BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2005

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

INFORMAČNÍ SERVIS

Týden v Hornorakouské zemské knihovně v Linci

V únoru 2004 jsem si podala přihlášku do výběrového řízení, které každoročně vypisuje SKIP, o týdenní studijní pobyt v rakouské vědecké knihovně.

Od r. 1997 pracuji v regionálním oddělení Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích, od prosince loňského roku jako vedoucí tohoto oddělení. Shromažďujeme zde především literaturu o jihočeském regionu, též se zřetelem na příhraniční oblasti. Chápeme Jihočeský kraj jako součást středoevropského prostoru zahrnujícího tři země; Jižní Čechy - Horní Rakousko - Dolní Bavorsko (Dreiländereck) a máme zájem o přeshraniční spolupráci s rakouskými partnery.

Komise SKIP pro zahraniční styky mě na svém jednání 27.5.2004 vybrala k účasti na studijním pobytu (podle mého výběru) v Oberösterreichische Landesbibliothek Linz.

Hornorakouská zemské knihovna byla zřízena v letech 1774-1776 jako Lyzealbibliothek (Bibliotheca publica). Na přelomu 20. a 30. let 20. století se podařilo prosadit výstavbu nové knihovny, která se stala nejmodernější knihovní budovou v Rakousku. 1. 1. 1999 knihovnu převzala od knihovnického spolku zemská vláda Horního Rakouska a byla přejmenována na Oberösterreichische Landesbibliothek. Je to vědecká univerzální knihovna a jako nástupkyně předcházejících institucí (Bibliotheca publica, Studienbibliothek) je nejstarší veřejnou knihovnou v Horním Rakousku.

Knihovna vlastní poměrně malý fond (370 000 sv., 1 500 periodik běžného roku), roční přírůstek 8 000 svazků, tj. přibližně každá 10. kniha, která ročně přichází na německý knižní trh. Je teprve od roku 2000 plně automatizovaná (ALEPH 505.14.2). Hornorakouská zemská knihovna se však může pochlubit poměrně cenným historickým fondem (360 rukopisů, 650 prvotisků, 23 000 svazků z let 1500 - 1800), do vlastnictví knihovny též patří 5 historických globusů. Zaujalo mě pojetí akvizice - 9 specialistů podle oborů (Fachreferenten), každý má svůj rozpočet.

Protože pracuji v regionálním oddělení, zajímala jsem se také o fond regionální literatury tzv. Obderennsia. Dokumenty vydané v oblasti Horního Rakouska nebo pojednávající o Horním Rakousku (země nad řekou Enns) jsou v Zemské knihovně systematicky shromažďovány od roku 1922 jako regionální povinný výtisk (3 exempláře periodik, 2 exempláře neperiodických dokumentů).

Do oddělení služeb čtenářům patří čítárna a servisní zóna. V čítárně je k dispozici prezenční fond - aktuální literatura, encyklopedie, slovníky, reprezentativní výběr regionálních, celostátních periodik i zahraničních novin a časopisů, kromě toho též odborné časopisy z různých vědních oborů. V servisní zóně jsou k dispozici tři samoobslužné kopírky, speciální knižní scanner a čtecí přístroj na mikrofilmy. Volně přístupné jsou lístkové i on-line katalogy - pět míst OPAC. Knihovna je od roku 2000 připojena na systém Rakouského svazu knihoven (software-ALEPH 505.14.2), v tomto katalogu je uložen fond od roku 1972.

Další službou je tzv. LB-direkt. OÖLB má povinnost zajistit všem obyvatelům Horního Rakouska rovný přístup k informacím, proto knihovna umožňuje vypůjčit si prostřednictvím služby LB-direkt knihu domů. Služba LB-direkt zajišťuje zaslání vypůjčené knihy poštou. Landesbibliothek poskytuje své služby od pondělí do pátku od 9:00 do 18:00 a v sobotu od 9:00 do 12.00. Kromě toho OÖLB pronajímá "Slavnostní sál" (Festsaal) k soukromým nebo firemním akcím. Sál s barokními knihovními skříněmi a historickými tisky nabízí 80 míst k sezení a je vybaven moderní prezentační technikou.

Ještě bych se chtěla zmínit o tom, že během mého studijního pobytu v Linci jsem navštívila také knihovnu Zemského muzea (historická budova) a knihovnu Zemského archivu (moderní stavba).

Doufám, že moje návštěva v Hornorakouské zemské knihovně se stane jakýmsi prvním krokem k lepšímu vzájemnému poznání našich knihoven. Obě působí v regionech, které jsou si blízké nejen z geografického, ale také z historického hlediska. Spolupráce JVK v Českých Budějovicích a OÖLB Linz by mohla být též příspěvkem k rozšíření česko-rakouských kulturních vztahů na úrovni regionů.

Mgr. Tamara Pršínová


Obsah

 

SKIP