BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2004

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Co nového ve SKIP

ZAHRANIČNÍ STYKY

KNIHOVNY NA PRAHU EVROPSKÉ UNIE

Pracovní setkání holandských a českých knihovníků proběhlo v říjnu na severozápadě Čech. S myšlenkou uspořádat mezinárodní seminář o činnosti knihoven v Evropské unii přišel Mgr. Martin Biša, předseda regionálního výboru chomutovského regionu. První kroky byly učiněny na setkání partnerských měst na jaře 2004. Zde byla naplánována mezinárodní výměna, jejíž první část proběhla ve dnech 21. - 23. října právě v chomutovském regionu.

Našimi hosty byly knihovnice z městské knihovny v Baarnu. V profesní části semináře navštívily knihovnice šest knihoven regionu. Zastoupeny byly knihovny městské - v Klášterci nad Ohří, Kadani a Žatci, jedna místní knihovna - v Novém Sedle (Žatec) a dvě knihovny regionální - v Chomutově a Lounech. V opravdu pracovní atmosféře se probíraly otázky systému knihoven v Čechách, úroveň čtenářství v regionu, dotkli jsme se i otázky etnik. Je samozřejmé, že jsme se nevyhýbali ani otázkám financování a některým problémům, se kterými se knihovny každodenně potýkají.

Naše holandské kolegyně ocenily především upravenost a útulnost prostor, ve kterých se knihovny nacházejí, velice mile je překvapil pořádek v knihách, se kterým se doma trochu potýkají. Ze vzájemné diskuse vyplynulo, že i úroveň vybavení našich knihoven výpočetní technikou je na slušné úrovni. Další oblastí zájmu byla práce s dětskými čtenáři - aktivity a projekty, které v této oblasti knihovny provozují.

Na výjezd do "terénu" jsme v sobotu navázali knihovnickou dílnou. V neformální atmosféře objasnil Mgr. Biša základní principy a myšlenky knihovního zákona a paní Laurinová (ředitelka SKKS v Chomutově) seznámila hosty s některými statistikami chomutovského regionu. Byly zde zodpovězeny poslední dotazy a po společném obědě se hosté vydali na zpáteční cestu. Byla také dohodnuta návštěva našich knihovníků v Baamu na jaře 2005. Seminář finančně podpořil výkonný výbor SKIP a regionální organizace SKIP a za to jim patří dík. Rád bych také poděkoval lidem z Výboru pro spolupráci se zahraničím v Klášterci nad Ohří, kteří pomáhali zajišťovat tlumočení. O dalším vývoji spolupráce budu informovat na tomto místě po uskutečnění návštěvy v NL.

Martin Biša

SETKÁNÍ KNIHOVNÍKŮ NA HRANICI

Městská knihovna v Náchodě ve spolupráci s regionálním výborem SKIP Východní Čechy připravila setkání na téma Vzájemná spolupráce českých a polských knihoven - tradice, zkušenosti, výhledy. Akci, která se konala 10. listopadu 2004 v nově rekonstruované Městské knihovně v Náchodě, zahájila ředitelka knihovny Mgr. Marie Sobotková. Vyjádřila zájem o prohloubení přeshraniční spolupráce s polskými knihovnami, která přináší nové kontakty, nové poznatky o metodách a formách naší práce a také obohacuje uživatele knihoven rozšiřováním informací o regionech na obou stranách hranice. Z polských knihoven oblasti Dolního Slezska přijelo 26 kolegů. Na úrovni vedení knihoven byla zastoupena Vojvodská a také Městská knihovna Wroclaw, dále okresní a městské knihovny z měst Walbřich, Klodzko, Nowa Ruda, Dzierzoniów, Zabkowice, Kudowa Zdrój, Szcytna a Bystrzyca Klodzka. V jednotlivých referátech byly připomenuty již tradiční kontakty (Náchod-Klodzko, Broumov-Nowa Ruda, Hronov-Kudova Zdrój), ale také náměty a zájem i z polské strany o spolupráci v podobě konkrétních akcí.

Činnost a aktivity SKIP, regionu Východní Čechy, představila Mgr.Věra Škraňková. I zde jsou možnosti spolupráce, jak konstatovala přítomná zástupkyně profesního Spolku polských knihovníků. Bohatá diskuse vyústila v konkrétní závěry, zatím v časovém horizontu 1 roku. Na webových stránkách Vojvodské knihovny Wroclaw představíme knihovny východních Čech, v 1. etapě knihovny okresu Náchod. Knihovnické zpravodaje Ksiažka i czytelnik (Dolní Slezsko) a U nás (Královéhradecký kraj) využijeme k publicitě zajímavých akcí a konkrétní přeshraniční spolupráce knihoven. V roce 2005 uskutečníme reciproční studijní exkurze. Vzhledem k minimální jazykové bariéře se stává samozřejmostí vzájemná informovanost a účast na akcích po obou stranách hranice.

Setkání proběhlo v přátelské tvůrčí atmosféře s převládajícím pocitem, že hranici mezi českými a polskými knihovnami v oblasti Náchodska, Broumovska a Dolního Slezska vlastně vůbec nepociťujeme.

Mgr. Marie Sobotková

SPOLEČNÁ DÍLNA PRAŽSKÉHO GOETHE-INSTITUTU A SKIP

Vedoucí pracovnice a pracovníci dvaceti veřejných knihoven se zúčastnili dílny, již v rámci tradičních kolegiálních vztahů uspořádala 25. října 2004 ve svých prostorách pražská pobočka Goethe-Institutu ve spolupráci se SKIP. Dílnu vedla ředitelka Stadtbibliothek Bremen (Městské knihovny v Brémách) paní Barbara Lison, jež aktivně působí v čelných orgánech německého i mezinárodního knihovnictví a účastní se rovněž řady významných knihovnických projektů a programů. Celodenního proudění názorů, jež účastníci (zocelení tolika školeními!) označili za opravdu přínosné, se zúčastnili také vedoucí německých studoven v knihovnách v České republice a pracovníci dalších partnerských knihoven. Na uspořádání dílny má rozhodující zásluhu paní Elisabeth Macan z Goethe-Institutu, která také večer osobně uspořádala společenské setkání, na němž byl k vidění také předseda SKIP dr. V. Richter. Paní Macan tak učinila první krok k ukončení svého působení v Praze. Malou pozorností pro obě německé kolegyně byla noční návštěva barokního refektáře pražského Klementina - Všeobecné studovny Národní knihovny ČR, jež se do předchozího programu pobytu paní Lison nevešla.

Zdeněk Matušík

EBLIDA V PRAZE

V závěru prvního listopadového týdne se v Praze na svém pravidelném zasedání sešli členové výkonného výboru EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations - Evropská kancelář knihovnických, informačních a dokumentačních sdružení) - zařízení, jež si vytvořily knihovnické a informační organizace a instituce k lobování, uplatňování svých oborových a profesionálních zájmů v rámci Evropské unie i v širším mezinárodním měřítku. V pátek 6. listopadu 2004 odpoledne, "uprostřed" půldruhadenního jednání, se řady účastníků v zasedací síni hostitelské Národní knihovny ČR rozrostly o zástupce knihoven a knihovnických spolků z České republiky, Chorvatska, Litvy, Polska, Slovenska a Slovinska. Na setkání označovaném jako seminář činitelé EBLIDA přednesli informace o problémech, na které v současnosti soustředí své úsilí. V živé diskusi pak byl potvrzen význam výměny informací o problémech vývoje práva intelektuálního vlastnictví, zejména autorského práva, ve vztahu k oboru knihovnictví a informačních služeb, a to jak na úrovni mezinárodních organizací (WIPO), Evropské unie, tak v rámci jednotlivých zemí. Zvláště se zdůrazňovala potřeba aktivního práce s poslanci Evropského parlamentu - informovat je o stanovisku naší profese k uvedeným otázkám a získávat je pro jejich uplatnění.

Záběry ze setkání, potvrzující označení diskuse za "živou", naleznete na URL http://www.nkp.cz/eblida_foto/index.htm.

Zdeněk Matušík

SEDMÉ "ŠANGHAJSKÉ OKNO" OTEVŘENO V NÁRODNÍ KNIHOVNĚ ČR

Koncem října přijela na týdenní návštěvu České republiky pětičlenná skupina pracovníků Šanghajské knihovny. V pondělí 25. října 2004 otevřela při návštěvě Národní knihovny ČR paní Miao Guoquin, předsedkyně Rady Šanghajské knihovny, sedmé "Šanghajské okno" do světa. "Okno" má podobu daru 400 publikací určených nejen pro Národní knihovnu, ale i pro další knihovny v České republice. Jejich prostřednictvím chce Šanghajská knihovna, desátá největší na světě (přes 40 miliónů knihovních jednotek), přispět k tomu, aby čtenáři v zahraničí poznávali historické a kulturní tradice čínské civilizace a aby se seznamovali se změnami, jež probíhají v Číně od otevření vůči světu po roce 1978. Od roku 2002 byla "Šanghajská okna" otevřena již mj. v jihoafrickém Durbanu, v Moskvě, Milánu a v nové egyptské Alexandrijské knihovně. Z práce Národní knihovny ČR čínské knihovníky nejvíce upoutal program digitalizace starých dokumentů a jejich zpřístupňování, o kterém jim podal výklad zástupce ředitele mgr. A. Knoll. Následující den pak čínští knihovníci navštívili také Moravskou zemskou knihovnu v Brně, kde je při prohlídce doprovázel ředitel MZK doc. Kubíček.

Zdeněk Matušík

 Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP