BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2005

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

GALERIE

Pravoslav KneidlPRAVOSLAV KNEIDL (1927 - 2003)

Knihověda (bibliologie) byla a je nedílnou složkou teorie knihovnictví, resp. v širším pojetí informační vědy. Proto nelze v Galerii Bulletinu SKIP opomíjet významné dnes už nežijící představitele knihovědy. PhDr. Pravoslav Kneidl byl jedním z nich. Byl ovšem nejen knihovědcem a knihovníkem, ale také literárním historikem a bibliofilem, uznávaným odborníkem v široké oblasti knižní kultury.

Pravoslav Kneidl ukončil univerzitní studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v oboru dějepis - čeština v r. 1952 doktorátem. V letech 1955 - 1964 pracoval v knihovně Národního muzea jako vedoucí oddělení zámeckých knihoven. Poté nastoupil na dobu 10 let jako vedoucí Strahovské knihovny Památníku národního písemnictví. V letech 1967 - 1969 se stal zástupcem ředitele této instituce, z níž pak ovšem musel na čas odejít. V letech 1990 - 1992 se pak stal ředitelem Památníku.

Působení ve zmíněných institucích poskytovalo Pravoslavu Kneidlovi možnost, aby se účastnil téměř všech významnějších akcí knižní kultury, které se u nás konaly ve 2. polovině 20. století a na počátku 21. století. Odborně vedl síť zámeckých knihoven, řídil budování Muzea knihy ve Žďáru nad Sázavou, později pak rozšiřování expozice této instituce a instalaci řady významných výstav v tomto muzeu. V této výstavní činnosti pak pokračoval jako vedoucí knihovny Památníku národního písemnictví a jako ředitel této instituce.

Pravoslav Kneidl postupně vyzrál v odborníka nejen rukopisů, starých a vzácných tisků, ale i tisků krásných. Zasloužil se o vznik soutěže o nejkrásnější knihu roku a když později byla zrušena, zasadil se o její obnovení. Soutěž se koná dodnes. Stal se členem Spolku českých bibliofilů, v letech 1995 - 2003 dokonce jeho předsedou. Měl významný podíl na ediční činnosti tohoto spolku tím, že sám připravil vydání řady velmi hodnotných bibliofilských tisků.

Dr. Kneidl zanechal trvalé hodnoty svou činností publikační, ediční a redaktorskou.

Mezi jeho více než 20 knižně vydanými díly najdeme kromě katalogů jeho bohatě ilustrovanou práci Česká grafika v ilustracích letáků a písniček. 1. vyd. Praha: Odeon, 1988. 340 s. K dosud nejčtenějším a nejstudovanějším patří Kneidlovo dílo Z historie evropské knihy. Po stopách knih, knihtisku a knihoven. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1989. 142 s. Kneidl také významným dílem přispěl k našemu dosud největšímu soubornému dílu o dějinách české knihy: BOHATCOVÁ, M. (ed.). Česká kniha v proměnách staletí. Praha: Panorama, 1990. 622 s. Kneidl je v tomto jedinečném díle autorem kapitol Zrození knihtisku, Ve znamení vynálezů a strojů, Kniha ve službách národnímu obrození a české vědě, Umění moderní knižní tvorby a Na prahu nové cesty.

Kapitolou Přehled novověkých dějin českých a moravských knihoven do roku 1918 obohatil dr. Kneidl knižní publikaci CEJPEK, J. - HLAVÁČEK, I. - KNEIDL, P.: Dějiny knihoven a knihovnictví v českých zemích a vybrané kapitoly z obecných dějin. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 192 s. Tato kapitola se pak objevila i ve 2.vyd. této publikace CEJPEK, J. et al. Dějiny knihoven a knihovnictví. 2. dopl. vyd. Praha: Karolinum, 2002. 247 s. K dosud nepublikovaným Kneidlovým pracím náleží rukopis Z historie české knihy. Po stopách knih, knihtisku a knihoven. Dosud nevydáno, ale s jistou nadějí, že by vydáno být mohlo, zůstalo Kneidlovo pragenzium Setkání s Prahou. Vztahy mezi městem a zahraničními spisovateli a vědci od Petrarky po Steinbecka. Autor pracoval na tomto díle plných 20 let.

Dlužno také připomenout Kneidlovu rozsáhlou činnost redaktorskou, z níž nejvýznamnější je redigování 21 svazků sborníku Strahovská knihovna.

Nakonec je třeba připomenout, že dr. Kneidl byl po roce 1990 přizván, aby jako externí učitel přednášel v Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy výběrové přednášky knihovědného zaměření.

PhDr. Pravoslav Kneidl se stal ve druhé polovině 20. stol. a na počátku 21. stol. svým teoretickým dílem, editorskou a redaktorskou prací a svou rozsáhlou organizátorskou činností významným odborníkem v oblasti české a evropské knižní kultury. Stal se jím navzdory postupující informatizaci a do konce 80. let i přes nepřízeň totalitní moci, kdy si ovšem kniha stále uchovávala svou silnou pozici v kulturním životě české společnosti. Mimo jiné také díky takovým osobnostem, jakou byl Pravoslav Kneidl.

Literatura

  • PhDr. Pravoslav Kneidl (12.1.1927 - 4. 11. 2003). Zprávy Spolku českých bibliofilů, roč. 2003, č. 2, s. 1-2.
  • Spolek českých bibliofilů Dr. Pravoslavu Kneidlovi k šedesátinám. Zprávy Spolku českých bibliofilů, roč.1987, příloha, nestr.

Jiří Cejpek


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP