BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2007

Aktuální číslo Archiv Obsah

Ilustrační foto

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

DĚTSKÉ ČTENÁŘSTVÍ

S knihou to máš přečtený
Pár slov ke kampani Rosteme s knihou

Rosteme s knihouV titulku je uveden vítězný slogan žáka základní školy, který se zúčastnil soutěže vyhlášené v rámci kampaně Rosteme s knihou v roce 2006; je výstižný, jednoduchý a vtipný. Děti jsou velmi kreativní, stačí jim nabídnout prostor, "vtáhnout" je do děje. Mnoho aktivit, jež se v zahraničí zabývají problematikou vztahu dětí a mládeže k četbě, je založeno na přímé a interaktivní spolupráci s dětmi a mladými lidmi, jejich rodiči a učiteli.

"Knižní svět" zahrnuje několik subjektů a mezi ně patří tvůrci, výrobci, prodejci, zprostředkovatelé i koncoví uživatelé. Část knižního světa žije na komerční bázi, jež má však v tržním prostředí specifické možnosti s ohledem na zvláštnost samotného zboží - knihu, část je plně podporována státem, neboť vykonává společensky prospěšnou činnost. Proč zmiňuji racionální fakta v souvislosti s kampaní na podporu četby? Chtěla bych totiž vyzvat ke spolupráci všechny, kterých se jakýmkoliv způsobem život v knižním světě dotýká, ať je to na komerční či nekomerční bázi. Důsledky snižujícího se zájmu o četbu jsou totiž mnohorozměrné a kromě viditelného vlivu na vědomostní potenciál společnosti se odrážejí i v jejím ekonomickém životě. Ve Velké Británii odhadli každoroční ekonomickou ztrátu způsobenou literární negramotností na miliardy liber. V této ztrátě je vyčíslen vliv negramotnosti na nezaměstnanost, ztráty způsobené omezenou schopností porozumět zadání úkolů v zaměstnání, ztráty knižního trhu. Celá jedna třída se při testu o porozumění textu poslala sama do vězení, neboť nepochopila smysl smlouvy, která jí byla předložena k podpisu!!

Měla jsem to štěstí, že jsem byla pozvána na semináře pořádané British Council, jež se zabývaly vývojem čtenářství, a mohla se zde setkat s knihovníky, tzv. performéry či animátory literatury, zástupci nadací, nakladateli, pořadateli knižních akcí, kteří se aktivně podporou čtenářství a jejími metodami zabývají, a jež se s účastníky seminářů podělili o své nápady a zkušenosti. Inspirace z těchto setkání vedla v roce 2005 společnost Svět knihy, s.r.o. k zahájení kampaně pod názvem Rosteme s knihou, jejímž posláním je posílit vztah dětí, mládeže i dospělých k četbě knih a literatury. Celkem rychlému a úspěšnému zavedení kampaně do povědomí české společnosti napomáhají propagační možnosti, jimiž Svět knihy, s.r.o. disponuje v rámci organizování celostátních knižních akcí - zejména mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha. S ohledem na limitované finanční prostředky je kampaň od svého počátku založena především na široké spolupráci s dalšími partnery, mezi které patří knihovny, školy, literární časopisy, relevantní projekty obecnějšího charakteru jednotlivých nakladatelství, literární internetové portály, profesní organizace působící v rámci knižního oboru a média (Český rozhlas, Česká sekce IBBY, P.E.N. ČR, Obec spisovatelů, Obec překladatelů, projekt Listování a další). Společnost spolupracuje s organizátory obdobných projektů a vyměňuje si s nimi své zkušenosti (Německo, Velká Británie, Francie, Lotyšsko, Litva a další země).

Od roku 2005 do současnosti bylo uspořádáno v rámci kampaně Rosteme s knihou již několik akcí, jež v rámci daného regionu či celé ČR upozorňovaly na význam četby pro růst intelektuálního potenciálu společnosti a na efektivnost zapojení rodiny, školy či knihovny do kampaně podporující aktivní čtenářství.

Kampaň Rosteme s knihou sestává ze dvou rovnocenně významných částí:

. vzdělávání a metodologická spolupráce v oblasti propagace četby směrem k odborné veřejnosti (školy, knihovny, knihkupectví)

. propagace kampaně a jejích dílčích projektů s celospolečenským dosahem, pořádání programů, výstav a soutěží oslovujících širokou veřejnost (jedná se prioritně o oslovení rodičů a škol a dále "nečtenářské" části společnosti prostřednictvím aktivní spolupráce se čtenáři)

Při přípravě veletrhu Svět knihy Praha se soustřeďujeme s velkou pozorností na pořady věnované problematice "literatury v interakci", prezentaci multimediálních prostředků přenosu a šíření literárních textů a metodologii jejich využití v rámci popularizace četby knih včetně otázky propojení literárních děl s dalšími druhy umění (např. poezie a hudba, literatura a film, literatura a divadlo, internet a AV technologie, literární animace a performance). K účasti vyzýváme odborníky z tuzemska i zahraničí, spolupracujeme se školami tvůrčího psaní. Jejich prezentace je založena na skutečnosti, že pokud je mladý člověk schopen vyjádřit písemně své pocity, je schopen je i v textu napsaném jiným člověkem vnímat a cítit. Nastolenou otázkou je i zachování tištěné knihy jako literárního média ve světě multimédií.

