BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2004

Aktuální číslo Archiv Obsah

Jindřichův Hradec

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

CO NOVÉHO VE SKIP

V REGIONECH

SEVERNÍ ČECHY
Děčín, Litoměřice, Teplice, Ústí nad Labem

Vítejte! Pod tímto názvem se konala akce pro knihovníky v žitavské Christian-Weise Bibliothek v pátek 30. dubna. V předvečer vstupu naší republiky do Evropské unie se uskutečnilo slavnostní setkání knihovníků v tak zvaném "trojmezí".

Slavnostně vyzdobená Žitava
V Žitavě se setkali zástupci německých, polských a českých knihoven. Již od překročení hranic byla všude vlajková výzdoba a slavnostní nálada. Pro mítink politických představitelů s občany všech tří sousedících zemí bylo přichystáno obrovské travnaté prostranství před vjezdem do Žitavy.

Žitavská knihovna a hosté
Pod názvem "Hvězdná hodina Evropy" Sasko připravilo velký slavnostní program za účasti spolkového kancléře pana Gerharda Schrödera, polského předsedy vlády Leška Millera a našeho premiéra dr. Vladimíra Špidly. Oslavy se konaly od 30. dubna do 2. května.

Knihovníci měli dvojí příležitost k oslavě. Kromě vstupu do Evropské unie uplynulo již 10 let trvání trojstranné smlouvy mezi knihovníky v SRN, Polsku a České republice.

Podpis trojstranné smlouvy- ředitel Městské knihovny Jelenia Góra Maciej Łokaj, ředitel Krajské vědecké knihovny v Liberci Pavel Harvánek a ředitel "Fachstelle für öffentliche Bibliotheken Dresden" Christian Leutemann
Uskutečnila se řada společných úspěšných projektů - bylo vydáno několik reprezentativních publikací o knihovnách Euroregionu Nisa a Labe, trojjazyčný slovník, uskutečnila se velká mezinárodní konference "Knihovny bez hranic", projekt o Krakonošovi a řada zajímavých setkání. Krakonošská výstava doplnila i výzdobu v sále žitavské knihovny spolu s fotografiemi moderních německých knihoven. Zástupci signatářů této smlouvy seděli v čele sálu knihovny: ředitel Fachstelle für öffentliche Bibliotheken Dresden pan Christian Leutemann, ředitel Krajské vědecké knihovny v Liberci pan Pavel Harvánek a ředitel Městské knihovny Jelenia Góra pan Maciej Łokaj. Jednání zahájil a všechny přítomné přivítal pan Peter Hesse, ředitel Kultur-und Weiterbildungsgesellchaft Löbau-Zittau mbH.

Ředitel SVK Ústí n. L. Aleš Brožek pozdravil přítomné a předal hostitelům knižní dar
Akci sponzorovala Konrad - Adenauer- Stiftung e.V. Bildungswerk Dresden za přítomnosti její zástupkyně paní Rity Schorpp-Grabiak. Za českou stranu se slavnosti zúčastnili zástupci knihoven v Liberci, Rumburku, České Lípě, Doksech, Varnsdorfu,Tanvaldu a Ústí n. L. Přítomna byla i paní dr. Elizabeth Bonkowsky, konzulka pro veřejné záležitosti z amerického konzulátu v Lipsku, která v krátké přestávce uvedla vernisáž výstavy "USA - země emigrantů" ve výpůjčních prostorách knihovny. Po uvítacích projevech si vzal slovo dr. Ekkehard Henschke - předseda Svazu knihovníků Saska, ředitel univerzitní knihovny v Lipsku. Mluvil o činnosti saské knihovnické a kulturní společnosti. V dalším programu vystoupila řada významných hostů z knihoven všech zúčastněných zemí i zástupkyně agentury regionálního rozvoje Euroregionu Nisa. Ocenila neformální přátelskou spolupráci mezi knihovníky všech zúčastněných zemí. Hostitelé si poté s hosty vyměnili knižní dary. Slavnostní akt znovu podepsání smlouvy o trojstranné spolupráci jen podtrhl závažnost setkání. O přestávce byla příležitost k další výměně zkušeností a navazování nových kontaktů. Program skončil v odpoledních hodinách a knihovníci na "trojmezí" měli opět příležitost setkat se s přáteli a kolegy.

AK

STŘEDNÍ ČECHY

  • Letošní jaro probíhalo v přípravách na Valnou hromadu SKIP včetně regionální konference Středočechů. Jejím hlavním tématem byly volby nového regionálního výboru a kandidátů do VV.
  • Regionální výbor se znovu sešel ještě 12. 5. u příležitosti exkurzí do Muzea Bohumila Hrabala a do nymburského pivovaru, které organizovala Městská knihovna Nymburk. Hrabalovo muzeum je jedinou stálou muzejní expozicí, která se této významné osobnosti české literatury a kultury věnuje. Na poměrně malém prostoru dokumentuje život, dílo a souvislosti Hrabalovy tvorby s výtvarným uměním a filmem. Nechybí ani rodinná historie a fotografie. Následná návštěva pivovaru jen dotváří skládanku obrazu o jednom z nejznámějších českých spisovatelů. Návštěva Nymburka se účastníkům velmi líbila.
  • Na podzim připravujeme zájezd po knihovnách okresu Praha - východ. Vycházíme při tom ze zájmu knihovníků, se kterým se setkalo loňské putování po knihovnách Prahy - západ. Tyto zájezdy naplňují naši potřebu setkávat se a vyměňovat si zkušenosti ze své práce. Účastní se jich i dobrovolní knihovníci, pro které jsou inspirací a motivací pro další práci. o 140. výročí svého vzniku oslavila letos v červnu jedna z nejstarších středočeských veřejných knihoven - Městská knihovna v Dobříši. Na malé slavnosti, kterou knihovnice u příležitosti této významné události uspořádaly, měli všichni hosté možnost seznámit se s její bohatou historií i současností.

JIŽNÍ ČECHY hlásí

Zájezd po knihovnách a pamětihodnostech Západních Čech

Již tradičně s příchodem jara vyrazili počátkem dubna jihočeští knihovníci do světa na zkušenou. Tentokrát se vydali na západ. První zastavení patřilo zámku v Bečově nad Teplou, kde je uložena jedna z nejvzácnějších českých památek (hned za korunovačními klenoty) - relikviář svatého Maura.

Krátké zastavení v Městské knihovně v Mariánských Lázních ukázalo, jak maximálně lze využít lidského potenciálu v našich knihovnách. Pracovní výkony knihovnic v této knihovně jsou na hranici únosnosti. Přesto jsme se setkali s vlídným přijetím a našli jsme inspiraci pro svou další činnost. Díky maximální výpůjční době a malému počtu pracovníků jsme pochopili, proč nám žádná z knihovnic není povědomá ze společných knihovnických akcí. Je naprosto nemožné opustit knihovnu a čtenáře. Také prostory knihovny by potřebovaly zvětšit. Malým zpestřením této naší návštěvy byla ztráta jedné z účastnic zájezdu. Bleskovým využitím mobilních telefonů a propojení knihoven v síti byla kolegyně nalezena. Dokonce jí už kolegyně v Mariánských Lázních našly pomocí internetu vlakové spojení do Chebu a chebská knihovna věděla o ztrátě možná dříve, než ostatní účastníci zájezdu. Vše dobře dopadlo a do cíle své cesty - Městské knihovny v Chebu - jsme dorazili včas.

Přijetí v Chebu bylo srdečné. Vždyť jsme jeli ke "svým". S většinou pracovníků knihovny se známe ze společných "Literárních Šumav". V této knihovně dělají úžasné věci a je mnoho příležitostí k získání nových námětů k práci. Například jsme se ocitli rovnýma nohama uprostřed příprav na knihovnický ples (museli jsme přiznat, že to jsme ještě nezkoušeli ….). Přesto či právě proto nás poněkud zaskočilo, že tak velká knihovna ještě nemá fond v počítači a že jsme zde měli možnost zavzpomínat na klasické půjčování knih. Najednou si mnozí uvědomili, jaký skok knihovny v posledních letech udělaly …. Jak je dobře, že počítače v knihovnách už považujeme za samozřejmé vybavení !!!

Sobotní den patřil relaxaci. Po prohlídce pamětihodností města Chebu jsme se vydali do Františkových Lázní. Slunečné počasí, jarní příroda a lázeňská pohoda završila naši "západní" cestu. Tentokrát bylo i více času na vzájemné popovídání.

Knihovna - informační centrum obce

Poslední květnový den byl uzavřen druhý cyklus projektu Knihovna - informační centrum obce. Byl realizován jihočeskou regionální organizací Svazu knihovníků a informačních pracovníků a mohl se uskutečnit díky dobré spolupráci SKIPu s vybranými obecními úřady, úřady práce regionu, Jihočeskou vědeckou knihovnou v Českých Budějovicích, pověřenými knihovnami v bývalých okresních městech a knihovnami zapojených obcí.

V rámci projektu proběhl také rekvalifikační kurz. Celkem se ho zúčastnilo 11 frekventantů z pěti okresů Jihočeského kraje. Někteří účastníci byli vybráni z řad registrovaných zájemců na úřadech práce, jiní si formou zaměstnanecké rekvalifikace zvyšovali své odborné znalosti. Na výběru vhodných kandidátů se podílely obce, úřady práce a knihovny v okresním městě. Kurz měl velmi dobrou úroveň a úspěšně ho dokončilo 10 frekventantů.

Po složení závěrečné zkoušky, která se skládala z písemné a praktické části, obdrželi absolventi osvědčení Knihovník, informační pracovník s celostátní působností.

Při přípravě obsahové náplně kurzu byly využity závěry z pilotního projektu z roku 2001. Byla to především změna termínu konání kurzu, prodloužila se také délka jeho trvání. Zmenšil se počet frekventantů - byl stanoven maximální počet frekventantů na 1 metodika - 2 osoby. Výuka byla rozšířena o práci s knihovnickým systémem LANius (JVK zakoupila základní moduly pro výuku), komunikační dovednosti a základy cestovního ruchu (včetně využívání informačních systémů na Internetu). Značně se zlepšila komunikace mezi jednotlivými zúčastněnými subjekty. Nepodařilo se zvládnout podmínku vybavení pracoviště počítačovou technikou, vzhledem ke změnám podmínek grantového programu VISK (Veřejné informační služby knihoven). Také doba od schválení grantu z prostředků Programu obnovy venkova do obdržení finančních prostředků nedovolila včasné zajištění výpočetní techniky pro knihovny.

Bylo využito dobrých výsledků činnosti knihoven s absolventy pilotního projetu, jejichž knihovny se velmi dobře umístily v soutěži Knihovna roku. V rámci vzdělávacích exkurzí byl pro frekventanty uspořádán poznávací výlet do Obecní knihovny v Sepekově (Knihovna roku 2002) a Místní knihovny v Horní Stropnici (Jihočeská knihovna 2003). Účastníci si na místě mohli ověřit, jak vypadá práce absolventa kurzu v praxi.

Literární Šumava 2004

Osmé setkání jihočeských a západočeských knihovníků (silně podpořeno členy pražské organizace SKIP) se uskutečnilo na jihočeské části Šumavy. Větší část programu proběhla v Horní Plané ve dnech od 27. do 29. května. Poslední den, jak už bývá tradičně zvykem, byl pobyt doplněn poznávacím zájezdem - návštěva rodného domu Jana Husa v Husinci, krátká zastávka v Prachaticích a na závěr prohlídka Muzea Josefa Rosenauera ve Chvalšinách.

Pro letošní ročník bylo zvoleno téma: ŠUMAVSKÉ VÝZVY SVĚTU. Účastníkům byly představeny tři významné osobnosti, které se narodily v tomto regionu - Jan Hus (filosof a kazatel), Adalbert Stifter (spisovatel a pedagog) a Josef Rosenauer (technik, tvůrce Schwarzenbergského plavebního kanálu).

Vedle již tradičních přednášejících, jako je profesor Erazim Kohák a docent Viktor Viktora, dobře obstáli i lektoři regionální. Ať už to byla ředitelka českokrumlovské pobočky Státního oblastního archivu v Třeboni - Mgr. Anna Kubíková, které právě v době semináře vyšla kniha "Oldřich II. z Rožmberka" či pracovník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích PhDr. František Krejča a jeho osobité podání "Šumavských pověstí". Se zajímavou a pro české knihovníky stále málo známou osobností Adalberta Stiftera účastníky seznámil pracovník českokrumlovského muzea Mgr. Ivan Slavík.

Večery byly tradičně obohaceny o "Večerníčky Erazima Koháka" a příjemným zpestřením programu byly i ukázky tradičních řemesel - především dřevěné "šumavské holubičky" Pavla Sarauera (tajemníka MěÚ Horní Planá) udělaly všem zúčastněným velkou radost.

Bylo dost času i na neformální výměnu zkušeností a probrání čerstvých aktualit knihovnického života.

Také počasí šumavskému setkání přálo - nyní nezbývá, než počkat, co přinese 9. ročník Literární Šumavy, který již začínají připravovat kolegyně a kolegové ze Západočeské regionální organizace.

Daniela Wimmerová

Z ostatních regionů nedošly žádné zprávy.


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP