BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2005

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

INFORMAČNÍ SERVIS

Tři pilíře IFLA: Společnost, členové a profese

Na svém zasedání 10. prosince 2004 se Řídící rada rozhodla schválit nový model činnosti IFLA spočívající na třech pilířích, čímž uznává, že základní funkce IFLA se vztahují ke společenskému kontextu, ve kterém knihovny a informační zařízení působí, profesním záležitostem a členské základně IFLA. Tyto tři pilíře podporuje infrastruktura, kterou nabízí ústředí federace, IFLANET a řídící orgány federace.

  • Pokud jde o společnost, IFLA se zaměří na roli a vliv knihoven a informačních služeb ve společnosti a otázky, které určují a vymezují prostředí, v němž knihovny na celém světě působí. Tyto otázky jsou vznášeny prostřednictvím FAIFE, CLM, Blue Shield (Modrý štít) a naší lobby na Světovém summitu o informační společnosti (WSIS) a dalších důležitých akcích. Příští rok ovšem (2005) budeme muset klást obzvláštní důraz na zmíněný summit, jemuž IFLA věnovala značné úsilí s velmi dobrými výsledky. Musíme tohoto úsilí a dosažených výsledků plně využít zejména v další etapě směřující k setkání v Tunisu v listopadu 2005 a k dosažení dlouhodobých cílů.
  • Pokud jde o profesi, IFLA se zaměří na otázky, jež jsou reprezentovány dlouhodobě stanovenými Hlavními aktivitami - ALP, ICABS, PAC, UNIMARC - a sekcemi a divizemi. Ty se soustřeďují na základní problémy naší profesní praxe a pomáhají knihovnám a informačním službám plnit jejich záměry a uspokojovat potřeby uživatelů v rychle se měnícím globálním prostředí.
  • Členská základna je samozřejmě středem zájmu všech orgánů IFLA.

Soubor aktivit IFLA je zde představován

  • službami nabízenými členům
  • správou záležitostí spojených s jejich členstvím v IFLA
  • konferencemi a publikační činností

Musíme společně pracovat na tom, abychom naši Federaci učinili živější, přitažlivější a užitečnější pro členy na celém světě.

Všechny tyto tři pilíře a základní infrastruktura jsou ovšem na sobě vzájemně závislé a nemůžeme je pokládat za izolované entity. Nabízejí cestu porozumění a prezentace IFLA jako celku jak odborníkům z knihoven a informačních zařízení, tak také orgánům státní správy i širší veřejnosti. Tyto tři pilíře by měly také poskytnout rámec pro řízení IFLA a záměry by měly být reflektovány koncepční rozpočtovou strategií.

Pracovní komise Řídící rady se zaměřují na společenský kontext, zdokonalení IFLANETU a nový přístup ke správě rozpočtu na akce, které mají být identifikovány začátkem roku 2005. V rámci těchto priorit se přisuzuje největší význam

  • WSIS, WIPO a dalším současným iniciativám, které lobují ve prospěch knihoven a informačních zařízení,
  • IFLANETu jako médiu podporujícímu angažovanost a komunikaci v rámci Federace i mimo ni
  • potřebě modernějších přístupů k řízení a financování.

Dalšími pilíři a oblastmi činnosti se budeme zabývat později.

Jak již bylo oznámeno, pan Ramachandran rezignoval na funkci Generálního tajemníka. Pan Sjoerd Koopman, koordinátor odborných aktivit, byl jmenován zastupujícím Generálním tajemníkem do doby, než bude jmenován nový generální tajemník. Sjoerd bude v příštích měsících pokračovat v procesu změn a podpoře přeformulování programu IFLA. Jakékoli problémy vztahující se k aktivitám IFLA by měly být sděleny panu Koopmanovi na e-mailovou adresu ifla@ifla.org.

Nyní, když se proces změn v IFLA zrychluje, je důležité, abychom veškerou práci orientovali na posílení naší Federace. Musíme shromáždit zdroje, abychom mohli plně garantovat naše zaměření na priority, které naznačili členové, obzvláště pak na přesvědčivý program lobování, zdařilé odborné aktivity, hodnotné přínosy pro členy a efektivní infrastrukturu. Všichni členové se musejí připojit k personálu IFLA a zvoleným funkcionářům a pomoci zajistit finanční posílení, které nám umožní dosáhnout těchto cílů. Všichni musíme podpořit IFLA a její priority - a v současné době především Světový summit o informační společnosti.

A, konečně, máme-li dosáhnout těchto cílů, potřebujeme nejlepší možné vedení, podporujme tedy nominaci odpovědných členů z celého světa do funkcí ve Stálých výborech, Řídící radě a pro volbu předsedy k datu 2. února 2005.

Tito členové by neměli být nominováni jako zástupci odvětví nebo regionů, ale jako silní a rozhodní kandidáti, kteří představují to nejlepší v naší profesi, reprezentují její různorodost a budou schopni významně přispět k jejímu rozvoji prostřednictvím silné a efektivní IFLA.

Oba přejeme Vám všem všechno nejlepší v roce 2005:

Kay Raseroka, presidentka
Alex Byrne, president-elect

The Hague, 10. prosince 2004


Obsah

 

SKIP