V rámci kampaně Rosteme s knihou připravujeme její putovní prezentace v knihovnách a na školách, máme zájem o postupné vytváření vzorových "čtenářských skupin" jako platformy pro regionální soutěže vedoucí k celonárodní nominační kampani, v níž čtenáři obhajují oblíbené knižní tituly odpovídající věkovému či zájmovému složení skupiny. Hlasy jsou průběžně zveřejňovány v partnerském deníku a literárních časopisech pro účely konečného hlasování. Inspirací je projekt Big Read ve Velké Británii obracející pozornost médií ke knihám a literatuře. Účelem je postupně prosadit realizaci celonárodního pořadu v ČT (licence BBC je prodána již do mnoha zemí). Vytvoření aktivně spolupracujících skupin vede rovněž k realizaci každoroční celonárodní nominační soutěže aktuálně vydaných titulů, kdy čtenáři sami rozhodují o nejlepších knihách roku. Dětská literatura tvoří zvláštní sekci, jíž celonárodní soutěž a aktivní zapojení velkého počtu dětí a mládeže napomůže mnohem více zviditelnit již stávající, nicméně do určité míry pouze "oborové" projekty.

Na konci minulého roku jsme vypsali celostátní soutěž "Můj literární hrdina" na literární práce s tématem "Čím mě ovlivnil či stále ovlivňuje můj literární hrdina". Ocenění soutěžních příspěvků a vyhlášení výsledků soutěže proběhne na veletrhu Svět knihy Praha 2007 a na stránkách www.rostemesknihou.cz. Práce posoudí odborná komise sestávající ze zástupců Obce spisovatelů a literárních kritiků. Mediálním partnerem soutěže je Český rozhlas.

Svět knihy dětem je knižní výstava doprovázená setkáními se spisovateli a ilustrátory a připravená ve spolupráci a za podpory jednotlivých nakladatelství knih pro děti a mládež. Součástí akce, jež se koná pravidelně v rámci festivalu Jičín - město pohádky, jsou výstavy moderní ilustrace knih pro děti a mládež a ilustrační soutěž. Partnery společnosti Svět knihy jsou při jejich pořádání Město Jičín, Městská knihovna Václava Čtvrtka a Městské muzeum v Jičíně.

Internetové stránky www.rostemesknihou.cz se postupně dostávají do povědomí uživatelů internetu i díky vzájemnému propojení (link) na stránky partnerů kampaně. Jejich cílem je stát se určitým informačním "rozcestníkem" směrem k projektům, se zabývají čtenářstvím a přímo oslovují čtenáře svou náplní. Aktualizace stránek spočívá ve vyhlašování soutěží, v informacích o konání pořadů v rámci kampaně, v diskusním prostoru.

Budeme rádi, pokud se přidáte k našim stávajícím partnerům. Možnosti spolupráce jsou opravdu široké a v rámci knižního světa se můžeme vzájemně podpořit.

Dana Kalinová

Naši partneři:

 • Albatros nakladatelství, a.s. - Klub mladých čtenářů, Projekt "Nevídáno neslýcháno, putovní výstava ilustrací mladých autorů a knižní výstava", www.albatros.cz

 • Dětská tisková agentura, Klub Domino, Prezentace literatury, knihoven, literárních soutěží a propagace dětského čtenářství v Malých (ale našich) novinách, www.dta.zde.cz

 • Nakladatelství Fraus, s.r.o., Ediční řada "Příroda v pohádkách a kolem nás" a řada populárně-naučných knih pro děti a mládež "CO - JAK - PROČ", www.fraus.cz

 • Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Víceletý projekt "Poprvé do školy - poprvé do knihovny" na podporu rozvoje dětského čtenářství. Záštita udělena projektu Brněnské děti rostou s knihou., www.kjm.cz

 • Časopis Makovice, Luštitelský měsíčník Makovice připravil dlouhodobou (roční) soutěž na téma "knihtisk a historie knihy", e-mail: cas.makovice@seznam.cz

 • Nakladatelství MEANDER, Projekt "Literární kavárny ve Švandově divadle", www.meander.cz

 • Městská knihovna v Praze, Projekt "Rosteme s knihou i v Městské knihovně v Praze", www.mlp.cz

 • Sdružení pro veletrhy dětské knihy v Liberci, 4. ročník Veletrhu dětské knihy součástí Veletrhu dětské knihy je projekt, "Děti čtou nevidomým dětem", www.veletrhdetskeknihy.cz

 • Městská knihovna Horažďovice 1, Projekt "Děti a čtení 2006", www.knihovna.horazdovice.cz

 • Nakladatelství Jindřich Kraus - PRAGOLINE, Projekt "S knihami se kamarádím"., www.pragoline.cz

 • Městská knihovna Prachatice , Dlouhodobý projekt "Čítáren" a programů pro děti., www.knih-pt.cz

 • Polabský knižní veletrh 2007, www.vll.cz

 • web: ČÍTÁRNY, www.citarny.cz

 


Obsah

 

SKIP