BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2005

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Blíží se novela autorského zákona

V současné době probíhá na Ministerstvu kultury (MK) příprava velké novely autorského zákona, která má za cíl kromě řady zpřesnění aplikovat všechny principy zakotvené ve Směrnici EU 2001/29 o harmonizaci některých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti. Termín zpracování novely a předání návrhu do vlády byl několikrát odložen, ale nakonec byl stanoven duben 2005. Při MK byla založena pracovní skupina složená především z právníků, jejímž členem se na zásah ministra kultury stal i zástupce knihoven - ředitel Státní technické knihovny Ing. Martin Svoboda.

Po zkušenostech z minulých let je zřejmé, že knihovny sledují přípravu autorského zákona velmi pozorně a s určitými obavami. Podle dosavadních vyjádření MK i z různých variant textu novely je záměrem ministerstva formulovat v rámci autorského zákona zvláštní paragraf, který by vymezil obsah "knihovnické licence", jež by pro knihovny stanovila základní principy užití autorských děl v knihovnických službách. Návrh novely byl zatím připraven v několika variantách, které se dost zásadně liší v tom, jaký prostor je pro knihovnické služby vymezen. Z tohoto důvodu je také v této fázi velmi problematické sdělit, jaká bude konečná podoba autorského zákona. Pokusme se proto stručně formulovat, o co knihovny vlastně usilují.

Půjčování

  • Knihovny očekávají, že novela stanoví pro knihovny zákonnou licenci na půjčování tiskových rozmnoženin, zvukových záznamů a zvukově obrazových záznamů. Současný autorský zákon umožňuje bezproblémové půjčování tištěných dokumentů, ale pokud jde o zvukové a zvukově obrazové dokumenty, je půjčování bez souhlasu autora nemožné. Pro zvukové dokumenty se po delších vyjednáváních s kolektivními správci autorských práv podařilo uzavřít licenci na půjčování, ale ostatní typy dokumentů půjčovat fakticky nelze.
  • Podmínkou této licence je, aby držitelé autorských práv obdrželi odměnu za půjčování. Určení této odměny by mělo být stanoveno autorským zákonem s tím, že by se jednalo o platbu ze státního rozpočtu za všechny knihovny, které by měly povinnost platit odměnu. Princip úhrady za půjčování ze státního rozpočtu je v různých podobách uplatňován ve všech evropských státech, Austrálii, Kanadě apod. Výjimkou je pouze Nizozemsko a Slovensko. Výše odměny by měla odpovídat stanoveným kulturněpolitickým cílům, tak, jak to předpokládá Evropská směrnice o pronájmu a půjčování (ES92/100/1992, čl. 5.1.).
  • Z povinnosti platit odměny by měly být vyjmuty některé knihovny, například knihovny základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol, pokud se neplatí školné, a Národní knihovna, Státní technická knihovna, Národní pedagogická knihovna, Národní lékařská knihovna, případně další.
  • Půjčování vysokoškolských kvalifikačních prácí (diplomové práce, doktorské disertace apod.), které jsou určeny k veřejné obhajobě. Vysokoškolské knihovny by měly mít možnost tato díla prezenčně půjčovat s tím, že autor bude mít právo půjčování zakázat.

Kopírování tiskových rozmnoženin, elektronické dodávání dokumentů, zpřístupňování digitálních kopií

  • Podle současného stavu návrhu novely autorského zákona je zřejmé, že knihovnám bude umožněno zhotovení kopie pro své archivní a konzervační potřeby, dále zhotovení kopie díla, které bylo ztraceno nebo zničeno nebo které není již 2 roky v prodeji. o Návrh novely autorského zákona předpokládá zvýšení platby držitelům autorských práv za zhotovení úplatné černobílé kopie z 0,10 Kč na 0,30 Kč (analogicky i barevné kopie) s tím, že se nebude platit za všechny zhotovené kopie, ale za "pravděpodobný počet zhotovených kopií".
  • Novela by měla vytvořit podmínky pro to, aby knihovny mohly legálně poskytovat službu elektronického dodávání dokumentů, tj. na základě požadavku individuálního uživatele a pro jeho osobní potřebu zhotovit digitální kopii tiskové rozmnoženiny díla a dodat ji na jeho počítač pro zhotovení tištěné kopie. Z tohoto důvodu knihovny požadují, aby byl tento způsob užití autorského díla zahrnut do dobrovolné kolektivní správy tak, aby kolektivní správci mohli s knihovnami uzavřít licenční smlouvu a dohodnout odměnu pro držitele autorských práv za poskytnuté kopie.
  • V souladu s Evropskou směrnicí EU 2001/29 by knihovny mohly zpřístupnit i díla, která jsou součástí jejich sbírek prostřednictvím k tomu určených terminálů umístěných v objektech knihovny, pokud tomu nebrání licenční či prodejní podmínky.

Kromě výše uvedených oblastí zůstávají otevřeny i další otázky, jako je například půjčování diplomových a disertačních prací ve vysokoškolských knihovnách nebo problém půjčování příloh na CD nebo DVD k časopisům či knihám.

Autorský zákon je velmi komplikovaná právní norma, která se dotýká širokého spektra zájmových skupin. Nejedná se tedy jenom o práva autorů či vydavatelů, ale také o práva těch, kteří autorská díla užívají, ať už tím myslíme individuální osoby, knihovny, školy, komerční subjekty apod. Lze předpokládat, že připravovaná novela bude předmětem velkých diskusí v poslanecké sněmovně i ve veřejnosti a může se stát i předmětem politického boje. Knihovny budou usilovat o co nejširší vymezení prostoru pro poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb.

Vít Richter


Obsah

 

SKIP