BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2005

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

ATLAS

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ BUDOVY VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI 5. 9. 2005

OlomoucNový objekt Vědecké knihovny v Olomouci (VKOL) dotváří komplex tří budov knihovny, zahrnující depozitní sklady téměř pro 1 mil. svazků, veškeré služby čtenářům, studovny a interní provozy od linky zpracování, automatizace, po ekonomiku a ředitelství.

V nové budově získává VKOL dvě podlaží skladů s kompaktními regály pro uložení asi 30 tis. svazků vázaných novin, moderní vybavení na šetrné uchování mapové sbírky a technicky dokonalý dvoupatrový trezor pro nejvzácnější historický fond knihovny.

Během prázdnin bylo přestěhováno 30 tis. svazků vázaných novin a 600 zásuvek katalogů. Knihovníkům patří velké poděkování, přestěhovali téměř 250 tun dokumentů. Pro zajímavost - jeden svazek vázaných novin váží 6 - 10 kg.

Hovoříme-li o službách v nové budově, např. zájem o služby studovny vázaných novin představuje měsíčně 350 až 1030 půjčených svazků. Výpůjčku některých dokumentů musíme již omezovat, aby nedocházelo k dalšímu poškození. Na řadě je ochranné mikrofilmování, digitalizace mikrofilmů a nabídka dokumentů v elektronické podobě.

Ze zajímavých titulů, např. nejstarší brněnské noviny máme z roku 1786, z Olomouce r. 1848 Holomoucké noviny, české noviny z roku 1865.

V budově je nově sídlo meziknihovní výpůjční služby (MVS) a mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (MMVS) - k tomu můžeme uvést, že již od roku 1833 se půjčovalo poštou - sice ojediněle, ale po roce 1848, po uvedení železnice Praha - Olomouc do provozu, již pravidelně. Když vezmeme, že v roce 1936, kdy knihovna získala dnešní hlavní budovu v Bezručově ulici, byl celkový objem fondu 156 000 svazků, byla frekvence MVS s 550 knihami ročně úctyhodná záležitost.

Z historie knihovny si připomeňme, že knihovna vznikla v r. 1566 při jezuitské akademii, utrpěla velké ztráty v r. 1647, kdy většina knih byla odvezena do Švédska jako válečná kořist. Mnoho pokladů získala knihovna za Josefa II (1780), a to z několika desítek knihoven zrušených moravských klášterů. Od r. 1775 byla knihovna zrušeného jezuitského řádu v Olomouci určena za veřejnou univerzitní knihovnu.

Velmi důležité datum je rok 1807, kdy knihovna získává právo povinného výtisku z území Moravy (do r. 1935 - 47), tzn., že knihovna dostávala 1 výtisk všech tiskovin z území Moravy (vytištěných na Moravě). Pro srovnání je to zhruba o 20 let později než tehdejší Univerzitní knihovna v Praze, nyní NK ČR, která měla právo na PV z území Čech. V r. 1947 bylo olomoucké knihovně potvrzeno právo celostátního PV pro území tehdejšího Československa. Do majetku Olomouckého kraje přešla VKOL v roce 2001, t. j. delimitací ze správy MK ČR.

Celkový fond VKOL nyní činí 1 850 000 jednotek, zahrnuje knihy, periodika, speciální dokumenty, normy, patenty. Vzácný historický fond představuje 1450 rukopisů, 1700 prvotisků a zhruba 60 tis. starých tisků. Roční přírůstek knihovny činí 25 000 knihovních jednotek. V současné době poskytujeme služby 11 0000 čtenářům.

Ing. Hana Študentová, ředitelka VKOL


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP