BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2005

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

CO NOVÉHO

Zahraniční styky

94. Bibliothekartag Düsseldorf
Výroční jednání německých knihovníků

Ve dnech 15. - 18. března 2005 se v komplexu düsseldorfské univerzity sešly na tři tisíce převážně německých knihovnic a knihovníků, aby se na svém již 94. výročním jednání (Bibliothekartag), jež obsáhlo na tři sta přednášek, diskusí, prezentací firem, společenských setkání, jakož i zasedání orgánů knihovnických spolků, seznámily s novými trendy ve svém oboru či s různými názory na řešení problémů někdy úzce odborných, jindy otázek s širokými společenskými souvislostmi. Mezi početnými hosty z celého světa se jednání na pozvání Bibliothek & Information International (BIB) a Verein Deutscher Bibliothekare (VdB) zúčastnila také trojice zástupců SKIP - V. Richter, J. Štěrbová a Z. Matušík.

Motto jednání představovala slova velkého německého básníka Heinricha Heineho, "největšího rodáka" tohoto hlavního města nejbohatší spolkové země Severního Porýní - Vestfálska: "Peníze jsou kulaté a rozkutálejí se, vzdělání však zůstane". Tato slova byla opakovaně vyslovována - ne kvůli adoraci třpytu peněz, ale u vědomí skutečnosti, že bez nich ani tu nejvíce obecněprospěšnou myšlenku (v knihovnách) nelze uskutečnit. Zazněla také v bilanci zástupců města, kteří s odkazem na hospodaření města "v černých" (tj. bez dluhu), uváděli, jak jsou získané prostředky (v korunách stamilióny) věnovány na rozvoj školství, kultury obecně i Městské knihovny zvlášť.

Obsahové těžiště jednání spočívalo v komplexech otázek vzdělávání (úlohy knihoven v něm, ale i přípravy knihovníků), financování knihoven, informační gramotnosti, elektronických zdrojů a stavu evropského knihovnictví po rozšíření Evropské unie na Východ (k poslednímu okruhu přispěli svými příspěvky i zástupci SKIP).

Ty, kteří vědí o německé knihovnické scéně něco více, bude zajímat informace, že došlo ke změně ve vedení spolku Berufsverband Information Bibliothek (BIB) - Klaus-Peter Böttger předal jeho vedení (mladé) kolegyni Susanne Riedel.

95. výroční jednání německých knihovníků se za rok, v březnu 2006, sejde takřečeno za našimi humny, v nám blízkých Drážďanech. Zástupce SKIP v této souvislosti již oslovil ředitel hostitelské Saské zemské a univerzitní knihovny SLUB) dr. Thomas Bürger.

Materiály BT'94 jsou dostupné na publikačním serveru OPUS německých knihovnických spolků na URL <http://www.bib-nfo.de/opus/btag05.html>.

Z. Matušík

Výběrové řízení

Komise pro zahraniční styky vypisuje z pověření předsednictva VV SKIP jako každoročně výběrové řízení na týdenní studijní cestu do Rakouska do zvolené veřejné knihovny - pobyt se uskuteční v rámci dohody o spolupráci mezi SKIP a Spolkem knihoven Rakouska (BVÖ).

Podmínky: Nejméně roční individuální členství ve SKIP, zaměstnání ve veřejné knihovně, aktivní znalost německého jazyka. Přednost mají uchazeči, kteří se nezúčastnili v předchozích letech studijní cesty nebo jiné obdobné zahraniční akce SKIP. Termíny: Žádosti je nutno předložit příslušnému regionálnímu výboru SKIP nejpozději do 29. dubna 2005. Je žádoucí specifikovat v přihlášce problematiku, s níž se chce účastník v rakouských knihovnách podrobněji seznámit. Regionální výbory zašlou doporučené a ověřené přihlášky písemně sekretariátu VV SKIP nejpozději do 15. května 2005. Ve svém vyjádření regionální výbor zejména uvede: 1. stupeň znalosti němčiny uchazeče, 2. délku členství a charakteristiku práce uchazeče ve SKIP, 3. možnost využití získaných zkušeností. (Přípustné je rovněž zaslání elektronickou poštou nebo faxem - adresy: <bedriska.stepanova@nkp.cz>, kopie na <zdenek.matusik@nkp.cz>, fax: 221-663-175.)

Žádosti, jež nebudou v regionálních výborech projednány, budou vráceny.

V Praze dne 1. března 2005.

Komise SKIP pro zahraniční styky
Obsah

 

SKIP