BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2007

Aktuální číslo Archiv Obsah

Ilustrační foto

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

SMĚR

Využití technologie e-learningu v distančním vzdělávání: praktické zkušenosti

"Učitelé se musí adaptovat na změny, jestliže chtějí přežít a vyrovnat se s novými technologiemi." (S. Wheeler)

E-learning a distanční vzdělávání

Pojem e-learning se objevuje od roku 1999, kdy začaly na internetu vznikat vzdělávací portály, jako je např. Click2Learn nebo eCollege. Distanční vzdělávání je multimediální forma řízeného samostudia, v níž jsou studenti při vlastním studiu málo závislí nebo zcela nezávislí na stálém osobním kontaktu s učitelem. Distanční metoda výuky využívá co nejvíce všechny dostupné didaktické a technické prostředky, pomocí kterých lze prezentovat učivo, komunikovat se studujícími, prověřovat studijní pokroky a hodnotit studijní výsledky. Nejvýraznějším didaktickým elementem distančního studia je tzv. e-learning, tj. elektronické zpracování textů, grafů, tabulek, cvičení, testů do tzv. e-learningových opor a jejich využívání distančními studenty.

Distanční forma studia se u nás v současné době realizuje ve dvou rovinách: jako distanční graduální vysokoškolské studium a jako kurzy tzv. celoživotního vzdělávání. Oba tyto způsoby výuky jsou u nás málo rozvinuté.

V distančním vzdělávání se na českých vysokých žkolách využívá software Moodle. Moodle je softwarový balík určený pro podporu prezenční i distanční výuky prostřednictvím online kurzů dostupných na WWW. Moodle je vyvíjen jako nástroj umožňující realizovat výukové metody navržené v souladu s principy konstruktivisticky orientované výuky. Moodle umožňuje či podporuje snadnou publikaci studijních materiálů, zakládání diskusních fór, sběr a hodnocení elektronicky odevzdávaných úkolů, tvorbu online testů a řadu dalších činností sloužících pro podporu výuky. Moodle je volně šiřitelný software s otevřeným kódem. Běží na Unix, Linux, Windows, Mac OS X, Netware a na jakémkoliv dalším systému, který podporuje PHP. Další informace viz http://moodle.org

Příklad e-learningové výuky:

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha

http://www.sks.cz/, http://moodle.sks.cz/

Na Vyšší odborné škole informačních služeb v Praze je realizováno čtyřleté dálkové studium pro pracovníky informačních institucí s úplným středním vzděláním. Školní rok obsahuje 16 dvoudenních konzultací s celkovým počtem 200 vyučovacích hodin.

Specifika dálkové formy vzdělávacího programu

Ve školním roce 2006/2007 jsem pro studenty druhého ročníku distančního studia: předmět INS- informační služby a SIN - služby internetu připravila výuku s využitím e-learningového studia. Jedna přednáška byla klasická ve škole, ostatní výuka probíhala pomocí e-learningu, včetně průběžného hodnocení a závěrečných testů a zkoušek. Přístup k e-learningu byl na a e-learningovém serveru PdF Masarykovy univerzity Brno.

http://moodlinka.ped.muni.cz. Server umožňuje propojení na stránku wiki.ped.muni.cz, kde jsou informace o E-learningu PdF MU a Terminologický slovníček e-learningu / E-learning Glossary

E-learning je vytvářen v programu Moodle. Studenti měli k dispozici studijní materiály, průběžné jsem hodnotila termínované úkoly a závěrečný test. Velmi důležitou je komunikace mezi vyučujícím a studenty. Formu komunikace zajišťují zasílané novinky, fóra a individuální vzájemná komunikace pomocí e-mailů. Do kalendáře se vkládají nadcházející události kurzu.

Shrnutí

E-learning umožňuje studentům časovou úsporu, nemusí navštěvovat školu, dojíždět a časové rozvržení studia si upraví podle svých konkrétních možností. Studium může být pro některé studenty náročnější, protože během studia plní a zasílají termínované úkoly. Komunikace s vyučujícím není nijak omezena, naopak zpětná reakce je pro vyučujícího důležitá. E- learningová forma studia se samozřejmě nedá plně využít ve všech modulech studia, ale podle obsahové náplně jednotlivých předmětů může být přínosem kombinace klasické výuky s e-learningem. Pro vyučujícího to znamená naučit se pracovat se softwarem, připravit studijní materiály a být online téměř kdykoliv k dispozici studentům a zajistit komunikaci. Mým plánem do budoucna je obohatit studijní materiály o slovník odborných pojmů, přichystat větší množství studijních materiálů k vytištění. Mé hodnocení s touto formou výuky může být subjektivní a jednostranné, proto bude zajímavé přečíst si, jak je hodnotí studenti sami.

Názory studentů po absolvování e-learninové výuky

Bicanová Hana

Mně osobně e-learning nejdříve nevyhovoval. Byla jsem zvyklá na to, že si daný předmět tzv. odsedím ve škole a poslechnu to co profesor říká, a pak se jen naučím probíranou látku. Podívala jsem se na e-learning z jiné stránky. Člověk se díky tomuto stylu studia naučí lépe vyhledávat si informace sám a navíc informace si vyhledává v době, která mu vyhovuje. Občas se stane, že člověka nemohou z práce uvolnit do školy, a tak v tomto je to též výhodné, když je výuka po internetu. Myslím, že časem se e-learning rozšíří do škol více. Člověk když se podívá na jazykové školy, tak někde je tento způsob výuky běžný.

Jiří Kostrba

Myslím, že pro mne je největším problém paradoxně čas. Samozřejmě ho ušetřím na cestě, mohu si zvolit vlastní začátek i konec výuky a i své tempo. Na druhé straně, když jdu do školy nebo na kurz, mám napevno daný rozvrh, kterému se musím podřídit, a mám napevno vyhrazený prostor a jsem na to připraven. Přijdu do prostředí, kde předpokládám, že se budu dle rozvrhu učit, a také to tak je. Pokud se věnuji učení z počítače, až už v práci nebo doma, dělám to jakoby ve svém volnu, na úkor něčeho jiného. Mé okolí to vidí, jako že dělám něco, co není moc důležité, co se může kdykoli přerušit, a také k tomu tak přistupuje.

Další problém je interakce s lektorem, která u e-learningu chybí. Přednášející vidí, zda mu posluchači rozumí, a podle toho přizpůsobuje výuku. Na přednášce vnímám text, hlas, chování, prostě informace jsou přenášeny více způsoby. Mám jistotu, že se mohu na nejasné věci zeptat. To u počítače chybí. Čtení z monitoru pro mne není příliš komfortní a pokud bych měl číst delší text, raději ho vytisknu nebo nečtu.

Shrnu-li tedy závěrem můj názor, pro mne je e-learning velmi užitečný doplněk ke "klasickému" vzdělávání, ale musí být vhodně použit, tedy především na vhodné téma.

Denisa Pflegrová

Již druhým rokem jsem studentkou dálkového studia. Pro studenty, kteří za studiem cestují ze vzdálenějších míst, jako já, může e-learning ušetřit spoustu času. Samozřejmě je důležitý i přístup vyučujícího, který s e-learnigem má možná více práce než-li kantor, který se připravuje na přednášky. Patřím mezi studenty, kteří se snaží opravdu něco naučit a proto jsem potřebovala ke svým pracemi pomoc profesora.. V závěru bych tedy shrnula e-learning vcelku pozitivně a doufám, že v budoucnu bude postupně docházet k jeho zlepšování, jak ze strany studentů, tak vyučujících.

Použité zdroje:

Minimanuál distančního vzdělávání : určeno pro tutory e-learningového bakalářského programu veřejná správa a Public Relations. Praha : CDFE, o.p.s. INERGO, a.s., 2006. 5 s.

NOCAR, David, et al. E-learning v distančním vzdělávání. 1. vyd. Olomouc: Centrum distančního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci, 2004. 77 s. ISBN 80-244-0802-3.

PhDr. Eva Marvanová


Obsah

 

SKIP