BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2006

Aktuální číslo Archiv Obsah

Rosteme s knihou

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

CO NOVÉHO VE SKIP

V regionech

SEVERNÍ MORAVA

Ve dnech 1. - 2. února 2006 připravil Ústav bohemistiky a knihovnictví Slezské univerzity v Opavě spolu s regionální pobočkou SKIP 10 již potřetí dvoudenní konferenci KNIHA v 21. STOLETÍ. Cílem konference je tradičně vytvořit platformu pro setkání knihovnické a akademické veřejnosti. Letošní téma "Percepce textů, výchova čtenáře - ano či ne?" vedla k zamyšlení řadu akademiků a odborníků z praxe nad otázkou, zda je důležitá výchova zejména dětí a mládeže ke čtenářství.

Se svými příspěvky střídavě vystoupili zástupci univerzit, veřejných knihoven a letos nově i studentů. Na konferencích opavské univerzity je sympatické to, že je vždy možno setkat se zde se slovenskými kolegy. Letos to byli zástupci slovenských univerzit v Banské Bystrici, Ružomberoku a Nitře, kteří se představili v programu. Zástupci hostující univerzity v čele s doc. PhDr. Jiřím Urbancem, CSc. a doc. PhDr. Miladou Pískovou, CSc. stejně jako další pedagogové ÚBK hovořili o daném tématu z různých úhlů pohledu, zástupci knihoven se věnovali zhodnocení role knihoven při výchově čtenáře. Účastníci konference se shodli, že téma Kniha v 21. století je prakticky nevyčerpatelné a v diskusi přijali podtitul příštího setkání. Bude zacíleno k vymezení klasické knihy vedle jiných informačních zdrojů. V podvečerních hodinách prvního dne jednání proběhlo setkání členů Klubu CASANOVA, které bylo o to příjemnější, že se jej zúčastnili i další hosté konference.

Jana Galášová

IFLA 2005 - zblízka

Dne 14. 12. 2005 se uskutečnil na Krajském úřadě Olomouckého kraje odborný knihovnický seminář s názvem IFLA 2005 - zblízka. O své účasti v Oslo zde hovořila dlouholetá členka Sekce pro veřejné knihovny IFLA PhDr. J. Burgetová, která se zúčastnila osmi zasedáni IFLA a na letošním zasedáni IFLA předala svoji funkci Ing. L. Nivnické, která byla zvolena do téže sekce. J. Burgetová hovořila obecně o organizaci IFLA, o jejích strukturách a kompetencích, protože málokterý knihovník z našeho regionu má podrobnější informace o IFLA. Poté předala slovo L. Nivnické, která se věnovala blíže činnosti Sekce pro veřejné knihovny. Do Sekce informačních technologií IFLA byl navržen Ing. M. Vojnar, ale jeho kandidatura nebyla úspěšná. Na olomouckém semináři hovořil o nové koncepci zobrazování bibliografických záznamů - FRBR. Na závěr semináře vystoupila Mgr. Z. Houšková, která hovořila o inovativním přístupu k činnosti knihoven v německé Kamenici - Chemnitz. Akce byla organizována VKOL a SKIP 10.

Mgr. Roman Giebisch

Spolupráce regionální pobočky SKIP 10 a Slezské univerzity v Opavě v roce 2005

Spolupráce mezi SKIP 10 a Ústavem bohemistiky a knihovnictví Slezské univerzity v Opavě pokračovala několika společnými akcemi. Smyslem spolupráce je podporovat platformu pro setkávání odborné a akademické veřejnosti. Společně organizovanou akcí byla dvoudenní konference Kniha v 21. století na téma Knihy a knihovny v estetické a etické výchově, která proběhla ve dnech 16. -17. 2. 2005 na Slezské univerzitě v Opavě. Se svými příspěvky vystoupili pedagogové ze Slezské univerzity v Opavě a dalších univerzit v ČR a na Slovensku, knihovníci z knihoven v našem regionu. Další společnou aktivitou byl Přípravný kurz pro uchazeče o kombinované bakalářské studium knihovnictví, který probíhal po dva víkendy v březnu ve vzdělávacím centru Slezské univerzity v Krnově. Zajímavým počinem Slezské univerzity bylo uspořádání Letní knihovně školy v Opavě, která probíhala v prvním červencovém týdnu v Opavě. Škola byla určena studentům i knihovníkům se zaměřením na literaturu a knihovníci touto cestou dostali možnost zúčastnit se velmi zajímavých přednášek. Diskusní klub CASANOVA pokračoval ve své činnosti čtyřmi pravidelnými setkáními na půdě univerzity.

Jana Galášová

SKIP na seniory nezapomíná

V dnešní uspěchané době, kdy lidé zapomínají nejen na stará přátelství, ale často i na své nejbližší, stále ještě existují organizace, které dokazují pravý opak. Důkazem může být náš Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, který v loňském roce uspořádal k 15. výročí obnovení své činnosti slavnostní zasedání v Praze.

Měla jsem možnost zúčastnit se této mimořádné akce a vím, že jí byl věnován dostatek pozornosti i v našem bulletinu. Přesto mám stále pocit, že dlužím své poděkování. Sešlo se nás hodně seniorů z celé republiky a měli jsme radost z našeho setkání. Bylo nám dobře mezi našimi mladšími kolegy, a když jsme společně s naší průvodkyní Zlatou Houškovou zdolali schody do Astronomické věže Klementina, měli jsme nádherný pocit, že nám májová Praha leží u nohou. Takže pozdě, ale přece jen všem organizátorům děkuji a vím, že nejen za sebe.

Chtěla bych se zmínit i o setkávání seniorů v našem SKIPu 10, který působí v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Již od roku 1999 se každoročně setkáváme v Knihovně města Ostravy. Její ředitelka se svým kolektivem nás vždy vítá jako milé hosty a my se tam cítíme opravdu dobře. Výjimečné bylo loňské setkání, které se uskutečnilo v den slavnostního otevření nádherně rekonstruované budovy knihovny. Prostě paráda!

A do třetice všeho dobrého: Mám pro kolegy radostnou zprávu. V létě se uskuteční 2. celostátní setkání knihovnických seniorů v Kroměříži. Přivítá nás překrásné město, které nese hrdý přívlastek - Hanácké Atény. Důležitý pro nás však je fakt, že vše zorganizuje Knihovna Kroměřížska, nositelka ceny KNIHOVNA ROKU 2005 v kategorii významný počin. Datum konání bude oznámeno v nejbližší době, ale již teď se máme na co těšit!

Jaroslava Biolková

JIŽNÍ ČECHY

Noc s Matějem

Na jednom setkání KDK asi před dvěma lety nás napadlo vyzkoušet si na vlastní kůži pohádkovou noc, kterou řada z nás připravuje pro děti, a zároveň ji spojit s burzou nápadů. Návrhy na Noc s Mikulášem či Noc s Bonifácem časem trochu "vyšuměly", protože květen je po knihovnické stránce velmi zaplněným měsícem a Mikuláš je od Noci s Andersenem poněkud vzdálen.

Noc s Matějem

Volba padla při našem podzimním setkání na poslední únorový víkend a tak se 24.února 2006 sešlo v Městské knihovně v Plané nad Lužnicí 10 knihovnic z jižních Čech, aby tu strávily Noc s Matějem. Po přivítání a rozdělení do dvou skupinek (za pomoci očíslovaných perníčků z místního perníkářství) jsme luštily knihovnickou křížovku na čas a zatímco rychlejší luštitelé pak hledali v knihovně skřítky čtenáříčky, ti druzí skládali puzzle (portrét H. Ch. Andersena). Skupinky se poté prohodily a protože obě byly skřítky navedeny k plánku, který je měl dovést na stejné místo, ale dvěma různými způsoby, vydaly jsme se do tmy a tam u loni zasazeného pohádkovníku ve svitu svíček čekal sv. Matěj. Každá knihovnice od něj převzala pamětní list, navzájem jsme si popřáli brzké jaro a pěkný večer. V knihovně nás po návratu přivítal krejčík dokončující poslední úpravy císařových nových šatů a pozval nás na hostinu.

Při ní si potom až do pozdních nočních hodin účastnice setkání vyprávěly o tom, co kde v které knihovně vymyslely, čím překvapily děti, čím naopak děti překvapily je, prohlížely se kroniky akcí, CD s fotkami, odkazovalo se na příslušné www stránky knihoven, zkoušely se z připravených "polotovarů" dotvářet drobnosti apod. Po noci ve spacácích jsme se probudily k teplým koláčkům a kávě poněkud rozlámané, leč v optimistické náladě. Z vyslechnutého a shlédnutého chystáme jakýsi Nápadník či Inspiračník, který by zájemkyním měl pomoci při přípravě nejen Noci s Andersenem.

Za všechny (ne)vyspalé knihovnice

Václava Vyhnalová, MěK Planá n.L.

MALÉ OHLÉDNUTÍ

Uplynulo 10 let od setkání knihovníků s předsedou parlamentního Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Michalem Prokopem ve Zlaté Koruně.

Na jedno z prvních "Malých podzimních setkání" jihočeských knihovníků a jejich přátel byl M. Prokop pozván, aby ho knihovníci informovali o nelehkém stavu knihovnictví u nás. Psal se rok 1996, docházelo k "divoké" transformaci okresních knihoven na městské, rušily se regionální funkce knihoven (tím dlouhodobě budovaný systém poskytování knihovnických služeb) a nebylo dostatek financí na nákup knih. Knihovníci silně pociťovali absenci odpovídajícího "knihovnického zákona" (v platnosti byl ten o jednotné soustavě knihoven z roku 1959).

Ti, kteří se tehdejšího večera zúčastnili, jistě vzpomenou na jisté zklamání v knihovnických řadách. Michal Prokop nebyl zastáncem "zákona", nevěřil, že by měl moc vyřešit všechny problémy knihoven. Chtěl vědět, "Které věci to jsou, že je nelze upravit jinak než zákonem?". Podle jeho názoru mohly knihovny dobře fungovat v rámci obecnějších zákonů.

Slíbil však knihovníkům podporu v jiné oblasti jejich činnosti. Byl velkým zastáncem tzv. "Informačních dálnic". Jeho představa o dobře fungující knihovně byla - postupným vybavením knihoven počítačovou technikou a napojením na internet - dosáhnout jejich přeměny v kulturní a informační centra.

Jak to všechno dopadlo? Knihovníci si vzali ponaučení k srdci - v současnosti máme nejen knihovnický zákon, ale již vesele surfujeme po "informačních dálnicích". Knihovny se postupně přeměňují v informační a komunitní centra obce.

A že to vždycky nejde podle našich představ? Kdo by si před 10 lety pomyslel, že i Obecní knihovna ve Zlaté Koruně bude poskytovat "veřejně přístupný internet"!

Počkejme si dalších deset let ..

D.Wimmerová

Z ostatních regionů zprávy nedošly.


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP