BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2005

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

CO NOVÉHO

Z ústředních orgánů

2. zasedání výkonného výboru SKIP se konalo ve dnech 7.-9.12.2004 jako výjezdní, sešlo se ve Vyškově. Mělo přebohatý program, z něhož pro velký časový odstup zaznamenáváme jen rozdělení garancí za konkrétní oblasti činnosti a akce SKIP jednotlivým členům VV:

 • M. Faitová (místopředsedkyně SKIP): CERTIDoc, perspektivně komise IFLA pro vzdělávání;
 • R. Giebisch: PR SKIP;
 • J. Hájková: supervize webu SKIP;
 • Z. Hájková: spolupráce s ostatními paměťovými institucemi;
 • L. Košťálová: podpora čtenářství;
 • D. Kroulíková: PR SKIP;
 • J. Lapčíková: spolupráce s regionální správou;
 • H. Nová: sponzoring, spolupráce s firmami;
 • A. Otrubová: kodex etiky a jeho propagace;
 • H. Potůčková. BMI;
 • V. Raška: Týden knihoven;
 • M. Svoboda: autorský zákon, ICT podpora aktivit SKIP;
 • V. Walterová: spolupráce s ostatními paměťovými institucemi;
 • L. Zemánková: Knihovní zákon

Již naplňované garance:

 • V. Richter (předseda SKIP): naplňování Koncepce rozvoje knihoven, PIK, spolupráce se státní správou, BMI, Týden knihoven;
 • Z. Houšková: vzdělávání, granty SKIP, slavnost u příležitosti ceny Knihovna roku, zápisy z jednání aj.;
 • L. Kurka, A. Otrubová: ediční činnost SKIP;
 • Z. Matušík: zahraniční spolupráce a kontakty SKIP; Z. Daňková, D. Wimmerová,
 • L. Zoubek: Knihovna roku, podpora malých obecních knihoven;
 • S. Bícová: Klub VŠ knihoven, spolupráce s AK VŠ;
 • Předsedové sekcí a regionů garantují: přenos informací do regionu, kontakty s krajskou správou, dodávání zpráv o činnosti, plánů, činnost regionálních organizací (projekty), aktualizaci členské základny, odvody příspěvků apod.

3. zasedání předsednictva VV SKIP se konalo hned z kraje roku - 6. ledna 2005. Zápis má sedm obsažných bodů, z nich jen stručně a jen něco: Kol. Nivnická byla zvolena kandidátem SKIP do sekce veřejných knihoven IFLA, do sekce informačních technologií navržen kol. Vojnar z Vědecké knihovny v Olomouci. Byl dokončen návrh smlouvy s firmou Ceiba a připraven k podpisu.

4. únorové zasedání předsednictva VV SKIP se mj. zabývalo financováním akcí, které pořádají jednotlivé orgány SKIP. Vyšší finanční rezerva na účtu SKIP umožňuje podpořit tyto akce až celkovou částkou sto tisíc Kč. Předsednictvo vzalo s uspokojením na vědomí, že se zlepšují webové stránky SKIP a rovněž probralo přípravy a začínající průběh BMI.

Výkonný výbor SKIP se sešel 9.2.2005 už po třetí za účasti 23 členů a 2 hostů a za přítomnosti 10 členů dozorčí komise. Na programu bylo 212 bodů a zápis z jednání má sedm (!) stran, proto jen stručně. Program tentokrát začal zprávami z regionů. (Pozn. red.: Činnost v regionech je daleko bohatší a pestřejší než zaznamená Bulletin SKIP na základě došlých příspěvků.) Schváleny rozpočet VV na rok 2005 a uzávěrka hospodaření a zpráva o činnosti za rok 2004 (je na webu). Probrány přípravy BMI a Noci s Andersenem. SKIP se zapojil do hlasování v rámci soutěže Magnesia litera o nejlepší české knihy vydané 2004. Podrobně byla projednávána problematika práce zaměstnavatelské sekce, do jejíhož čela byl zvolen ředitel MKP dr. Tomáš Řehák.

Všechna zasedání VV a jeho předsednictva se průběžně zabývají závažnými legislativními otázkami, jejichž promítnutí do nových zákonů či vyhlášek může podstatně ovlivnit činnost českých knihoven. SKIP a zejména jeho předsednictvo tu hraje nezastupitelnou roli, která dosud nebyla a ani nyní není knihovnickou veřejností dostatečně oceňována.

Jednání ediční komise SKIP proběhlo 20. ledna 2005 v úseku vzácných fondů Městské knihovny v Praze a byla to současně první exkurze do tohoto zařízení vůbec. Podrobně bylo hodnoceno 4. číslo Bulletinu SKIP a komise posuzovala náplň připravovanou pro 1. a 2. číslo ročníku 2005. Dlouhá byla diskuse o fotografiích, kterých by mělo být více a v lepší kvalitě, hlavně z činnosti SKIP. Zvláštní číslo 2005 by mělo být věnováno knihovnictví některé severské země. Pro edici Aktuality SKIP se výkonnému výboru navrhují tituly Současné prognózy v evropském knihovnictví (autor Z. Matušík) a Galerie (autoři J. Cejpek a L. Kurka), věnovaná medailónkům významných českých už nežijících knihovníků.

Z ostatních orgánů zprávy nedošly.


Obsah

 

SKIP