BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2006

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

CO NOVÉHO VE SKIP

Z ústředních orgánů

KNIHOVNICKÁ DÍLNA

Sekce veřejných knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků, Městská knihovna v Praze a Národní knihovna uspořádaly za podpory Ministerstva kultury ČR ve dnech 6. a 7. 4. 2006 Knihovnickou dílnu. Na programu byla aktuální témata Komunitní knihovna v praxi a Regionální funkce v praxi knihoven. Představily se také Knihovny roku 2005.

Program byl bohatý a zvláště v prvním dnu velmi inspirativní. O tom, jak představují amatérské umění v prostorách MěK v Čelákovicích, se zápalem v srdci promluvily knihovnice této knihovny Soňa Husáriková a Naděžda Štěrbová. Obrázky, keramika, košíčky a další výtvarné předměty nadchly čtenáře skromných prostor čelákovické knihovny tak, že se každoročně domáhají opakování této výstavy.

Záslužná práce je při "hledání kořenů" rožnovské knihovny a jejich prezentace i velkých osobností místa. Nadšení pro tuto práci a posléze vydání sborníku o osobnostech tohoto regionu nás přesvědčilo o užitečnosti této práce. Výpovědi čtenářů zveřejněné ve sborníku jsou cenným dokladem regionální práce, kterou vede Marcela Slížková a její spolupracovníci.

Čaje o páté ve Slaném svědčí o tom, jak knihovna dokáže v pravidelném cyklu vytvořit příjemné posezení s malým pohoštěním u čaje a s aktuální přednáškovou činností lidí různých profesí spojených s tímto místem ať už původem, bydlištěm, sympatiemi k regionu, znalostmi jeho specifika. Daří se tak vytvářet společenství lidí kolem knihovny.

Ukázalo se, že rovněž cenným přínosem je cyklus MěK Tišnov nazvaný Ruku v ruce se vzděláním.

Těšili jsme se na další program, v němž nám byly představeny Knihovny roku 2005. Jsou to Místní lidová knihovna v Havlíčkově Borové Knihovna Kroměřížska.

V Místní lidové knihovně v Havlíčkově Borové jsme viděli, jak v osobě knihovnice, pracovnice Muzea Karla Havlíčka Borovského a Informačního centra a místostarostky Jaroslavy Hájkové je dynamická symbióza mnoha funkcí v jedné osobě, jež má své následovníky a spolupracovníky.

Velice cenná je zkušenost Knihovny Kroměřížska, která je centrem celoživotního učení financovaného Evropským sociálním fondem, která ve spolupráci s Úřadem práce pořádá hojně navštěvované rekvalifikační kurzy pro nezaměstnané.

První den knihovnické dílny byl zakončen zamyšlením předsedy SKIPu PhDr. Víta Richtera o lobování za knihovny a uživatele. Na toto téma navázal v dalším dnu ředitel MěK v Děčíně a rozdělil se s přítomnými o vlastní zkušenosti z boje za finanční prostředky pro knihovny Severočeského kraje.

Ve druhém dnu převažovaly zkušenosti z regionální práce v Českém Krumlově, v Českých Budějovicích, vyslechli jsme zkušenosti ze Vsetína, z regionu středočeského a výpověď knihovnice malé Místní knihovny v Hustopečích nad Bečvou Leony Těšické. L. Zemánková podala přehled o současném stavu regionálních funkcí knihoven.

Závěry nás přesvědčily o tom, jak je regionální práce užitečná a nutná a jak vyžaduje racionální a efektivní přístup, neboť jde o finance, zásobování knihoven, školení knihovníků atd. Hlavou mi táhly vzpomínky na Ústřední vědecko-metodický kabinet při tehdejší Státní knihovně, na Technické ústředí knihoven, změny v organizačních strukturách krajských, okresních a střediskových knihoven. Co všechno jsme zažili a vydrželi a s pomocí elánu a lásky k práci překonali.

Díky pořadatelům za přípravu a uspořádání Knihovnické dílny. Dopřáli nám nabrat další síly do práce.

Iluše Cejpková

* * *

14. zasedání předsednictva VV SKIP se konalo 9.3.2006. Jako vždy se zde probíralo mnoho bodů. Nejdříve pohoda: odešlo poděkování náchodské knihovně a regionu SKIP za skvělou spolupráci a pohostinnost při organizování výjezdního zasedání VV, došla zpráva o přidělení grantů a do BMI se přihlásilo 333 knihoven. Byla zahájena příprava Týdne knihoven 2006 a valné hromady SKIP 2007.

Cesty do knihovny - takové je motto Týdne knihoven 2006, schválené na 15. zasedání předsednictva VV SKIP 20.4. A co se probíralo dál? Celková částka přidělených grantů na činnost SKIP - 385 tis. Kč. BMI se nakonec zúčastnil rekordní počet knihoven - 370. Mnoho času zabrala mezinárodní spolupráce - styky s rakouskými, francouzskými, finskými a německými partnery. Kol. Giebisch přivezl z Olomouce mnoho potřebných informací k valné hromadě.

V zápise ze 16. zasedání předsednictva VV SKIP 11.5. se mezi 16 projednávanými body objevil zcela nový bod - soutěž od.dělení pro děti veřejných knihoven, ale další informace až příště. Komise Public relations ustavená nově předsednictvem zahájila činnost. Stále se probírá otázka plakátů na podporu čtenářství s fotografií známých osobností. Přípravy valné hromady pokročily natolik, aby je mohlo projednat nejbližší zasedání VV SKIP.

A to se konalo 1.6.2006 v Národní knihovně. Hlavním bodem bylo svolání valné hromady SKIP (viz str. 3 tohoto čísla). Ve stínu tohoto rozhodnutí zůstaly informace o ediční činnosti, mezinárodní spolupráci, o plakátech na podporu čtenářství a další informace o plánech a úkolech orgánů SKIP.

Redakční rada Bulletinu SKIP se konala 10. 4. 2006 v právě otevřené ďáblické knihovně. Prohlídka této knihovny byla samozřejmou součástí jednání. Kol. Mouchová přednesla hodnocení posledních čísel Bulletinu SKIP. L. Kurka referoval o osnově 2. čísla, kterou redakční rada přijala. Souhlasně byl rovněž přijat návrh Aleše Vaňka, autora Zvláštního čísla Bulletinu SKIP Nizozemské knihovnictví, na zpracování problematiky novozélandského knihovnictví pro další zvláštní číslo (A. Vaněk nyní žije na Novém Zélandě). Konečně L. Kurka přednesl informaci o připravovaných titulech pro edici Aktuality SKIP (viz poslední strana tohoto čísla), k nimž nově přibyl titul Jiřího Cejpka Od informace k poznání.


Obsah

 

SKIP