BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2005

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

INFORMAČNÍ SERVIS

CERTIDoc

CERTIDoc je evropský projekt, který probíhá v rámci programu Leonardo da Vinci. Je pokračováním předchozího projektu DECIDoc. Iniciátorem a hlavním organizátorem prací byla od počátku Asociace francouzských informačních pracovníků - ADBS . Projekt DECIDoc probíhal v letech 1997 - 2001 a v roce 2003 na něj navázal CERTIDoc (Certifikace kompetencí v oblasti informací a dokumentace) - na obou se zúčastnil Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR.

Výsledkem projektu DECIDoc bylo vydání Evropského rejstříku kompetencí. Český překlad vyšel v edici Aktuality SKIP již v roce 1999 pod názvem "Průvodce znalostmi a dovednostmi evropských odborných pracovníků v oboru knihovnických a informačních služeb". Publikace je sice rozebraná, ale stále dostupná v elektronické podobě na webu SKIP na adrese: http://skip.nkp.cz/KeStazeni/smernice.pdf

Práce v projektu CERTIDoc, na nichž se SKIP jako přidružený člen nově vytvořeného konsorcia rovněž podílel, vyvrcholily v roce 2004 vydáním nové verze Evropského rejstříku kompetencí. Jeho druhé, zcela přepracované vydání vydala ADBS tiskem v dubnu 2004 v Paříži ve dvou svazcích (cena obou svazků je 25 EUR). Od podzimu 2004 je text přístupný na webu ADBS jak ve francouzské, tak i v anglické verzi. Anglická verze v tištěné podobě vydána nebyla.

Ve francouzštině: www.adbs.fr (Carriere et formations)
V angličtině: http://www.adbs.fr/site/carrieres/eurefca2004/euref1-english.pdf
http://www.adbs.fr/site/carrieres/eurefnq2004/euref2-english.pdf

Druhé vydání člení kompetence do 5 skupin (v 1. vydání do čtyř), v závorce je uveden počat kompetencí:

Informace (12), Technologie (5), Komunikace (7), Management (8), Ostatní vědní oblasti (1) Počet čtyř úrovní u každé kompetence zůstal stejný. V jednotlivých úrovních se sleduje: 1. informovanost, 2. znalost praktik nebo technik, 3. efektivní užití "nástrojů", 4. efektivní užití metodologie Počet hlavních schopností vzrostl z původních patnácti na dvacet, řada však byla změněna, nahrazena novými, jinak nazvána. Proti prvnímu vydání jsou schopnosti v druhém vydání uspořádány do šesti skupin: Osobní vztahy (7), Výzkum (1), Analýza (3), Komunikace (2), Řízení (2), Organizování (5)

První svazek obsahuje rozsáhlý vysvětlující text, který v 1.vydání chyběl. Publikace je doplněna také výkladovým slovníkem a podrobným předmětovým rejstříkem.

Druhý svazek je věnován výkladu čtyř úrovní kvalifikace. Jsou to:

1. asistent v informačních službách
2. technik v informačních službách
3. manager v informačních službách
4. expert v informačních službách

K provádění certifikace taková organizace bude muset splňovat předem stanovené organizační náležitosti (zajištění administrativy, existence Výboru jako rozhodovacího orgánu, apod.) a především ustavit "hodnotící panel" - skupinu odborníků, kteří budou posuzovat kandidáty. Podrobné stanovy konsorcia CERTIDoc a další podrobná pravidla jsou blíže popsány v materiálu "General Rules", jejž lze najít na adrese www.certidoc.net

Jak by podle tohoto dokumentu měl proces certifikace vypadat? Jedná se o dobrovolný akt, kdy žadatel podá přihlášku - žádost o certifikát ve stanovené úrovni kvalifikace (viz výše čtyři úrovně kvalifikace). Žádost musí obsahovat mimo jiné dokumentaci o absolvovaném vzdělání, přehled profesní kariéry či záznam o sebehodnocení. V případě, že to "hodnotící panel" uzná za vhodné, může zadat žadateli test k prověření jeho znalostí. Po této (úspěšně završené) etapě následuje ústní rozhovor a po něm udělení certifikátu. Certifikát bude udělován na 5 let s možností obnovy nebo postoupení do "vyšší" kvalifikační úrovně znalostí. Předpokládá se, že vznikne společný (tj. mezinárodní) rejstřík držitelů certifikátu.

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR se jako profesní sdružení přihlásil k podpoře certifikace s využitím systému CERTIDoc, ovšem zatím bez přesného časového termínu zahájení. Nejbližšími úkoly je přeložit a vydat novou verzi Evropského rejstříku kompetencí, "General Rules" a případně dalších dokumentů. Dalším krokem bude zcela určitě zajišťování a splnění všech organizačních podmínek a v neposlední řadě propagace a zakomponování tohoto systému do nástrojů personální politiky jednotlivých knihoven.

Počátkem října 2004 se konal v Bruselu k aktuálním otázkám dalšího rozvoje certifikace odborný seminář CERTIDoc. Sešli se na něm zástupci většiny členských států EU včetně SKIP. Celodenní jednání se zabývalo dalším zdokonalováním Evropského rejstříku kompetencí a zejména společným postupem v prosazování evropské certifikace odborných pracovníků v knihovnických a informačních službách.

Jarmila Burgetová - Miloslava Faitová


Obsah

 

SKIP