BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2005

Aktuální číslo Archiv Obsah

Borová

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

CO NOVÉHO VE SKIP

Z ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

22. 11. 2005 se konalo 4. zasedání výkonného výboru SKIP za účasti členů dozorčí komise. V jeho čtyřhodinovém jednání nejvíce času bylo věnováno zprávám z regionů, zaměřeným jak na informace o činnosti v roce 2005, tak o plánech pro rok 2006. Nejvíce chvály z většiny regionů bylo slyšet na regionální klubka KDK, nejčastěji se v regionech organizují exkurze a poznávací cesty (po ČR i do zahraničí), více času se začíná věnovat knihovnickým seniorům. Škoda, že z regionů (např. z východních a západních Čech) chodí pro čtenáře Bulletinu SKIP tak málo informací. V dalším programu byla odsouhlasena účast SKIP na Březnu - měsíci internetu s novým koncepčním přístupem, bylo zamítnuto vydání nových členských průkazů a přijato pozvání z východních Čech, aby se výjezdní zasedání VV SKIP konalo v únoru v Náchodě (téma: lobování v krajích). Oživení přinesla PhDr. Ivanka Horáková z Plzně se svými předvánočními konzumačními informacemi, které účastníci ocenili pro jejich aktuálnost. Překvapil kolega Giebisch, který už nyní jménem Vědecké knihovny Olomouc nabídl Olomouc jako místo pro valnou hromadu SKIP v roce 2007.

9. zasedání předsednictva VV SKIP se konalo 23.9.2005. Na programu byla mj. spolupráce s Goethe-Institutem v příštím roce, návrh dohody o spolupráci mezi BVÖ a SKIP a účast našeho svazu v mezinárodním projektu Integrace imigrantů do společnosti. Připravovala se účast předsednictva na Týdnu knihoven, zejména vyhlášení Knihovny roku 2005.

10. zasedání předsednictva VV SKIP 25.10.2005 podrobně hodnotilo průběh Týdne knihoven, kde se diskutovalo hlavně o vyhlášení výsledků Knihovna roku 2005, přičemž se konstatovalo určité zklamání z letošních nominací na informační počin. Dále byla diskutována činnost SKIP v IFLA a účast na BMI. Předsednictvo se shodlo, že by se měl SKIP výrazněji angažovat v programové koncepci konference Knihovny současnosti 06. Výjezdní zasedání VV SKIP se bude konat 6.2.2006.

14.11.2005 jednala redakční rada Bulletinu SKIP. V úvodu byli přivítáni dva noví členové - PhDr. Jana Mouchová a Linda Skolková, třetí nový člen Ila Šedo se omluvil. Podrobně bylo hodnoceno 2. a 3. číslo ročníku 2005 a probírala se náplň 4. čísla a koncepce ročníku 2006. Zvláštní číslo 2005 - Pobaltské knihovnictví - bude expedováno s číslem 1. ročníku 2006, zvláštní číslo 2006 bude věnováno bulharskému knihovnictví.

11. zasedání předsednictva výkonného výboru SKIP proběhlo 16.11.2005 a věnovalo se hlavně přípravě 4. zasedání VV SKIP 22.11. Z dalších bodů: příprava prezentace českého knihovnictví na Bibliothekartagu v Drážďanech v březnu 2006, znovu TK 2005 (analýza ohlasu v médiích vyznívá v neprospěch ročníku 2005, kdy bylo o 200 informací méně než v roce 2003) a TK 2006 - hlavní téma bude rozhodnuto nejpozději do konce května a zajištění celé organizace projednáno do konce června 2006. Kol. Giebisch tlumočil negativní stanovisko RV Severní Moravy k BMI - PVV podpoří připojení knihoven k BMI, ale otázka bude probírána na VV.

Klub školních knihoven

Práce školních knihoven je ovlivněna řadou problémů. Často již ředitelé škol pociťují potřebu zajišťování informačního zázemí ve škole, rozvíjení aktivní atmosféry a informační podpory výuky, které může poskytovat informační centrum, ale pro jeho zřízení a udržení činnosti nemají potřebné možnosti, vyplývající z nedostatečné legislativy. To jsou problémy základní existence informačního centra, které přesahují možnosti vedení škol. V případě prostorového řešení již často může ředitel (případně s podporou zřizovatele školy) najít optimální řešení - pokud se s vizí informačního centra ztotožní. Jsou zde i otázky odborné, potřeba výměny zkušeností, dalšího vzdělávání učitelů - knihovníků, ale i profesionálních knihovníků ve školních knihovnách. Proto se skupina knihovníků a studentů odborných knihovnických škol rozhodla založit Klub školních knihoven, který je od září roku 2003 další odbornou sekcí SKIP ČR. Vzhledem k absenci jakékoliv standardizace, odborných materiálů pro práci školních knihoven (upravených pro jejich podmínky a potřeby) byl připraven a obhájen statistický výkaz, odpovídající mezinárodním normám i situaci v současných knihovnách, který bude od roku 2005 zpracováván každý rok (na rozdíl od současného tříletého intervalu) a bude součástí každoročního komplexního hodnocení školy. Jako další materiál pro potřeby školních knihoven byl zpracován vzorový knihovní řád ŠK, který se již setkal s kladným ohlasem a školy jej začínají využívat. KŠK inicioval výtvarnou soutěž, v níž děti vyjadřovaly vztah k četbě nebo namalovaly ilustrace ke konkrétní knize. Výtvarnou soutěž pro žáky základních škol vyhlásilo Občanské sdružení ASIS, spolupracoval také časopis Moderní vyučování. KŠK zajistil ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze - pobočkou Smíchov výstavu vybraných obrázků pod názvem Kniha a já (červen 2005). Pro práci KŠK má zásadní význam to, že byl přijat jako odborná sekce SKIP a od začátku mu bylo umožněno žádat o grant SKIP. Dvoudenní pracovní setkání školních knihoven Školní knihovny v akci, tak zněl projekt, se konalo poprvé v roce 2004. Další problematikou je vzdělávání učitelů, kteří vedou školní knihovny. Knihovnický kurs se specializací na práci studijních a informačních center škol se koná v Moravské zemské knihovně již po několik roků. Toto vzdělávaní v různých formách připravují i další knihovny, opakovaně Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, připravuje se ve Studijní a vědecké knihovně v Olomouci, v Krajské Knihovně F. Bartoše ve Zlíně i v některých městských knihovnách (v Jihlavě, Břeclavi). V MZK Brno je zpracován a připraven k připomínkám návrh osnovy kurzu, který je k dispozici knihovnám. Od roku 2002 se koná v Moravské zemské knihovně v Brně celostátní konference Informační gramotnost - vědomosti a dovednosti pro život 24. listopadu 2005 v Moravské zemské knihovně v Brně. Na organizaci konference se podílí Národní institut pro další vzdělávání Praha - pracoviště Brno, Středisko služeb školám Brno a Klub školních knihoven SKIP. Konference je určena ředitelům středních i základních škol, vedoucím školních knihoven a informačních center škol i veřejným knihovnám. Čtvrtý ročník konference, která je akreditovaná MŠMT ČR v systému dalšího vzdělávání pedagogů, je zaměřený na zhodnocení podpory a rozvoje informační gramotnosti v České republice, na možnosti, které poskytuje v této oblasti nový školský zákon, rámcové vzdělávací programy i mezinárodní doporučení. Prostřednictvím referátů odborníků a prezentací činnosti informačních center škol chtějí organizátoři poskytnout účastníkům ucelenou informaci o problematice informační gramotnosti a její přímé vazbě na prostředí škol a školních knihoven (http://www.mzk.cz/aktivity/akt05_20.php). Z každé konference je vydán sborník příspěvků i dalších zajímavých materiálů k dané problematice. Sborník z konference 2004 Informační gramotnost 3 byl připraven pro účastníky konference Knihovny současnosti v Seči. Nejbližší úkol je snaha o přijetí doporučení k činnosti školních knihoven (ve smyslu informační podpory vzdělávacího procesu školy) MŠMT. Materiál je připraven a projednává se. Podrobnosti o činnosti KŠK, kontakty, odkazy na materiály viz: http://skip.nkp.cz/odbKSK.htm.

Jana Nejezchlebová


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP