoj informačních technologií bude stále častěji klást otázky budoucí existence knihoven a jejich úlohy ve společnosti, postavení a hodnocení jejich zaměstnanců.

Rozhodujícím nástrojem, jak tohoto dosáhnout, je postupná profesionalizace základní organizační struktury SKIP.

V souvislosti s přípravou valné hromady v Olomouci chceme udělat první základní krok k profesionalizaci činnosti SKIP v příštím období. Navrhujeme, aby členské příspěvky byly navýšeny tak, aby:

1. akceptovaly odhad inflace v příštích 3 letech (6%),

2. umožnily přijmout a stabilně zaměstnat pracovníka(y) v rozsahu 1 pracovního úvazku. Návrh předpokládá hrubou mzdu pracovníka ve výši 25 000,- Kč měsíčně.

Poznámka: Průměrná mzda v ČR činila ve druhém čtvrtletí 20 036,- Kč. V Praze to bylo 25 026,- Kč

Kalkulace výše příspěvku

V roce 2005 byly vybrány členské příspěvky v rozsahu 594 450,- Kč. Na jejich úhradě se podílelo 942 individuálních členů a 424 institucí. Předpokládané zvýšení z hlediska inflace činí 35 667,- Kč a mzdové náklady včetně zákonných odvodů na jednoho pracovníka činí 414 000, - Kč. Celkový nárůst by měl činit částku 449 667,- Kč. Celková částka vybraných příspěvků by měla dosáhnout sumy 1 027 050,-Kč.

 

942 jednotlivců a 424 institucí

 

Členské příspěvky 2005 594450
Nárůst o 6% inflace 35667
Mzdové náklady 1 pracovníka 414000
Celkový nárůst 449667
Potřeba celkem 1044117
Měsíční mzda 25000
Ročně 300000
Pojištění a další zákonné odvody 114000
celkem 414000

Z výše uvedených důvodů navrhujeme zvýšení členských příspěvků u individuálních členů o 60% a u institucionálních členů o 80%. Základní sazba individuálního člena by měla podle tohoto modelu činit 400,- Kč, tj. zvýšení o 150,- Kč ročně. Snížený členský příspěvek individuálního člena (senioři, studenti) by činil 200,- Kč.

 

 

Současný stav

 

Návrh na zvýšení o 60 + 80%

 

 

Počet členů Sazba příspěvku Vybráno celkem Sazba příspěvku Vybráno celkem Zvýšení
Indivi-
duální
plné 680 250 170000 400 272000 150
poloviční 185 100 18500 200 37000 100
celkem 865   188500   309000
Kolektivní do 1 90 250 22500 450 40500 200
2-5 145 500 72500 900 130500 400
6-10 56 950 53200 1700 95200 750
11-20 41 1400 57400 2500 102500 1100
21-50 37 2250 83250 4050 149850 1800
51-100 15 4400 66000 7900 118500 3500
nad 100 6 7500 45000 13500 81000 6000
  celkem 390 399850 718050
  CELKEM     588350   1027050 438700

Poznámka:

K diskusi o tom, zda jsou členské příspěvky vysoké nebo nízké, lze uvést příklad z Asociace muzeí a galerií (AMG). AMG měla v roce 2005 297 členů z toho 46 individuálních a 251 institucí. SKIP ve stejné době měl 1255 členů z toho 865 individuálních a 390 institucí. Celkový výběr příspěvků v AMG činil 1 216 900,- Kč a ve stejném období vybral SKIP na příspěvcích 588 350,- Kč, tj. cca 50% toho, co bylo vybráno v rámci AMG, ačkoliv SKIP disponoval podstatně větší členskou základnou.

 Využití pracovního místa

Pracovní místo bude využito na zajištění funkce výkonného sekretáře SKIP.

Náplň práce:

1. vedení organizační agendy předsedy, předsednictva a výkonného výboru SKIP

2. zastupování SKIP na jednáních na základě pověření předsedy SKIP

3. zpracovaní a řízení projektů SKIP zaměřených na získání dotací ze státního rozpočtu a EU

4. organizační zajištění akcí a projektů SKIP s celostátní působností

5. spolupráce se zahraničními profesními spolky, případně participace na mezinárodních projektech

6. pomoc regionálním organizacím v jejich činnosti formou konzultací (příprava projektů, informační servis, zprostředkování kontaktů apod.)

7. práce s veřejností, získávání sponzorů

8. sledování vývoje legislativy a potenciálních ohrožení oboru a jeho příslušníků (související zákony, rozpočtová pravidla, změny ve vyhláškách), sledování grantových možností, navrhování opatření

9. aktivní lobování ve prospěch oboru u veřejné správy

Pracovní náplň je koncipována na minimálně jeden celý pracovní úvazek tak, aby SKIP mohl jednomu kvalitnímu pracovníkovi garantovat trvalý pracovní poměr a atraktivní místo. Snížený rozsah pracovního úvazku by vedl k nestabilitě, dočasnosti a časté fluktuaci. Obsah pracovní náplně v sobě sdružuje administrativní, manažérské a projektové činnosti. Tyto funkce bude možno v případě získání větších grantů více diferencovat.

Kvalifikační předpoklady:

1. Vysoká škola se zaměřením knihovnictví a informační vědy

2. Aktivní znalost angličtiny, případně dalšího světového jazyka

3. Organizační, manažerské a komunikační schopnosti

4. Schopnost tvorby, řízení a realizace projektů

5. Velmi dobré znalosti a dovednosti v práci s ICT

6. Široký rozhled po oboru a všeobecný přehled

Přínosy profesionalizace

1. Zvýšení rozsahu a kvality služeb pro členy SKIP

2. Zvýšení rozsahu a kvality nabídky vzdělávacích aktivit pro členy SKIP

3. Zvýšení objemu získaných dotací a sponzorských příspěvků na činnost SKIP

4. Profesionální organizace a řízení akcí SKIP na celostátní úrovni

5. Zkvalitnění činnosti sekretariátu SKIP

6. Uvolnění pracovních kapacit předsedy a členů VV SKIP pro další aktivity SKIP

Přijetí předloženého návrhu znamená nový impuls pro činnost Svazu knihovníků a informačních pracovníků, schopnost SKIP pracovat efektivněji. Nepřijetí návrhu by v lepším případě zakonzervovalo stávající stav, v horším - a pravděpodobnějším - by mohlo vést k omezení a zhoršení práce SKIP. Obáváme se, že pokud v příštích letech odejdou z vedení SKIP lidé, kteří jsou ochotni vykonávat dlouhodobě, pravidelně a často každodenně práce pro SKIP bez nároku na odměnu, dojde k omezení řady činností. Pokud bude pravidlem, že přijetí funkce ve SKIP automaticky znamená dlouhodobé pracovní zatížení, bude velmi komplikované najít ty, kteří by byli ochotni kandidovat a nechat se zvolit do orgánů SKIP.

Jak a kde se SKIP angažuje za zájmy knihoven?

1. SKIP inicioval a prosazoval vznik dotačních programů, ze kterých dlouhodobě profituje podstatná většina knihoven, např.: VISK, program podpory regionálních funkcí, úhrada poplatků za půjčování zvukových dokumentů a knih ze státního rozpočtu.

2. SKIP významně se angažoval v PIK, díky němuž získala většina veřejných knihoven bezplatné internetové připojení.

3. SKIP prosazuje změny do grantových programů a lobuje za vyšší částky.

4. SKIP řadu let platil poplatky ochranným autorským svazům (OS) za půjčování zvukových nosičů za členské knihovny, koordinoval vyjednávání s těmito svazy, podílel se na prosazení výhodnějších podmínek a širších možností pro všechny knihovny, jedná dále o možnostech některých služeb a práv uživatelů, která chtějí OS omezit (význam této funkce bude narůstat).

5. SKIP se zásadní měrou zasadil o vydání knihovního zákona a zakotvení alespoň části principů, které požadovaly knihovny; totéž platí pro další legislativní normy týkající se knihoven.

6. SKIP hlídá legislativní změny a jejich dopad na knihovny.

7. SKIP hájí zájmy knihoven a knihovníků v Parlamentu a na vládní úrovni, lobuje na všech úrovních veřejné správy.

8. SKIP prosadil a prosazuje lepší principy v katalogu prací pro knihovníky.

9. SKIP je partnerem tam, kde druhá strana požaduje garanci za celý obor (veřejná správa, tripartita, sponzoři, média).

10. SKIP organizuje aktivity, které významně mění činnost a kooperaci knihoven a které by bez něj (pravděpodobně) neexistovaly: Noc s Andersenem, Kamarádka knihovna, Kde končí svět, Moje kniha aj.

Jaké jsou přínosy členství ve SKIP pro jeho členy?

1. Každý člen SKIP se může podílet na činnosti jedné z deseti odborných sekcí, získávat výsledky z jejich činnosti a vyměňovat si zkušenosti. Některé z těchto skupin by bez SKIP pravděpodobně neexistovaly - např. Klub dětských knihoven.

2. Každý člen SKIP se může zúčastnit všech pořádaných vzdělávacích, odborných i společenských akcí a zvyšovat si tak svou kvalifikaci. Účast na těchto akcích je pro členy SKIP bezplatná, zlevněná nebo dotovaná z rozpočtu SKIP, případně též z grantů, které SKIP získal (např.: Právnické minimum, Lektorské dovednosti, Dramatická výchova ale i řada akcí v regionech).

3. Každý člen SKIP dostává bezplatně každoročně 4 čísla Bulletinu SKIP + zvláštní číslo.

4. Každý člen SKIP může využít nabídky zahraničních stáží, které vyhlašují partnerské spolky v zahraničí.

5. Členové SKIP se mohou zúčastnit celostátních mediálních akcích zaměřených na propagací činnosti knihoven, např. Týden knihoven, Březen měsíc internetu, Noc s Andersenem a další.

6. Členové SKIP jsou zastupováni SKIP při projednávání legislativních předpisů (knihovní zákon, autorský zákon, katalog prací apod.).

7. Členové SKIP jsou zastupováni SKIP při jednáních a prosazování dotačních programů (např. VISK, regionální funkce, PIK apod.).

8. Členové SKIP jsou zastupováni SKIP v několika sdruženích - IFLA (Mezinárodní asociace knihovnických sdružení), IBBY, Unie zaměstnavatelských svazů, Modrém štítu, Informačním centru neziskových organizací.

Na závěr

Předsednictvo výkonného výboru SKIP se obrací na všechny své členy, aby zvážili všechny okolnosti, které souvisí z činností SKIP a jeho financováním. O výši členského příspěvku rozhodnou členové SKIP na valné hromadě 20. června 2007 v Olomouci. Průběh regionálních konferencí SKIP ukázal podporu návrhu na zvýšení členských příspěvků.

Vít Richter


Obsah

 

SKIP