BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2005

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

INFORMAČNÍ SERVIS

Výzva Ministerstva kultury

Ministerstvo kultury ČR oznamuje, že u příležitosti Týdne knihoven bude udělena cena KNIHOVNA ROKU 2005, a vyzývá veřejnost k podávání návrhů na její udělení.

Cena Knihovna roku 2005 se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Uděluje se v kategoriích: a) základní knihovna (§ 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, v platném znění) - je určena především knihovnám v malých obcích, kde působí dobrovolní knihovníci, jako vyjádření veřejného uznání této prospěšné práci; předpokládá se již osvědčená návaznost na úspěšné umístění v soutěži Vesnice roku. b) významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb - např. zpřístupnění nových informačních zdrojů, databází, nabídky nových služeb, zpřístupnění novostaveb a rekonstruovaných prostor knihoven, organizace odborných akcí apod.

Cena Knihovna roku v kategorii základní knihovna se uděluje provozovateli knihovny, která je zapsána v evidenci knihoven (§ 5 zákona č. 257/2001 Sb.). Cena Knihovna roku v kategorii významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb se uděluje fyzické osobě nebo provozovateli knihovny, která je zapsána v evidenci knihoven.

Návrhy na udělení ceny mohou podávat fyzické nebo právnické osoby na níže uvedenou adresu Ministerstva kultury do 20. září t.r. včetně. Později doručené návrhy nebudou mezi nominace zařazeny. Písemný návrh musí obsahovat jméno, příjmení a místo trvalého pobytu provozovatele knihovny, navrženého na udělení ceny, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firmu nebo název a sídlo provozovatele knihovny, jde-li o právnickou osobu; označení příslušné kategorie a zdůvodnění návrhu. V případě navržení fyzické osoby na cenu v kategorii b) musí návrh obsahovat její jméno a příjmení a místo trvalého pobytu.

Bližší informace:

Ministerstvo kultury, odbor umění a knihoven (mgr. Skučková: blanka.skuckova@mkcr.cz), Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP