BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2005

Aktuální číslo Archiv Obsah

Borová

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

KNIHOVNA ROKU 2005

Ve čtvrtek 6. října vyvrcholilo hledání letošní KNIHOVNY ROKU. V Zrcadlové kapli pražského Klementina se tradičně sešli všichni nominovaní, komisaři i pozvaní hosté k obzvláště slavnostnímu setkání, protože poprvé za celou dobu trvání soutěže cenu osobně předal ministr kultury. I když vzhledem ke svému náročnému pracovnímu programu mohl setrvat jen krátce a bylo proto nutné operativně změnit sled jednotlivých částí slavnostního aktu, jeho neformální slova přítomné potěšila a zahřála jejich knihovnická srdce.

Cenu KNIHOVNA ROKU 2005 v kategorii základní knihovna získala Místní lidová knihovna HAVLÍČKOVA BOROVÁ z kraje Vysočina. Za účasti starosty obce ji z ministrových rukou převzala Jaroslava Hájková, knihovnice, vedoucí Památníku K. H. Borovského, informačního střediska a také neuvolněná místostarostka v jedné osobě (čti o něco dále).

Zvláštní ocenění ministerstva kultury bylo uděleno jihočeské Místní lidové knihovně Božetice vedené Marií Jelínkovou za tvůrčí zvládnutí a propagaci moderních informačních technologií v knihovně velmi malé obce. Paní knihovnice je absolventkou rekvalifikačního kurzu, zajišťuje automatizovaný provoz svojí knihovny, nezištně pomáhá osvojit si dovednosti spojené s počítačovou technikou a proniknout do tajů knihovnického programu také svým kolegyním v okolí. Velmi vstřícná je i ke svým malým čtenářům, pro něž a často i ve spolupráci s nimi připravuje zajímavé programy.

Stejné ocenění získala také Místní knihovna ve Strážově v Plzeňském kraji, vedená knihovnicí Janou Tremlovou a kulturní pracovnicí Evou Semelovou, za pestrou a široce rozvinutou komunitní práci s veřejností. V této knihovně je samozřejmostí setkávání seniorů s juniory. Obě tyto občanské "kategorie" tu mají své kluby se zajímavými a podnětnými programy. K příjemné atmosféře přispívá i útulné a vkusné prostředí vyzdobené výtvory dětí. Knihovna také dává velký prostor k seberealizaci občanům se zdravotním postižením a zajišťuje jim potřebné služby.

Zkrátka nepřišlo ani zbývajících devět knihoven nominovaných do užšího výběru celostátního kola.

Knihovny v Dolním Žandově na Chebsku, Košťálově na Liberecku, Nýdku na Frýdecko-Místecku, Újezdu na Zlínsku, Velkých Popovicích na okrese Praha-východ a Vítějevsi na Svitavsku jsou buď vítězi krajského kola soutěže Vesnice roku, nebo byly za své vynikající výsledky doporučeny na vyhodnocení krajskými komisaři výše zmíněné soutěže. Všech šest jmenovaných získalo diplom Svazu knihovníků a informačních pracovníků a užitečné dary od sponzorů.

Zvláštní ocenění SKIPu bylo pak uděleno Obecní knihovně Boleradice na Břeclavsku vedené Janem Horákem za dlouholetou mimořádnou aktivitu při organizaci společenského života v místě a účast na činnosti profesního spolku v regionu, Knihovně obce Skrbeň na Olomoucku vedené Marií Netušilovou a Jiřím Vymětalem za mimořádný počin při rekonstrukci knihovny a trvalou kultivaci života v místě. Třetí ocenění převzala paní Marie Jirková, knihovnice Obecní knihovny v Žernově na Náchodsku, za svůj mimořádný osobní přínos k roli knihovny v malé obci.

Letošní výjezd byl pro stávající komisi vzhledem k jejímu končícímu mandátu výjezdem posledním. Ohlédnutí za poctivou a mnohdy velice náročnou prací je však radostné. Více než 40 navštívených knihoven, jejich stále vzrůstající úroveň, vybavení i vzhled, setkání s nádhernými činorodými lidmi z řad knihovníků i samosprávy, jimž je služba druhým vlastní a hlavně jim činí potěšení - to jsou nepřehlédnutelné devizy, které zaručují, že knihovnictví na venkově má dobrý "grunt" a pomoc profesionálů padá na úrodnou půdu.

Za odvedenou práci upřímně děkuji nejen svým kolegyním a kolegům Zdeňce Daňkové, Vladislavu Raškovi, Daniele Wimmerové a Ladislavu Zoubkovi z celostátní hodnotící komise, ale i všem krajským komisařům soutěže Vesnice roku, protože především oni museli být schopni podle náročných kritérií hodnotit soutěžící vesnice a z mnohých vybírat ty jedinečné. Rozhodovali tak kromě jiného i o našich radostných zastaveních na cestách po republice a jejich volba byla v naprosté většině případů opravdu šťastná.

Našim nástupcům přeji, aby z výkonu své funkce měli po celou dobu trvání mandátu stejné potěšení jako my a aby jejich každoroční rekapitulace stavu venkovského knihovnictví v Zrcadlové kapli Klementina byla stejně optimistická.

Milena Kodýmová - předsedkyně dnes už bývalé
celostátní hodnotící komise ceny Knihovna roku

Místní knihovna Havlíčkova Borová

KNIHOVNA ROKU 2005

kategorie základní knihovna - hlavní cena

Místní knihovna v Havlíčkově Borové byla vyhodnocena 6. října v Zrcadlové síni pražského Klementina v kategorii "základní knihovna" "KNIHOVNOU ROKU 2005". Cenu jí předal ministr kultury Vítězslav Jandák. V kategorii "základní knihovna" jsou knihovny zpravidla nominovány v návaznosti na soutěž Vesnice roku a jedná se o ocenění dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v malých obcích.

Borová

Místní knihovna v Havlíčkově Borové sídlí v rodném domku Karla Havlíčka Borovského (památník K.H.B, kulturní památka ve vlastnictví obce). Paní Jaroslava Hájková vede knihovnu obětavě od roku 1998. Zároveň je i místostarostou obce, a tudíž je spolupráce se zřizovatelem na velmi dobré úrovni. Tato knihovna byla první plně automatizovanou knihovnou s neprofesionálním knihovníkem v okrese Havlíčkův Brod (v r. 1999, knihovnický program LANius). Čtenáři i návštěvníci knihovny však mohou využívat v této moderní automatizované knihovně ke studijním účelům i fond muzejní knihovny. Ke knihovně patří také informační centrum s veřejně přístupným internetem, na jehož vybudování získala dotaci z Programu obnovy venkova. Propojení knihovny s informačním centrem a Památníkem Karla Havlíčka Borovského vytváří velmi dobré podmínky pro zajímavou a pestrou činnost. V knihovně se schází pěvecký kroužek Borovánek a vzniká tu i obecní zpravodaj Borovské listy. Tento měsíčník paní Hájková redakčně zpracovává a na starosti má i webové stránky obce.

Kromě toho realizuje zajímavé projekty zaměřené na výchovu mládeže k vlastenectví, propagaci významných rodáků a rozvíjení místních tradic. Od roku 1999 knihovna pořádá soutěže pro děti s názvem "Poznej Havlíčkův kraj". Zatím proběhly čtyři ročníky, které byly organizovány ve spolupráci s Dětským domovem v Nové Vsi u Chotěboře. Finanční prostředky na zajištění soutěže byly získány v grantovém programu "Knihovna 21. století". V zimním období paní Hájková realizuje pro veřejnost výstavky prací žáků ZŠ Havlíčkova Borová a literární hodiny, v letošním roce na téma místní pověsti "Karel Havlíček Borovský - Král Lávra". S pomocí dobrovolníků zajišťuje vánoční bazar, jehož výtěžek zasílá na charitu. Pro I. stupeň ZŠ a mateřskou školu jsou pořádány tematické výlety do okolí Borové (pěšky po stopách pověstí - Poustevníkova studánka). V rámci projektu Poznej Havlíčkův kraj se uskutečnily dva zájezdy do Prahy se zaměřením na pražské pověsti a po stopách Karla Havlíčka.

Paní Hájková se věnuje i seniorům. Navštívila Domov důchodů v Havlíčkově Brodě, kde vystoupila s hodinovým literárním pásmem o Karlu Havlíčkovi Borovském. Sama knihovnice říká ". s babičkami bylo dobře a myslím si, že v budoucnu ještě něco podobného zorganizuji".

Podílí se také na vydávání knih o historii a osobnostech regionu. V roce 2001 to byla publikace "Karel Havlíček Borovský a jeho rodiště". V letošním roce za podpory grantového programu Fondu Vysočiny vznikla publikace s názvem "Václav Zelený" - což byl první Havlíčkův životopisec. Paní Jaroslava Hájková hojně využívá grantové programy, které vyhlašuje kraj Vysočina. Obec uspěla v grantovém programu Líbí se nám v knihovně, Obce na síti, Edice Vysočiny a Klenotnice Vysočiny. Z grantového programu Líbí se nám v knihovně pořídí nové police na knihy a židle do knihovny, z Obce na síti si pomohli k novému počítači do IC, z Edice Vysočiny to jsou dvě dotace na vydání publikací: již zmíněná "Václav Zelený" (52 tis. Kč) a na příští rok almanach "O Borové" (100 tis. Kč), z Klenotnice Vysočiny na rozšíření výstavních prostor a vznik nové expozice věnované letcům RAF z Vysočiny. Knihovnice plánuje vydat Havlíčkovy epigramy doplněné dětskými ilustracemi.

Nyní ještě k číselným výsledkům. V roce 2004 bylo realizováno 7 500 výpůjček knih a periodik. V současné době je v knihovně evidováno 189 čtenářů, kteří mají k dispozici 7 300 svazků knih. Knihovnice využívá i výměnné soubory z Krajské knihovny Vysočiny.

Místní knihovna v Havlíčkově Borové je opravdovým informačním a komunitním centrem obce. V roce 2004 získala uznání v soutěži Vesnice roku za práci v oblasti lidských zdrojů a knihovnictví. V tomtéž roce byla knihovna oceněna na tzv. "Malé knihovnické slavnosti", kterou pořádá Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě jako "Knihovna Vysočiny". Nejvyššího uznání se jí dostalo v letošním roce - cena Ministerstva kultury ČR "KNIHOVNA ROKU 2005" jí právem náleží.

Na závěr slova knihovnice paní Jaroslavy Hájkové: ". uvědomuji si, že toto ocenění zavazuje knihovnu k další práci a že bez dobrovolné práce lidí kolem mne by se nedalo mnoho věcí uskutečnit".

Irena Císařová

Knihovna Kroměřížska (Kroměříž - Zlínský kraj)

CENA KNIHOVNA ROKU 2005

kategorie významný počin - hlavní cena

Za projekt "Centrum celoživotního učení se zaměřením na nezaměstnané a zdravotně postižené formou akreditovaných kurzů"

KroměřížNeúnavný pozitivní živel - takový lze knihovně a její ředitelce Šárce Kašpárkové (a jistě i celému týmu) připojit přívlastek.

S vytrvalostí a vynalézavostí se knihovna pouští do oblastí činnosti, které nejsou všude zdaleka obvyklé. A konec konců by pravděpodobně knihovna byla považována za dobrou i bez těchto aktivit. O čem tedy mluvíme? Knihovna Kroměřížska se zapojuje do společenského dění města v mnoha rovinách. Aktivit je nepřeberné množství a nelze je na jednom místě popsat. Pro ilustraci uveďme například vybudování centra pro UNESCO, centra pro NNO, je spoluzakladatelkou Česko-rakouské společnosti, podílí se na partnerských aktivitách města.

Iniciativa, za kterou získala cenu Knihovna roku 2005 v kategorii významný počin v oblasti poskytování knihovnických a informačních služeb, je spojena především s celoživotním vzděláváním. Oceněna byla také aktivní účast knihovny na společenském dění města a spolupráce s neziskovými organizacemi.

V letošním roce knihovna vybudovala Centrum celoživotního učení se zaměřením na nezaměstnané a zdravotně postižené formou akreditovaných kurzů. Knihovně se podařilo zpracovat projekt, který byl natolik kvalitní, že byl kladně posouzen a podpořen z evropských strukturálních fondů - Operační program rozvoj lidských zdrojů. Partnerem knihovny je Město Kroměříž, Úřad práce Kroměříž a Centrum pro zdravotně postižené Kroměříž.

Statistické ukazatele knihovny za r. 2004: knihovní fond - 136 914, výpůjčky - 388 308, čtenáři - 8 138.

Knihovna Dr. Emanuela Bořického (Milín - Středočeský kraj)

CENA KNIHOVNA ROKU 2005

kategorie informační počin - diplom

Za projekt vybudování společenského centra pro děti; tvorba Milínského zpravodaje; pořádání kulturních akcí.

Podrobné informace o celé akci http://www.nkp.cz/o_knihovnach/KnRoku/2005/index.htm


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP